Katalogisering


300

Fysisk beskrivning Till Formathandboken

Vid postimport

Komplettera vid behov med ISBD-interpunktion före minst delfält 300 #b och #c.

Ändra inte uppgifter i utländska poster om informationen är korrekt men inte angiven helt enligt KRS 2.5. På biblioteksnivå accepteras delfält 300 #a om slutpagina stämmer.

Rätta felaktiga eller saknade uppgifter, gäller främst CIP-poster (t.ex. LC, BNB, DB).

Lägg bara till sidor med romerska siffror om de utgör en stor del (25 % eller mer) av det totala sidantalet.

Planschsviter redovisade som ill. i delfält 300 #b accepteras.

Versaler ändras inte till gemener. Rätta inte "300 #a 349 S." eller "300 #b Ill".

Uppgifter på utländska språk ändras inte till svenska. Rätta inte "300 #a 572 p." eller "300 #b kuv."

300 #a Omfång

Från och med 2008 tillämpas KRS 2.5B utan de speciella regler för nationalbibliografisk nivå som anges i KRS 2.5B1, 2.5B3 och 2.5B8. Inte heller de svenska tilläggen för beskrivningsnivå 1 (i KRS 2.5B2, 2.5B3, 2.5B7, 2.5B10 och 2.5B20) tillämpas. Vid katalogisering innebär det i princip att sista numrerade sida/blad etc. i varje paginerad svit anges och att onumrerade sidor endast anges om de utgör mer än 25 procent av publikationen. Planschblad/planschsidor redovisas dock. Följ anvisningarna i KRS 2.5B.

Ark och folder (KRS 2.5B1)

En folder beskrivs enligt KRS 2.5B1 och exemplet i 2.5D4 som 1 vikt ark:

300 #a 1 vikt ark (5 s.)                                     

 

"Väsentlig del" av en publikation (KRS 2.5B3)

"Väsentlig del" definieras av KB som mer än 25 % av publikationen.

Opaginerade publikationer (KRS 2.5B7) – praktiska anvisningar för sidräkning

I opaginerade publikationer räknas sidorna/bladen från titelsidan till sista sidan/bladet med löpande text eller bild. Om omslaget utgör titelsida börjar sidräkningen där. Som "sista sidan/bladet med löpande text eller bild" definieras text/bild som hör till publikationens egentliga innehåll. Här ingår t.ex. litteraturförteckningar, innehållsförteckningar eller sammanfattningar, men inte kolofon eller dekorationer på eftersättsblad.

För opaginerade publikationer används termerna sidor och blad. (Termen uppslag används endast för numrerade uppslag (KRS 2.5B1).

KRS 2.5B7: ”Om en volyms sidor eller blad är onumrerade och sidantalet lätt kan fastställas, anges sidan inom klammer. Kan siffran inte lätt fastställas, uppskattas sidantalet och siffran anges utan klammer och föregånget av Ca.”

NB:s praxis är att räkna upp till 100 sidor. Är det över 99, avrunda till närmaste 10-tal.

300 #a [99] s.

300 #a Ca 110 s.

Varierande paginering (KRS 2.5B8)

För publikationer med komplicerad eller oregelbunden paginering anges sidantalet enligt KRS 2.5B8 a).

Planschblad och planschsidor (KRS 2.5B10)

Som planschblad/planschsidor anges även:

  • blad/sidor med enbart klistermärken, tatueringsmallar eller andra löstagbara bilder
  • transparenta blad med illustrationer.

Utöver termerna pl.-bl. och pl.-s. kan även faks.-bl., faks-.s, kartbl., karts. och notbl. användas. Sammansättningar med termen uppslag används endast för numrerade uppslag (KRS 2.5B1).

Vikta blad (KRS 2.5B11)

Vikta blad: Redovisas enligt KRS 2.5B11.

Om endast ett blad är vikt:

300 #a 25 pl.-bl. (1 vikt)                                 


Vikta sidor: Om vikningarna (de utvikta sidorna) är paginerade var för sig som sidor, dvs. ingår i pagineringen, redovisas de inte som vikta. När vikningarna inte är paginerade var för sig skrivs: 300 #a 123 s. (vissa vikta)

Skurna blad

När inlagan är skuren i delar som bildar egna text- eller bildsviter, eller vissa sidor är halva eller skurna:

300 #a [56] s. (skurna i 4 delar)                               

 

300 #a 96 s. (vissa skurna)                                   

Lösa blad

Eftersom blad - men inte sidor - kan vara lösa, konstrueras beskrivningen på olika sätt. För lösa blad i mapp används KRS 2.5B18:

300 #a [16] lösa bl.                                        

 

300 #a Lösa bl. ([32] s.)                                       

 

300 #a Lösa bl. i mapp (127 s.)                           

 

300 #a 1 mapp (13 lösa bl., 20 stordior)                           

Pärmar med broschyrer (KRS 2.5B18)

Pärmar som innehåller ett antal broschyrer, var och en för liten (eller för enkel) för att redovisas separat, kan beskrivas i en post:

300 #a 1 vol. (21 hfn)                                               

Flera volymer i en post – redovisning av sidor (KRS 2.5B21)

Se Flerbandsverk - enpostmodell.

300 #b Övriga fysiska detaljer

Vid postimport.

Vid sekundärkatalogisering accepteras informationen i delfält 300 #b om den inte är uppenbart felaktig.

En enda illustration kan vara nog för att skriva ill. i delfält 300 #b men man bortser från smärre illustrationer: dekorationer, vinjetter och dylikt (KRS 2.5C1, med ändring enligt KKS-meddelande 1999:3).

Val av term för illustrationer (KRS 2.5C1-2)

En tryckt monografi beskrivs som ill. oavsett vilka kategorier (diagram, faksimil, kartor, musiknoter, tabeller) illustrationerna tillhör. KB tillämpar alltså ”Om så önskas”-tillägget i KRS 2.5C1.

Om katalogisatören bedömer att någon kategori är viktig att redovisa, kan det göras enligt anvisningarna i KRS 2.5C2.

Ill. och färgill. (KRS 2.5C3)

KB tillämpar inte KRS 2.5C3. Illustrationer helt eller delvis i färg anges enbart som ill. Färgill., ill. (vissa i färg) etc. anges följaktligen inte.

Bildverk etc. (KRS 2.5C6)

Om en publikation helt eller nästan helt består av illustrationer, till exempel bildverk, följs anvisningarna i KRS 2.5C6.

300 #c Mått

Nationalbibliografisk nivå

Mått anges på nationalbibliografisk nivå.

Monografier:

300 #c 24 cm                                              

 

Monografier - höjd x bredd anges när bredden överstiger höjden på publikationen:

300 #c 21 x 37 cm                                        

 

Monografier i förpackning (t.ex. låda eller skyddskassett):
Använd i första hand termerna låda och skyddskassett. Se definitioner och läs mer i fält 020

300 #c 27 cm i skyddskassett 28 cm                        

Tidskrifter

Fr.o.m. mars 2010 anges inte mått för tidskrifter på NB-nivå.

300 #e Bilagor

Termen för bilagan ska skrivas på svenska. Ordet bilaga förkortas inte.

KB gör inte en fysisk beskrivning av bilagor som redovisas i 300 #e. Det innebär att vi inte redovisar antalet sidor och eventuella illustrationer i en bilaga:

300 ... + #e 1 bilaga
300 ... + #e 1 CD + 2 ljudkassetter
300 ... + #e 1 CD-ROM
300 ... + #e 1 facit
300 ... + #e 3 kartor
300 ... + #e 101 stordior
300 ... + #e 10 mönsterark
300 ... + #e 1 DVD 

Förpackningar och tillbehör i form av t.ex. leksaker och kakformar redovisas inte som bilagor i fält 300 #e, utan tas istället med i fält 500, Fysisk beskrivning  eller i fält 020.

Se även 500 - 13. Bilagor och supplement

Digitalt utgivna publikationer (e-böcker etc.)

Digitalt utgivna publikationer som är utgivna i ett format som använder den tryckta publikationens pagineringssätt, t.ex. PDF, får paginering angiven på samma sätt som tryckta publikationer.
Anmärkning om format, t.ex. PDF, görs i fält 538.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder