Katalogisering


260

Utgivning, distribution etc. Till Formathandboken 

Vid postimport: Komplettera vid behov med ISBD-interpunktion före minst delfält 260 #b (namn på utgivare etc) och #c (utgivningstid).

RDA-anpassning

Från och med oktober 2014 gör LIBRIS-biblioteken en anpassning till det nya katalogiseringsregelverket RDA. Det innebär att s.l. (sine loco) i KRS 1.4C6 och s.n. (sine nomine) i KRS 1.4D7 inte följs i de fall där utgivningsort och utgivare är okända. Istället anges i 260 #a [Utgivningsort okänd] och i 260 #b [utgivare okänd].
 

260 #a [Utgivningsort okänd : #b utgivare okänd]

 

260 #a Utgivningsort etc.    

Utgivningsort

Ange den förlagsort som står i publikationen. Om två eller flera utgivningsorter redovisas i publikationen, följ anvisningarna i KRS 1.4C5.
För nationalbibliografisk nivå tillämpas KRS 1.4D5, dvs samtliga svenska orter som redovisas i publikationen anges i katalogposten.

I de fall då utgivaren har ett svenskt ISBN (978-91-…) men endast en utländsk ort står i publikationen anges även den svenska utgivningsorten (söks fram via Svenska ISBN-registret).

Klamrad uppgift

När två eller tre av delfälten 260 #a, #b och #c intill varandra ska stå inom klammer räcker det med klammer i början av det första och i slutet av det sista delfältet.

I de fall utgivningsorten är okänd följer man KRS 1.4C6 och anger utgivningsland inom klammer:

260 #a [Sverige]                                                       

 

Ange förlagsorten utan klammer om förlagets (utgivarens) namn står utsatt i publikationen, även om förlagsorten saknas (KRS 1.4C1). Det är underförstått att orten är känd. Detta gäller även när man har fått göra undersökningar om förlagets hemort.

I vissa fall klamras dock orten i delfält 260 #a om den inte står utsatt i publikationen. Det gäller lokala föreningar (till exempel hembygdsföreningar) och riksföreningar som inte har en fast adress, utan byter adress beroende på var ordföranden (eller annan kontaktperson) bor. Man klamrar dock inte orten för lokala föreningar vars tillfälliga adress är samma ort som ingår i föreningens namn.

 

Lokal förening utan fast adress:

020 #a 9163027550
245 0 0 #a Tavelsjö från seklets början
260 #a [Umeå] : #b Tavelsjö hembygdsförening

 

Lokal förening utan fast adress. Den tillfälliga adressen är samma ort som ingår i föreningens namn:

020 #a 916308872X
245 0 0 #a Från Bröms till Göddabo 
260 #a Söderåkra : #b Söderåkra hembygdsgille

 

Lokal förening utan fast adress. Liared har postadress Ulricehamn:

020 #a 9163029405
245 0 0 #a Glimtar från Liared
260 #a Ulricehamn : #b Liareds hembygdsförening

 

Riksförening utan fast adress:

245 0 0 #a Idrottsföreningen Kamraterna i Sverige under 100 år
260 #a [Strängnäs] : #b Idrottsföreningen Kamraterna

 

Se även nedan i delfält 260 #b för anvisningar om när uppgift om utgivare inte ska klamras.

Delstater vid amerikanska förlagsorter

Ta med delstaten i delfält 260 #a, enligt KRS 1.4C3 (om det inte är självklart var staden ligger, till exempel New York). Förkorta delstaternas namn enligt KRS B.14.

Ändrad utgivningsort i huvudposter

260 #b Namn på utgivare etc. (förlag)

Efter beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2004-10-01 gäller följande tillägg till § 1.4D2: Om man gjort en bedömning att akademi, förlag, universitet etc skall ingå i formen för utgivarens, distributörens etc namn skall detta inte förkortas. 

260 #a Stockholm : #b Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Klamra inte

Klamra inte namn på utgivare i delfält 260 #b i följande fall:

  • när namnet endast återfinns i cop.uppgift (KKS-meddelande 1999:1/2). Det måste vara tydligt att uppgiften avser utgivare.
  • för del i serie om utgivarens namn ingår i serietiteln
  • för föreningshistoriker. Det är underförstått att föreningen själv är utgivare när ingen utgivare är angiven i publikationen.

I övriga fall gäller källor som anges i KRS 2.0B2.

Kommersiella förlag

Regelrätta, kommersiella förlag som har bokutgivning som hela sin uppgift: redovisa förlagsnamnet enligt KRS 1.4D2. Uteslut till exempel ordet förlag.

I publikationen: William Michelsens förlag:

260 #b Michelsen                                                       

 

I publikationen: Docendo Sverige eller Docendo läromedel:

260 #b Docendo                                                      

 

Ibland anges i en publikation två förlagsnamn, fast det egentligen är samma förlag. Normalt följer man titelsidan om båda förlagen har samma förlagsnummer eller förlagsnumret går till moderförlaget.
Exempel: På titelsidan står det Lilla piratförlaget, på titelbladets baksida Piratförlaget och förlagsnumret går till Piratförlaget. Skriv då Lilla piratförlaget i delfält 260 #b.
Om titelbladets baksida har ett mer specifikt namn med eget ISBN anger man i stället detta i delfält 260 #b.
Exempel: På titelsidan står det Norstedts, på titelsidans baksida Norstedts pocket och förlagsnumret går till Norstedts pocket. Skriv då Norstedts pocket i delfält 260 #b.

När förlag har en utgivning som imprint utan att dessa har egna förlagsnummer eller har samma förlagsnummer som moderförlaget så anges namnet som står på titelsidan (oftast namnet på imprinten). Följt av det egentliga utgivningsnamnet (eller imprintens namn) i samma delfält 260 #b med snedstreck emellan. Om det egentliga utgivningsnamnet inte förekommer i godkända källor så klamras det.
För bokklubbar utan förlagsnummer där bokklubben framhävs som utgivare används samma modell som för imprints. Om bokklubben inte är framhävd som utgivare anges den endast i en anmärkning.

020 #a 9789187219337
260 #a Stockholm : #b Coltso/Ersatz, #c 2014

Observera att imprinten Coltso har från 2015 fått ett eget förlagsnummer och därför kommer fortsättningsvis bara Coltso att redovisas i delfält 260 #b.

260 #a Malmö : #b Kickerz/Stabenfeldt, #c 2014
500 #a Kickerz (bokklubb)


Om begreppet "Print on demand" ingår i utgivarens namn tas det med i delfält 260 #b. Ta med uppgift om distributör endast om det framgår av publikationen.
020 #a 919752722X
260 #a Norrköping : #b Kullen : #b Print on demand www.bokforlagetkullen.se, #c 2007

Institution som förlag

För institutioner av olika slag, till exempel intresseorganisationer och myndigheter, som lagt ordet "förlag" till sitt namn i publikationen skriver man ut ordet "förlag". Gör biuppslag på institutionen i fält 710.

Institutionens namn kan återfinnas i godkänd källa för utgivning (KRS 2.0B2) både med ordet förlag och utan. I sådana fall väljer man att ange namnet med tillägget förlag, till exempel:

I publikationen: Riksantikvarieämbetet (titelsida, omslag) och Riksantikvarieämbetets förlag (titelbladets baksida):

260 #b Riksantikvarieämbetets förlag
710 2 #a Riksantikvarieämbetet #4 pbl 

 

Några exempel på denna typ av förlag är: Nordiska museets förlag, Lärarförbundets förlag, HLS förlag, SNS förlag, Livets ords förlag och Bokförlaget DN.

HLS förlag använder ibland en engelsk namnform: Stockholm Institute of Education Press i sina engelskpråkiga publikationer och då skriver man detta i delfält 260 #b. Gör alltid biuppslag i fält 710 på Lärarhögskolan i Stockholm.

Institutionsnamn utan ordet "förlag"

För institutionsnamn utan ordet "förlag" i publikationen anger man publikationens form i delfält 260 #b. Ange den auktoriserade formen i fält 710.

Om utgivare anges på två språk i publikationen, väljer man publikationens språk (KRS 1.4D2). Svensk namnform läggs inte inom parentes.

Om utgivaren är ofullständigt angiven i publikationen, klamras det saknade in:

260 #b Historiska institutionen, [Lunds universitet]

 

Om både akronym och utskriven form finns i publikationen, ange den utskrivna formen med akronymen inom parentes. Om enbart akronym angivits i publikationen anger man den svenska, utskrivna namnformen följd av akronymen inom parentes.
Undantag: akronymerna ABF, LO och TCO används utan förtydligande.

Ta alltid med utgivarens namn i delfält 260 #b, även om namnet finns i fält 245. Detta eftersom KRS 1.4D4 har utgått (beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2004-05-14).

För kommuner, landsting och länsstyrelser använder man i första hand publikationens form i delfält 260 #b. Om man själv behöver skapa eller komplettera delfält 260 #b - till exempel för att det inte alls står i publikationen eller för att orten i delfält 260 #a inte överensstämmer med kommunens namn - används modellen: VVV nämnden, XXX kommun respektive Länsstyrelsen i ZZZ län:

260 #a [Staffanstorp : #b Staffanstorps kommun]
260 #a Fjugesta : #b Miljönämnden, Lekebergs kommun

Person som utgivare

Använd publikationens form för personens namn i fält 260 #b. Förkorta inte ett utskrivet förnamn till förnamnsinitial. (KRS 1.4D4 har utgått, enligt beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2004-05-14.)

Ordningsföljd

Ordningsföljden i fält 260 för verk utgivet i två eller flera länder:
Följ titelsidan eller övriga föreskrivna källor (KRS 2.0B2). Ange koden för det primära utgivningslandet (dvs landet för den först angivna utgivaren i fält 260) i fält 008, samt komplettera med fält 044.

Ordningsföljden i 260 #b vid flera utgivare/förlag:
följ titelsidan eller övriga föreskrivna källor (KRS 2.0B2), även om publikationens ISBN inte går till den "första" utgivaren.

Nationalbibliografisk nivå

Hur många förlag/utgivande institutioner redovisas på NB-nivå?
  • För skrifter med flera ISBN redovisas samtliga förlagsuppgifter knutna till dessa ISBN i enlighet med noten i KRS 1.4D5.
  • Fler än tre utgivare, ingen med ISBN: ange den först nämnda i delfält 260 #b och uppgift om utgivare, med uteslutningstecken, i delfält 245 #c.
  • Utgiven i samarbete med: i delfält 260 #b om högst två institutioner samarbetar med ett förlag, i delfält 245 #c med uteslutningstecken om fler än två.

Distributörer

Använd publikationens form för distributören.
När distributören klamras i delfält 260 #b anges ordet distributör alltid inom en egen klammer:

260 #a Las Palmas : #b Centro de medicina alternativa, Swings ; #a [Stockholm : #b Avanco [distributör]], #c 2002

 

Lägg inte till ordet [distributör]

  • om endast en utgivare finns och denne samtidigt är distributör
  • om ordet distribution, distributör etc. ingår i distributörens namn, till exempel Liber distribution

Ändrad förlagsuppgift i huvudposter och motsvarande poster

När förlagsuppgiften ändras i tidskrifter, serier, årsböcker, flerbandsverk (konverterade och katalogiserade med enpostmetodik) och lösbladspublikationer, lägger man ett nytt 260-fält i huvudposten eller motsvarande post. Använd förstaindikatorn för att tala om vad som är aktuell uppgift respektive vad som är historisk uppgift. Nuvarande uppgifter i fält 260 gäller som första utgivaruppgift. Ingen retrospektiv korrigering av informationen görs. Växlande utgivningsort redovisas inte. NB upphör att ange tidsangivelse i delfält c vid ändrad förlagsuppgift från november 2014.

NB anger inte mellanliggande utgivare för tidskrifter på NB-nivå från januari 2016.

NB upphör att ange Sammanfattad utgivningstid från oktober 2016.

Tidskrifter samt serier, årsböcker och flerbandsverk (konverterade och katalogiserade med enpostmetodik)

Mellanliggande utgivare anges inte, utan endast första och nuvarande utgivare:

260 #a Stockholm : #b Scandecor trading, #c 1981-
260 3 #a Stockholm : #b Rosenudde

 
Delfält 260 #3 används inte om ort och förlag är samma under hela utgivningstiden:

260 #a Malmö : #b Serieförlaget, #c 1987-1996

260 #c Utgivningstid

"Producerad år ..." betraktas som tryckår och väljs före copyrightår, se KRS 1.4F6.

Om utgivningsåret är känt (och det skiljer sig från copyrightåret) anges det i stället för copyrightår. Årtalet klamras. Vid osäkerhet anges copyrightåret, även om det är troligt att utgivningen skett senare år.
Om skillnaden mellan känt utgivningsår och copyrightår är stor kan båda anges, enligt modellen i KRS 1.4F7, till exempel [2012], cop. 1980.

När tryckåret skiljer sig från utgivningsåret, se delfält 260 #g nedan.

Tryckår anpassade till en förmodad senare utgivning accepteras om skillnaden mot faktiskt utgivningsår är maximalt ett år.

När flera av delfälten 260 #a, #b och #c ska klamras, se 260 #a.

Vid postimport: Copyrightåret kan ibland anges med ett c framför året, till exempel: 260  #c c2002. Detta behöver inte korrigeras. (Vid sökning på utgivningsår i LIBRIS och Voyager tas året från fält 008).

Upp

260 #e Tryckort och #f Tryckeriets namn

Nationalbibliografisk nivå

När både delfält 260 #e och #f ska stå inom klammer räcker det med klammer i början av det första och i slutet av det sista delfältet.

Tryckeriuppgift anges när den är tryckt i publikationen eller har skrivits till i samband med uppackningen i KB. 

För publikationer tryckta i Sverige, där tryckeriets namn men inte ort framgår i publikationen, anges [Sverige] inom klammer. I de fall man vet vilken ort tryckeriet är placerat i eller genom en enkel sökning i LIBRIS kan ta reda på det anges orten. Ort klamras inte när tryckeri står angivet i publikationen.

För svenska publikationer tryckta utomlands anges bara trycklandet i delfält 260 #e, inte tryckeriet. När det står ”Tryckt i EU” som tryckbeteckning anges "EU-länderna" i delfält 260 #e.
Ange alltid trycklandet på svenska oavsett vilket språk som förekommer i objektet, dvs. återge Denmark som Danmark:

260 #e (Danmark)                                           

 

I de fall där man i samband med uppackningen kompletterat med annan tryckeriuppgift än den som är tryckt i publikationen anges båda.

Två tryckerier på olika tryckorter skrivs inom samma parentes åtskilda med semikolon (#e och #f upprepas inom parentesen):

260 #e (Sollentuna : #f Parajett ; #e Örebro : #f Trio tryck)

 

Två tryckerier på samma ort skrivs inom samma parentes, kolon emellan:

260 #e (Uppsala : #f Universitetstryckeriet : [Idétryck grafiska])

 

Två tryckorter för samma tryckeri skrivs inom samma parentes, semikolon emellan:

260 #e (Stockholm ; Smedjebacken : #f Fälth & Hässler)

 

Att omslaget är tryckt av annat tryckeri än inlagan redovisas inte. Det är tryckeriet av inlagan som är leveransskyldigt.

digitalt utgivna publikationer registreras inte uppgift om tryckort och tryckeri, även om dessa uppgifter skulle stå i själva publikationen (på grund av att samma fil också används för tryckning av en tryckt manifestation av samma publikation).

Från januari 2016 anger NB inte tryckort och tryckeri på fortlöpande resurser.

260 #g Tryckningstid

Nationalbibliografisk nivå

Ange tryckåret i delfält 260 #g när det skiljer sig från utgivningsåret, som anges i delfält 260 #c. Det högsta (senaste) årtalet anges i 008:

260 #a Uppsala : #b Acta Universitatis Upsaliensis : #b Universitetsbiblioteket [distributör], #c 2001 #e (Uppsala : #f Eklundshofs grafiska, #g 2000)

 

Omslag tryckt annat år än inlagan:

260 #e (Ort : #f tryckeri, #g 2001 (omslag))

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder