Katalogisering


245

Titel och upphov Till Formathandboken

Allmänna regler

Citering

Citera fält 245 som det står i objektet och enligt den citeringskonvention som kortfattat anges i KRS. Uppgifterna i 245 har överhuvudtaget en deskriptiv funktion, dvs. de identifierar en enskild manifestation. Det är även av produktionshistoriskt intresse att visa hur titelblad och dylikt förändrar sig över tiden men det betyder inte att fullständighet måste råda. Att många av uppgifterna i 245 också kan utnyttjas för organiserande uppgifter, dvs. som söktermer, påverkar inte huvudfunktionen. Man kan redovisa upphovsuppgifter i fält 245 utan att göra motsvarande 700-fält.

Redovisa uppgifterna i den ordning de står på titelsidan. Det kan dock ibland finnas skäl att föra ihop uppgifter i annan ordning, om till exempel layouten gör beskrivningen oklar. Röriga titel- och upphovsuppgifter kan behöva delas upp på fält 245 och anmärkningar i 500 eller 505.

Ersätt snedstreck mellan författarnamn i objektet med kommatecken.

Tre punkter i beskrivningen ersätts med bindestreck plus mellanslag. Om tre punkter finns i början på t ex en huvudtitel skrivs bindestrecket tätt på följande ord

 • I ett obevakat ögonblick-
 • -och alla bara dog!

Vid postimport: ändra inte i onödan. Exempel finns under respektive delfält.

Källor

Ange titel- och upphovsuppgifter från löptext på bakre omslag i fält 245, inte i en anmärkning.

Välj primärkälla enligt anvisningar i KRS 2.0B1. Hämta upphovsuppgifter i första hand från följande källor och i angiven prioritetsordning: Titelsida, förtitelblad, titelbladets baksida, omslag, kolofon (KRS 2.0B2).

Copuppgift anses inte som godkänd källa för upphovsuppgifter. Om titelsidan eller annan källa har en upphovsuppgift som avviker från copuppgiftens anges endast den upphovsuppgift som står på titelsidan eller i annan källa. Det kan till exempel gälla en pseudonym på titelsidan och verkligt namn i copuppgiften. Då anges endast pseudonymen i beskrivningen.
Om titelsidan saknar ”normal” upphovsuppgift, men har en copuppgift med upphov, så anges denna uppgift i upphovsavsnittet om den är rimlig. Man tar inte med copuppgifter av typen NN:s sterbhus eller förlagscopyright. (KKS-medddelande 1999:1/2.)

Interpunktion (inklusive klamrar)

ISBD-interpunktion

Se även LIBRIS dokumentation om  ISBD-interpunktion.

Vid postimport: 

Komplettera vid behov med ISBD-interpunktion före minst delfält 245 #b (övrig titelinformation) och #c (upphov).

Om angränsande delfält inom samma fält ska redovisas inom klammer, anges de inom gemensam klammer (KRS 1.0C):

020 #a 9163117096
245 1 0 #a Aktiv graviditet : #b [träning, kost och stretching - under och efter graviditet / #c författare: Björn Bergman, Ulrika Palmén ; foto: Greger Norrevik]

 

Flera primärkällor

Vi följer KRS 1.0H1a. Där sägs att för objekt som består av olika verk utan en för hela objektet gemensam primärkälla (t.ex. tête-bêche, samlingsverk) behandlas de olika verkens primärkällor som om de vore en enda. Det innebär att man inte klamrar uppgifter som hämtas från påföljande titelsidor:

245 1 0 #a 25 år av mänskliga rättigheter : #b Svenska Helsingforskommittén 1982-2007 = 25 years of human rights : Swedish Helsinki Committee 1982-2007

 

Falska titeluppslag

Ange uppgifter som hämtas från kolofon som är placerad på motstående sida till titelsida (eller dess ersättning) inom klammer oavsett om sidan tillhör inlagan eller försättsbladet, eller om det finns en illustration över uppslaget. Sidorna bildar inget riktigt titeluppslag.

Felaktigheter

Citera inte stavfel i trycket, detta för att undvika felaktigheter vid sökning. Ange korrekt stavning i fält 245 utan klammer och återge felet i fält 500 eller i 588 beroende på typ av fel.

Vid postimport: Som ovan men rätta eventuella stavfel i posten.

Stora och små bokstäver

Ange versaler och gemener i enlighet med Bilaga A i KRS.

Vid postimport: Rätta inte versaler och gemener som inte angetts i enlighet med bilaga A i KRS. Inledande versaler i Functional Requirements for Bibliographic Records ändras till exempel inte till gemener.

Bestämd artikel i engelska institutionsnamn skrivs med gemen i löpande text utom i de fall artikeln är med i uppslaget, till exempel The Who. I övrigt följs KB:s skrivregler, NE och Svenska akademins ordlista.

Juridiska skyddssymboler


Uteslut juridiska skyddssymboler som ® (registreringstecken) och ™ (trademark, varumärkestecken). Detta gäller i alla fält och ingen anmärkning görs om uteslutningen. (Anvisningen följer Library of Congress Rule Interpretations 1.0E.)

Siffror

Ange mångsiffriga tal enligt Svenska skrivregler, det vill säga i grupper om tre räknade bakifrån. Mellan varje grupp anges blanktecken. Gör ett extra biuppslag i fält 740 på det hopskrivna numret så att även det blir sökbart:

245 1 0 #a 500 000 nya jobb är möjliga
740 0 #a 500000 nya jobb är möjliga


Grekiska bokstäver i matematiska formler etc.

Återge grekiska bokstäver i matematiska formler etc. i fält 245 (translitterera inte).  

Indikatorer

Vid postimport: Förstaindikator 0 ska inte ändras till 1.

245 #a  Huvudtitel

Filering i fält 245 #a

Filera bort bestämd och obestämd artikel men inte ett inledande citationstecken, tankstreck, klammer etc.

Var uppmärksam på vad som är artikel och vad som är subjekt, pronomen, räkneord och dylikt.
Exempel på titlar som inte börjar på artikel och därmed får andraindikator 0:

245 1 0 #a De som dödar
245 1 0 #a Den skal tidlig krökes

245 1 0 #a Den människan glömmer jag aldrig

245 1 0 #a Det som var

245 1 0 #a En som har tur

245 1 0 #a Ett och annat


Mer om filering samt förteckning över artiklar finns på Formathandbokens sida  Fileringsindikator

Filering i fält 740

Använd fält 740 för tecken som inte kan fileras bort med hjälp av indikatorer i fält 245 och andra titelfält.

Årsboksliknande publikationer

Behandla helst årligen utkommande revisioner av en publikation med årsboksliknande utseende som monografier. Lägg årtalet i fält 245 eller delfält 250 #b beroende på hur titelsidan ser ut.

020 #a 978-91-39-11226-6
245 1 0 #a Redovisningshandboken 2012 : #b [en praktisk handbok i redovisning ... ]
250 #a 10., [uppdaterade] uppl.

 

020 #a 9789139110224
245 1 0 #a Nya sociallagarna : #b med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2009

 

Titelbyte för årsboksliknande publikationer med årtalet i fält 245 #a:
- när enbart årtalet ändras

Komplettera inte med anmärkning om tidigare utgåvas titel i fält 500 eller biuppslag i fält 700/730 när enbart årtalet ändras.

- till helt ny titel:

Komplettera med anmärkning om tidigare utgåvas titel i fält 500 och biuppslag i fält 700/730:

 • Om upplageuppgift finns, använd den vanliga anmärkningen ”Tidigare utgiven med titeln: …”.
 • Om upplageuppgift inte finns, använd anmärkningen ”Fortsätter: …”.
  Konstruerat exempel:
245 1 0 #a Skoljuridik 2013
500 #a Fortsätter: Juridik för skolan 2012
730 0 #a Juridik för skolan 2012

 

245 #b Övrig titelinformation

Parallelltitlar

Parallelltitlar anges i fält 245 om de återfinns i primärkällan/primärkällorna.

För publikationer med en primärkälla har det ingen betydelse om texten i publikationen är på endast ett språk; finns det parallelltitlar i primärkällan anges de som parallelltitlar i beskrivningen.

För att man ska kunna använda sig av flera primärkällor krävs det däremot att texten eller delar av texten i publikationen är på flera språk och att det inte finns en för hela publikationen gemensam primärkälla. Under dessa förutsättningar behandlas de olika primärkällorna som om de vore en enda (KRS 1.0H1a) och uppgift om titel och parallelltitel hämtas från flera primärkällor.

Ange parallelltitlar också i fält 246.

Ange parallelltitlarna i den ordning som markeras av ordningsföljd eller layout i primärkällan (första stycket i KRS 1.1D1). Tillämpa inte anvisningarna i andra stycket i KRS 1.1D1 eller KRS 1.0H1d iii-iv.

Återge parallelltitlar som inte förekommer i primärkällan i fält 246 eller 500 (KRS 1.1D4):

020 #a 978-91-978339-7-4
245 1 0 #a Az Aflāṭūn tā Hemingway : #b bāzkhvānī-yi zindigī va ās̲ār-i nivisandigān va andīshih’varzān-i buzurg-i jahān / #c Muḥsin Ḥaydariyān
500 #a Bakre omslag: "Från Platon till Hemingway"


Övrig titelinformation
Återge övrig titelinformation efter den huvudtitel, den del av huvudtiteln eller den parallelltitel till vilken den hör (KRS 1.1E5).

Parallell övrig titelinformation, men ingen parallelltitel
Om parallelltitel saknas, men övrig titelinformation förekommer på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange övrig titelinformation på de andra språken (KRS 1.1E5, ”om så önskas”-tillämpningen). Konstruera inte en parallelltitel genom att upprepa en huvudtitel som bara anges en gång i primärkällan:


020 #a 91-89307-00-3
245 1 0 #a Hans Hedberg : #b the fire, the heart, the clay : le feu, le cœur et la terre : elden, hjärtat och leran / #c text and photography: Daniel Minassian ; translation: Lena Wikström

Se även parallella upphovsuppgifter i 245 #c nedan.

Undertitel som består av en uppräkning av namn

Det finns inga begränsningar för hur många namn som ska redovisas. Använd inte fält 600 eller 700 om det rör sig om fler än tre personer:

020 #a 9189250419
245 1 0 #a Visionärerna : #b [Ellen Key, Jean Jacques Rousseau, John Locke, Maria Montessori, Celestin Freinet, John Dewey, Paolo Freire, Alexander S. Neill, Ivan Illich, Nils Christie, Reggio Emilia] / #c Bengt-Erik Andersson

Undertitel till deltitel i flerbandsverk med flerpostmetodik

Delfält 245 #b är inte repeterbart. Det kan bara användas en gång, oftast som undertitel.

Undertitel till deltitel kan anges i delfält 245 #b om huvudtiteln saknar undertitel:

245 1 0 #a Uppsala stads historia. #n 10, #p Rätt, råd, kraft,
dåd : #b om kommunal styrelse och förvaltning i
Uppsala under 100 år (1862-1970)

 

Undertitel till deltitel anges efter passande interpunktion (kolon) om huvudtiteln har en undertitel:

245 1 0 #a Kultur als Lebensform : #b Aufsätze und Vorträge.
 #n Bd 1, #p Volkskultur an der Grenze : Beiträge zur
 Volkskunde, Kultur- und Sozialgeschichte

Undertitel från omslag och skyddsomslag

Ta bara med undertitel från omslag i beskrivningen om den tillför ytterligare information och inte är reklam, slogans etc.:

245 1 0 #a Jordband & själsvingar : #b [om hur banden till naturen ger oss själslig mening]

 

Ännu restriktivare bör man vara med undertitlar från löst skyddsomslag, och då alltid med en anmärkning i fält 500.

Ta inte med genrebeteckningar från löst omslag (roman, thriller, dikter) i beskrivningen.

Påföljande titel i samlingsverk utan upphovsman

Anges i delfält 245 #b med korrekt interpunktion (punkt mellanslag). Det finns ingen begränsning i antalet påföljande titlar:

245 1 0 #a Sekretesslagen. #b Sekretessförordningen

Påföljande titel i samlingsverk av samma upphovsman/upphovsmän

Anges i delfält 245 #b med korrekt interpunktion (mellanslag semikolon mellanslag). Det finns ingen begränsning i antalet påföljande titlar:

245 1 0 #a Bekantskap önskas med äldre bildad herre ; #b Hundstunden ; Stulna juveler / #c Kristina Lugn

Påföljande titel i samlingsverk av annan upphovsman

Anges i delfält 245 #c med korrekt interpunktion (punkt mellanslag). Det finns ingen begränsning i antalet påföljande titlar:

245 1 0 #a Uppmaningar : #b ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan / #c Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot

 

245 #c  Upphov och därpå följande del av titelinformation

Vid postimport: Ändra inte i onödan. Ändra till exempel inte postens hrsg till objektets herausgegeben.

Lägg till delfält 245 #c om det saknas i posten. Om upphovsuppgiften tydligt framgår ändå kan delfält #c dock uteslutas.

RDA-anpassning

Från och med april 2011 gör LIBRIS-biblioteken en anpassning till det nya katalogiseringsregelverket RDA och tar med fler upphovsmän i 245 #c än vad som föreskrivs i KRS 1.1F5-6. Enligt RDA kan man ange samtliga upphovsmän, eller enbart den först nämnda följd av [och xx andra], inom klammer. Det är också möjligt för varje institution att bestämma hur många man vill namnge utöver den först nämnda. 

Praktiska anvisningar
För LIBRIS gäller att varje bibliotek avgör hur många upphovsmän man tar med i fält 245 #c.
KB namnger upp till fem personer per upphovsuppgift, primär och sekundär, för de upphovsuppgifter som finns i primärkällan. Anpassningen tillämpas på samtliga beskrivningsnivåer, men för nivå 1 (miniminivå) gäller den enbart för första upphovsuppgiften eftersom bara första upphovsuppgift nämns på den nivån. Är det fler än fem upphovsmän per upphovsuppgift i primärkällan anges den först nämnda följt av [och xx andra] inom klammer. Följ normala skrivregler och ange siffror till och med tolv med bokstäver. Högre siffror anges med siffror.
För upphovsuppgifter som hämtas från annan källa än primärkällan tillämpar KB KRS 1.1F. 

Vid sekundärkatalogisering accepteras normalt uppgifterna i fält 245 #c, oberoende av hur många upphovsmän som angetts. 

Vid postimport: Upphovsuppgift i 245 #c behöver normalt inte ändras i poster importerade från annan källa. RDA-anpassade uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

Huvud- och biuppslag
Reglerna för huvud- och biuppslag ändras inte genom denna tillämpning, men de kommer att ändras den dag RDA börjar tillämpas fullt ut i Sverige. Läs mer i fält 700.

Fingerat exempel på fem primära upphovsmän:

245 1 0 #a Framtiden / #c av Maria Månsson, Pelle Karlsson, Kajsa Pettersson, Olle Ljung och Astrid Larsson
700 1 #a Månsson, Maria, #d 1958- #4 aut
 

Fingerat exempel på fler än fem primära upphovsmän:

245 1 0 #a Vidderna / #c av Kalle Svensson [och tio andra]
700 1 #a Svensson, Kalle, #d 1950- #4 aut
 

Fingerat exempel på fyra sekundära upphovsmän:

100 1 #a Andersson, Lisa, #d 1969-
245 1 4 #a Den förtrollade skogen : #b en saga / #c av Lisa Andersson ; illustratörer: Samuel Ek, Lennart Lund, Sonja Lundmark och Eva Larsson
700 1 #a Ek, Samuel, #d 1948- #4 ill


Läs mer om biuppslag på sekundära upphovsmän i fält 700.

Medförfattare

Ange inte medförfattare som är uppräknade i bokstavsordning i icke godkänd källa om objektet har en annan författaruppgift på framträdande plats, till exempel ensam framhävd författare och "m.fl.", se även fält 100.

Vi följer KRS 21.7C som säger att man ska göra biuppslag på utgivare/sammanställare och på övriga verk eller bidragsgivare. Det innebär exempelvis att om den första titeln är skriven av en författare och påföljande titel är skriven av tre författare blir det tre 700-fält.

Parallella upphovsuppgifter

Gör en så rättvisande beskrivning av primärkällan som möjligt. Om en funktionsuppgift anges på flera språk, men namnet på personen endast anges en gång i publikationen, måste denna upphovsuppgift hållas ihop, t. ex. "fotograf / photographer: Lena Lindgren". Konstruera inte en parallell upphovsuppgift genom att upprepa en upphovsuppgift som bara anges en gång i primärkällan. Korrekt interpunktion för parallella funktionsuppgifter är snedstreck, med mellanslag före och efter snedstrecken.

Parallelltitel och parallell upphovsuppgift
För en publikation med parallelltitlar och upphovsuppgifter på mer än ett språk/en skriftart anges respektive upphovsuppgift efter den huvudtitel eller övriga titelinformation som den hör till (KRS 1.1F10, andra stycket).
  

020 0 #a 978-91-27-11840-9
245 1 0 #a Māmā Mū sursurih-bāzī mī'kunih / #c nivishtih: Jujja Wieslander ; naqqāshī: Sven Nordqvist ; tarjumih: Nasser Sina = Mamma Mu åker rutschkana / text: Jujja Wieslander ; bild: Sven Nordqvist ; [översättning till persiska: Nasser Sina]
246 1 1 #a Mamma Mu åker rutschkana

 

 

 

022 0 #a 0065-020X #2 f
245 1 0 #a Årsbok för Sveriges kommuner / #c Statistiska centralbyrån = Statistical yearbook of administrative districts of Sweden / Statistics Sweden
246 1 1 #a Statistical yearbook of administrative districts of Sweden

 

Parallelltitel och endast vissa upphovsuppgifter parallella
Om endast vissa upphovsuppgifter i primärkällan anges på mer än ett språk/i en skriftart anges upphovsuppgifterna efter samtliga parallelltitlar och övrig titelinformation. Denna tillämpning ersätter KRS 1.1F10, tredje stycket.


020 0 #a 9789163740893
245 1 0 #a Poezia bashkëkohore shqipe - në suedisht : #b antologji = Nutida albansk poesi - på svenska : antologi / #c përkthimi / i översättning: Ulmar Kviku (Ullmar Qvick), Hajdin Abazi, Shqiptar Oseku ; poezitë i përzgjodhi dhe korrektoi redaktori: Shefki Oseku / urval och korrekturläst redaktören: Shefki Oseku
246 1 1 #a Nutida albansk poesi - på svenska

 

Ingen parallelltitel eller övrig parallell titelinformation men parallell upphovsuppgift
För en publikation som saknar parallelltitel och parallell övrig titelinformation men har upphovsuppgifter på mer än ett språk/en skriftart, återges de parallella upphovsuppgifterna (KRS 1.1F11, ”om så önskas”-tillämpningen). Parallell upphovsuppgift kan vara namn och/eller funktion.  

020 #a 9789197668569
245 1 0 #a Anders Rönnlund : #b oppression : 25.4-31.5 2009 : Uppsala konstmuseum / #c essä av / essay by Ola Larsmo ; [text: Elisabeth Fagerstedt]

 

Parallelltitel men inte parallell upphovsuppgift

För en publikation med parallelltitlar som endast har upphovsuppgift(er) på ett språk/i en skriftart anges upphovsuppgiften efter samtliga parallelltitlar eller övrig titelinformation (KRS 1.1F10, första stycket).

020 #a 9789198033700
245 1 0 #a The little red hen and the grains of wheat = #b Den lilla röda hönan : [engelska och svenska] / #c retold by L.R. Hen ; illustrated by Jago ; översättning till svenska: Karin Sohlgren
246 1 1 #a Den lilla röda hönan


Läs även om parallelltitlar i fält 245 #b.
 


Upplagespecifik upphovsuppgift - primärt upphov

Vid förändringar i den primära upphovsuppgiften anges upphovsuppgiften i delfält 245 #c och den bibliografiska historiken i fält 500.

Exempel: Nytt huvuduppslag jämfört med tidigare utgåva:

020 #a 9163608030
100 1 #a Overgaard, Jörgen, #d 1974-
245 1 0 #a Linux för alla / #c Jörgen Overgaard och Jesper Ek
250 #a 2. uppl.
500 #a Tidigare utgåva av Jesper Ek och Karl-Johan Norén
700 1 #a Ek, Jesper, #d 1964-

 

Exempel: Samma huvuduppslag, men en primär upphovsuppgift har tillkommit sedan tidigare utgåva:

020 #a 9138923521
100 1 #a Lunning, Lars, #d 1934-
245 1 0 #a Anställningsskydd : #b kommentar till anställningsskyddslagen / #c Lars Lunning, Gudmund Toijer
250 #a 8., omarb. uppl.
500 #a Tidigare utgåva av Lars Lunning
700 1 #a Toijer, Gudmund, #d 1956-

 

Se även Ny utgåva med samma upphovsmän i annan ordning.

 

Upplagespecifik upphovsuppgift - primärt och sekundärt upphov

Upphovsuppgifterna kan vid behov delas upp i fält 245 #c och 250 #b.

Exempel: Facklitteratur med upplagespecifik upphovsuppgift för både primär och sekundär upphovsman:
Ny sekundär upphovsman läggs i fält 250 #b och ny primär upphovsman i fält 245 #c, kompletterat med anmärkning i fält 500:

020 #a 9789173651325
100 1 #a Ulfsparre, Catharina, #d 1961-
245 1 0 #a Kemiska hälsorisker / #c [text: Catharina Ulfsparre]
250 #a 9., [rev.] uppl. / #b [illustrationer: Elin Brander och Camilla Atterby]
500 #a Tidigare utgiven utan angiven författareJämför tidigare utgåva:

020 #a 9175227797
245 1 0 #a Kemiska hälsorisker
250 #a 8., [uppdaterade] uppl. / #b [teckningar: Gyula Buváry ...]

 

Upplagespecifik upphovsuppgift - sekundärt upphov

Använd delfält 250 #b för sekundära upphovsuppgifter som ändrats eller tillkommit.
Undantag: ny illustratör eller ny översättare i skönlitterär publikation.

Upplagespecifik upphovsuppgift i skönlitterära verk

 
Ny illustratör eller ny översättare i skönlitterärt verk redovisas i delfält 245 #c:

 • Ny illustratör i ett skönlitterärt verk gör att publikationen betraktas som ett nytt uttryck av verket. Klamra inte in [Ny utg.] i fält 250.
  Redovisa illustratören i delfält 245 #c. Detsamma gäller om publikationen inte var illustrerad tidigare. Komplettera med en anmärkning i fält 500.
 • Ny översättare i ett skönlitterärt verk gör att publikationen betraktas som ett nytt uttryck av verket. Klamra inte in [Ny utg.] i fält 250.
  Redovisa översättaren i delfält 245 #c. Komplettera med en anmärkning i fält 500.

Se även Upplagespecifik upphovsuppgift - primärt och sekundärt upphov ovan.

 

Redaktörer, redaktionskommittéer

När såväl författare som redaktör finns med i ett verk redovisas redaktören bara om han/hon står på titelsidan. Detta är huvudregeln men givetvis kan det förekomma undantag - till exempel när redaktören egentligen är författare till verket.

Ange enbart redaktören i delfält 245 #c om både redaktör och redaktionskommitté finns redovisade på titelbladets baksida, på typografiskt samma sätt. Skulle det framgå av publikationen att det är redaktionskommittén som har utfört arbetet anges enbart kommittén i delfält 245 #c.

Läs om RDA-anpassning i fält 245 #c.

Tre redaktörer:
För uppgifter om redaktörer som hämtas ur andra godkända källor än primärkällan (och klamras in i delfält 245 #c), tillämpar KB KRS 1.1F6. Om tre redaktörer namnges som första upphovsuppgift i en sådan källa anges alla tre i beskrivningen, helt enligt KRS 1.1F6.

Läs om redaktörer i Skolböcker 

Faktagranskare

Ange faktagranskare som granskat innehållet, men inte faktagranskare som granskat översättningen.

Illustratörer

Läs om RDA-anpassning i fält 245 #c.

Nya illustratörer, se fält 500.

Läs om illustratörer i Skolböcker 

Översättare

På biblioteksnivå anger man översättare när uppgiften finns i objektet.
På nationalbibliografisk nivå tar man reda på översättare av skönlitteratur när uppgiften saknas i objektet och anger då översättaren i fält 500.

Företag och personer som översättare
 • Företaget nämns sist: Om både företag och personer finns angivna som översättare, med företaget nämnt sist, citeras inte företagsnamnet i beskrivningen eftersom det bara är en uppgift om översättarens tillhörighet.
 • Företaget nämns först: Om både företag och personer (som kan höra till företaget) finns angivna som översättare, med företaget nämnt först, citeras både företag och personer i beskrivningen. Man räknar företag och personer som jämförbara översättaruppgifter då man ska avgöra hur många man tar med i fält 245 #c.

Exempel: På titelbladets baksida:
… översättning Stockholms ordverk Inger Bolinder, Kristina Olsson

I den bibliografiska posten: (Uppgifter om övriga översättare i fält 588 används endast på NB-nivå.)

245 1 0 … #c [översättning: Stockholms ordverk ...]
588 #a NB: Översättning: Stockholms ordverk, Inger Bolinder, Kristina Olsson
Tre eller flera översättare

Läs om RDA-anpassning i fält 245 #c.

KB anger högst fem översättare i delfält 245 #c, men enbart för upphovsuppgifter hämtade från primärkällan. Finns flera anges först nämnda översättare i 245 #c följd av [och xx andra] inom klammer.
För översättaruppgifter som måste klamras in (hämtade ur andra godkända källor än primärkällan) tillämpas KRS 1.1F6. På nationalbibliografisk nivå anges i dessa fall övriga översättare i fält 588

Institutioner

Institution som blir biuppslag kan stå i delfält 245 #c utan funktionsuppgift.

Se även fält 260, utgivande förlag/institutioner.

Tête-bêche-bok - samma upphovsuppgifter för de ingående verken

Ange upphovsuppgiften bara en gång när de ingående verken har samma upphovsman. Det gäller även om boken har två titelsidor med upphovsuppgifter på bägge. Anledningen till att man inte upprepar upphovsuppgiften är ISBD-interpunktionen. Den korrekta interpunktionen mellan titlar i ett samlingsverk med en upphovsman är semikolon. Semikolon efter en upphovsuppgift betyder ny upphovsuppgift och då kan man inte lägga en titel där:

100 1 #a Hebert, Noomi, #d 1967-
245 1 0 #a Lantisens guide till storstaden : #b [latte eller au lait : de pinsammaste misstagen] ; Stadsråttans guide till landet : [allt om skogens faror och fällor] /#c Noomi Hebert, Lena Ollmark ; illustrationer av Anna Harvard
500 #a Tête-bêche-bok
700 1 #a Ollmark, Lena, #d 1968-
700 1 2 #a Hebert, Noomi, #d 1967-.# t Stadsråttans guide till landet

 

Tête-bêche-bok som utgörs av samma verk på två språk beskrivs enligt anvisningarna för parallelltitlar i fält 245 #b och parallella upphovsuppgifter i fält 245 #c.

Tête-bêche-bok - olika upphovsuppgifter för de ingående verken

Tête-bêche-böcker med olika upphovsmän beskrivs enligt sina titelsidor.

Läs mer om samlingsverk

Samlingsverk utan samlingstitel - ingående verk har varierande illustratör- eller översättaruppgifter

Redovisa varierande illustratör- eller översättaruppgifter i fält 500.

245 #h Allmän medieterm

Om delfält 245 #n eller #p inte finns i posten:
Delfält 245 #h placeras direkt efter delfält #a.

Om delfält 245 #n eller #p finns i posten:
Delfält 245 #h placeras efter delfält #n eller #p (KRS 1.1.C2).

Se även Elektroniska resurser.

245 #s Version

Delfält 245 #s används för upplageuppgift för enskilda titlar i samlingsverk och föredras framför fält 250 eller anmärkning:

020 #a 9197358649
100 1 #a Julén, Ola, #d 1970-
245 1 0 #a Orissa. #s 2. uppl. ; #b 400 : kärleksdikter / #c Ola Julén

 

Original och översättning finns i samma utgåva och originalet har en upplageuppgift:

020 #a 9186502115
245 1 2 #a A pocket guide to cold water survival. #s 2. ed., reprod. = #b En handbok med råd för överlevnad i kallt vatten

 

Integrerande resurser

Om huvudtiteln förändras i samband med en uppdatering ändras huvudtiteln i fält 245 så att den avspeglar den aktuella uppdateringen (KRS 12.1B8). Den tidigare titeln anges i fält 247.

Om upphovsuppgiften läggs till, utesluts eller ändras i en påföljande uppdatering ändras upphovsuppgiften i fält 245 så att den återspeglar den aktuella uppdateringen. En anmärkning med tidigare upphovsuppgift görs, i fält 500, om ändringen anses vara av betydelse (KRS 12.1F5).

 

Samlingsposter

Vid angivande av titel i delfält #a följs KRS, en titel konstrueras normalt, eftersom en av biblioteket sammansatt samling saknar primärkälla från vilken godkända upphovsuppgifter kan hämtas.
 
Lägg till #h [Samling] som allmän medieterm efter första delfältet.
 
245 #f kan användas för slutna samlingar
 
245 1 0 #a [Konstruerad titel] : #h [Samling]                        

Bilder

Lägg till #h [Bild] som allmän medieterm efter första delfältet.
 
Endast om konstnärens namn eller signatur förekommer på objektet anges det i fält #c. Registrera namnet eller signaturen såsom det står skrivet på objektet. 
 
245 1 0 #a Titel: #h [Bild] #b undertitel / #c Konstnärens namn eller signatur                      
 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder