Katalogisering


588

Intern anmärkning om katalogiseringskälla Till Formathandboken

Ange anmärkningar av allmänt intresse i fält 588. (Ange rena arbetsanteckningar i beståndsposten.)
Rent tekniska anmärkningar registreras i fält 599.

Fram till 2010-02-01 användes fält 599 för den typ av anmärkningar som därefter ska ligga i fält 588. Tidigare gjorda fält 599 behöver inte rättas.

Stavfel i primärkällan

Rätta stavfel i primärkällan i fält 245 (för att underlätta sökning). Återge felet i en anmärkning i fält 500 eller i fält 588 beroende på typ av fel.

Återtagen diss.

Återtagen diss. som i stället ges ut som vanlig bok.

588 #a NB: Återtagen diss.


Jämför 500-anmärkningen Återtagen utgåva.

ISBN som hör till annan utgåva

För publikationer som, förutom sitt vanliga ISBN, även redovisar ISBN som hör till annan utgåva (som katalogiseras i egen post) anger man dessa extra ISBN i en anmärkning i fält 588 (och inte i delfält 020 #z):

588 #a NB: I publikationen även ISBN 9789171008473 (engelsk utgåva)

588 #a NB: I publikationen även ISBN 9789175990507 (e-bok)

För avhandlingar som publiceras parallellt - tryckt och digitalt - gäller andra rutiner, se Elektroniska resurser - Monografiska resurser - Parallellutgivning (digitalt och tryckt).

Uppgifter från inklistrad etikett

Klamra uppgifter som hämtas från inklistrad etikett (bortsett från ISBN) i beskrivningen. Komplettera med en anmärkning i fält 588, till exempel:

588 #a NB: ISBN, tryckort och tryckeri på inklistrad etikett


När en restupplaga har köpts upp av annat förlag och, i samband med det, ett nytt ISBN har tillförts på inklistrad etikett, ange detta i en anmärkning:

588 #a NB: Senare tilldelat ISBN från annat förlag, på inklistrad etikett: 9789112345678

ISBN saknas i publikationen

När ISBN saknas i publikationen och uppgift om ISBN i stället hämtats från annan källa, till exempel förlagets webbplats anger man det i en anmärkning i fält 588:

588 #a NB: ISBN ej angivet i publikationen

Katalogisering av påföljande tryckning när första tryckningen med samma ISBN saknas i LIBRIS 

  • Året för första tryckningen är känt
    Om man vet vilket år den första tryckningen utkom och att den har samma ISBN som den påföljande tryckningen, katalogiserar man första tryckningen som om man hade den. Ange utgivningsåret för första tryckningen i fält 008 och fält 260. Komplettera med anmärkning i fält 588 om vilken tryckning biblioteket har tillgång till vid katalogiseringen, till exempel:
588 #a NB: Vid katalogiseringstillfället har NB endast tillgång till 2. tr., 2009

NB anger i beståndsposten att 1. tr. saknas samt vilken tryckning som användes vid katalogiseringen.
  • Året för första tryckningen är okänt
    Om man inte vet vilket år den första tryckningen utkom kan man katalogisera den tryckning man har. Ange utgivningsåret för tryckningen i fält 008 och 260 och ange tryckningen som upplageuppgift i fält 250. Komplettera med anmärkning i fält 588 om att fält 008, 250 och 260 ska ändras i posten om året för den första tryckningen senare blir känt:
250 #a 2. tr.
588 #a NB: Ändra i fält 008, 260 #c och 250 om året för första tryckningen blir känt

NB anger i beståndsposten att 1 tr. saknas samt vilken tryckning som användes vid katalogiseringen. 

Tre eller flera översättare

(tillämpas av NB)

På grund av Författarfondens regel om översättarpenning redovisar NB namnen på upp till tre översättare i fält 588 om de inte redovisats i fält 245 #c. Se även Tre eller flera översättare i fält 245 #c.

  • Är översättarna tre gör NB en anmärkning i fält 588:
588  #a NB: Översättning av (namnen på alla tre).

 

  • Är översättarna fler än tre gör NB en anmärkning i fält 588:
588 #a NB: Fler än tre översättare                          

 

Parallellutgåvor, som ännu inte katalogiserats i LIBRIS

(tillämpas av NB)

Om det i publikationen står en uppgift om parallellutgivning, till exempel "Ges även ut som … " och den utgåvan ännu inte finns i LIBRIS att länka till så bör NB göra en anmärkning i fält 588 om parallellutgåvan. Detta för att andra bibliotek inte ska lägga ihop uppgifterna i samma post. Det kan röra sig om olika serier och/eller olika förlag.

Nationalbibliografisk nivå

Tryckeriuppgift

När två utgåvor med olika ISBN enligt anvisningarna i Nytryck och delupplagor ska läggas i samma post, och de olika utgåvorna har olika tryckeriuppgift behövs en kompletterande anmärkning. I fält 588 redovisas den tryckeriuppgift som inte anges i fält 260, tillsammans med sitt ISBN. Båda ISBN anges också i fält 020 enligt anvisningarna.

588 #a NB: 9143043321 med tryckort Falun : Scandbook

Fortlöpande resurser

Anmärkning om katalogiseringskälla

Om NB tar över en post som gjorts av ett annat bibliotek och vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till första numret/numren: 

588 #a NB: Beskrivningen grundad på 2009: nr 28 pga att 2008: 1-53 och 2009: 1-27 saknas i KB


Om NB primärkatalogiserar en tidskrift och vid katalogiseringstillfället inte har tillgång till första numret/numren läggs en anmärkning i fält 500

Anmärkningar om efterföljande titlar som inte katalogiseras av NB

Seriehuvudposter

När NB avslutar en seriehuvudpost på grund av titelbyte läggs följande anmärkning:

588 #a NB: Efterföljande seriehuvudpost redovisas ej av NB, men delarna särkatalogiseras


Titeln på efterföljaren anges i fält 785 utan länkmåls-ID (såvida inte något annat bibliotek har lagt in en huvudpost för den nya titeln).

Tidskriftshuvudposter

När NB avslutar en tidskriftshuvudpost på grund av titelbyte och tidskriften i fortsättningen ska gå till Enheten för vardagstryck läggs följande anmärkning i 588:

588 #a NB: Efterföljaren ingår i KB:s vardagstryckssamling, redovisas ej av NB


Titeln på efterföljaren anges i 785 utan länkmåls-ID (såvida inte något annat bibliotek har lagt in en huvudpost för den nya titeln).

Anmärkning om titelvarianter i seriehuvudposter  

588 #a NB: Titel varierar men korrekt nyckeltitel återkommer. Senast kontrollerad 2013-08-15

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder