Katalogisering


008

Mediespecifika koder Till Formathandboken

Monografisk resurs i form av mångfaldigad text Till Formathandboken, monografisk resurs

Datum för posten

Vid postimport: Rätta eventuell saknad/formellt felaktig uppgift. Sätt datum (ååmmdd) till dag för postimporten.

Typ av utgivningsdatum och Årtal/tid

Exempel på Årtal/tid se Formathandboken.

 • s: Ett årtal
  Även om utgivningsåret är osäkert (till exempel [2005?] i delfält 260 #c) ska koden s användas.
 • r: Årtal för ny utgivning + ursprungligt utgivningsår Nytrycksåret läggs i Årtal/Tid (1) och ursprungsåret i Årtal/Tid (2). Används inte vid nytryckningar med samma ISBN, se även Nytryck och delupplagor.
 • m: Se Flerbandsverk.

Använd u för okänd siffra i årtalet, till exempel s200u, s19uu.

Vid postimport: Rätta felaktiga värden: ? (frågetecken) ändras till u (okända/osäkra årtal)

Utgivningsland

Vid postimport: Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

Avser primärt utgivningsland (dvs landet för den först angivna utgivaren i fält 260).

 • sw = Sverige.
  Kan kombineras med fält 044 då flera utgivningsländer finns, vilket NB gör.

Illustrationer

 • |: inget försök att koda
  Normalvärde. Ändra inte korrekta värden som andra bibliotek har lagt in.

Ändra inte rad 2-4 _: illustrationer saknas om korrekt värde står på rad 1.

Målgrupp

 • c: Läromedel
  Enligt LIBRIS-praxis: Hit alla skolböcker oavsett nivå. Läs mer om Skolböcker
 • j: Barn och ungdomar (0-16 år)
  Används för barn- och ungdomsböcker. Skönlitterära barnböcker ska även kodas i Litterär genre.
 • _: okänd/ospecificerad för övrigt material.

Form

 • o: Onlineutgåva. Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Kombineras med fält 007.
 • q: Utgåva i direkt elektronisk form. Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning. Kombineras med fält 007.
 • _: ingen av följande;
  Används för övrigt material.

Innehållsmässig karaktär (hela resursen)

Använd befintliga koder. Svensk praxis är att koden ska beskriva hela eller huvuddelen (minst 50 %) av resursen. Koden b används om boken är en bibliografi, inte om den innehåller en bibliografi. Två koder är obligatoriska: m: akademisk avhandling och o: recension.

 • _: Innehåll specificeras ej
  Används när ingen annan kod är tillämplig.
 • a: Sammanfattning(ar) av andra verk.
 • c: Listor över samlingar, bestånd och kommersiella utbud. Används för utställningskataloger.
 • m: Akademisk avhandling
  Används för doktors- och licentiatsavhandlingar, samt för Habilitationsschrift. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.
 • i: Index till andra publikationer
  Används för konkordanser. Konkordanser utgår från författarens ordval i texten. Se även fält 700 och 730.
 • o: Recension
  Objektet är eller innehåller uteslutande recension(er) av verk eller händelser. Se Formathandboken.
 • y: Årsbok (KB använder ej koden på monografiska delar)
 • 6: Tecknad serie / Serieroman
  Kodas även i Litterär genre.

Offentlig resurs

Vid primärkatalogisering använder KB:

 • |: inget försök att koda
  Ändra inte korrekta värden som andra bibliotek har lagt in.

Konferenspublikation

Obligatorisk uppgift.

 • 0: Nej, resursen härrör ej från konferens
 • 1: Ja, resursen härrör från konferens
  Gäller även publikationer med bearbetningar av konferensbidrag.

Festskrift

Obligatorisk uppgift.

 • 0: Nej, resursen är inte en festskrift
 • 1: Ja, resursen är en festskrift
Definition av festskrift

Trycksak, i regel bestående av artiklar av olika personer - vanligen vetenskapliga uppsatser, som utges med anledning av ett jubileum eller för att hedra en förtjänt person, ofta i samband med en högtidsdag. Internationellt används det tyska ordet Festschrift.

Gör biuppslag på festskriftsföremålet, se fält 700.

Festskrift även till institution?

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) har ingen definition av begreppet, men i Svenska katalogiseringsregler (SKR) angavs följande: Person eller institution som tillägnats ett verk (festskriftsföremål) görs till biuppslag (SKR §152, jämför med KRS 21.30F).

Institution (förening, sällskap) kan alltså tänkas som festskriftsföremål, men man bör bara använda festskriftskod för institution när skriften helt tydligt har festskriftskaraktär. Den skall då uttryckligen tillägnas föremålet och innehålla artiklar av olika författare - vanligen vetenskapliga uppsatser, och oftast inom festskriftsföremålets intresseområden.

Till festskrift räknas inte vanliga jubileumsskrifter eller andra minnes- eller hyllningsskrifter som behandlar föremålets (institutionens) historia, nutid eller framtid i en relativt sammanhängande framställning!

Index

 • |: inget försök att koda.
  Ändra inte korrekta värden som andra bibliotek har lagt in, till exempel vid postimport.

Litterär genre

Använd befintliga koder, men observera att koderna för kåserier, brev och essäer endast används för skönlitteratur.

För barnböcker används endast följande koder:
 • 1: Skönlitterärt verk, genre ej angiven
 • 0: Ej skönlitterärt verk
Bredvidläsningsböcker avsedda för skolbruk:

Välj koden 0: Ej skönlitterärt verk. Läs mer om Skolböcker

Folksagor:

Välj koden 1: Skönlitterärt verk, genre ej angiven. 

Tecknade serier:

Välj koden 1: Skönlitterärt verk, genre ej angiven och komplettera i Innehållsmässig karaktär med koden 6: Tecknad serie / Serieroman.
(Koden c: tecknad serie är obsolet)

Biografiskt material

Använd befintliga koder.
Koden d används när en publikation, som inte är biografi, innehåller biografisk information om en eller flera individer (minst 20% av publikationen).
Koden d används även för skönlitterära verk som behandlar verkliga (kända) personer, läs mer i fält 600

Språk

Språkkoden i fält 008 måste i flerspråkiga verk med max 6 språk överensstämma med första koden i fält 041. Språkkoden mul (flerspråkigt verk) anges i verk med mer än 6 språk.

Grammatikor och andra språkläromedel över gymnasienivå med text på svenska och språkexempel på annat språk får språkkod swe.

Skolböcker

Modifieringar

 • _: Modifieringar förekommer ej

Katalogiserande instans

Ändra inte postens ursprungliga kod. Detta gäller även vid postimport. Koden skall korrespondera med kod i 040#a.

 • c: LIBRIS-bibliotek / Katalogiserande instans
  Avser alla LIBRIS-bibliotek förutom NB. Ändras inte när NB uppgraderar post.
 • d: Annan verksamhet
 • _ : Nationalbibliografisk verksamhet
  Används när NB primärkatalogiserar.

  Importerade poster kan även innehålla kod ”u” (okänd) respektive ”|” (odefinierad).


Fortlöpande resurs i form av text Till Formathandboken, fortlöpande resurs

Datum för posten

Vid postimport: Rätta eventuell saknad/formellt felaktig uppgift. Sätt datum (ååmmdd) till dag för postimporten.

Typ av utgivningsdatum och Årtal/tid

 • c: Utgivning pågår
  Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2).
 • d: Utgivning upphörd
  Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2).

Använd u för okänd siffra i årtalet, till exempel: 200u, 19uu.

Vid postimport: Rätta felaktiga värden: ? (frågetecken) ändras till u (okända/osäkra årtal).

Utgivningsland

Vid postimport: Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

 • sw = Sverige.
  Kombineras av NB med fält 044 då flera utgivningsländer finns.

Frekvens

 • u: Frekvens okänd
  Används på biblioteks- och miniminivå.

Vid nationalbibliografisk nivå används kod enligt lista i Formathandboken. Oregelbunden utgivning kodas _ : Frekvens kan ej fastställas. Gå vidare till Regelbundenhet och koda x: Oregelbunden frekvens som ej kan beskrivas.

Regelbundenhet

 • r: Regelbunden
 • x: Oregelbunden frekvens som ej kan beskrivas
 • u: Okänd
  Används på biblioteks- och miniminivå.

Odefinierad (tidigare ISSN-central)

 • |: Inget försök att koda, se fält 022.
  Koden f användes tidigare. Den behöver ej ändras.

Typ

 • _: Ingen av följande
  Hit bland annat årsböcker och årsrapporter. Komplettera med koden y i Innehållsgenre för resursen som helhet
  |: Inget försök att koda
  Hit bland annat lösbladssystem.
 • d: Databas
  Kontinuerlig uppdatering
 • m: Monografiserie
 • p: Tidskrift
 • w: Webbplats
  Kontinuerlig uppdatering

Form för den ursprungliga utgåvan

 • _: Ingen av följande
  Normalvärde.

Form

 • o: Onlineutgåva. Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Kombineras med fält 007.
 • q: Utgåva i direkt elektronisk form. Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning. Kombineras med fält 007.
 • _: ingen av följande;
  Används för övrigt material.

 

Innehållsgenre för resursen som helhet

 • _: Innehåll specificeras ej
  Används för fortlöpande resurser som ej är avhandling eller årsbok.
 • m: Akademisk avhandling
 • y: Årsbok

Innehåll 1-3

 • _: Innehåll specificeras ej
  Normalvärde.

Offentlig resurs

 • |: inget försök att koda
  Normalvärde. Om ett korrekt värde är ifyllt i någon av raderna, till exempel vid postimport, ändra inte detta.

Konferenspublikation

Obligatorisk uppgift, gäller hela resursen.

 • 0: Resursen härrör ej från konferens
 • 1: Resursen härrör från konferens

Alfabet/Skriftart

 • b: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
  Normalvärde. Koden b underlättar vid överflyttning av svenska poster till ISSN-databasen.

Behandling vid titeländring

 • 0: Titeländring ger upphov till ny post
  Normalvärde.

Språk

Språkkoden i fält 008 måste i flerspråkiga verk med max 6 språk överensstämma med första koden i fält 041. Språkkoden mul (flerspråkigt verk) anges i verk med mer än 6 språk.

Modifieringar

 • _: Modifieringar förekommer ej

Katalogiserande instans


Vid postimport: Ändra inte koden.

 • c: LIBRIS-bibliotek / Katalogiserande instans
  Avser alla LIBRIS-bibliotek förutom NB. Ändras inte när NB uppgraderar post.
 • _ : Nationalbibliografisk verksamhet
  Används när NB primärkatalogiserar.
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder