Äldretrycksprojekt

Innehåll
Collijn-projektet (1600-talet)
SB17-projektet (1700-1829)
SOT-projektet (-1833)

Collijn-projektet (1600-talet)

Svensk bibliografi 1600-talet, omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6 000 titlar. Bibliografin är en databasversion av Sveriges bibliografi : 1600-talet av Isaak Collijn, som utkom i två volymer under åren 1942-1946. Införlivades med LIBRIS 1998.

Posterna innehåller ofta felaktigheter. Det är tillåtet att rätta eventuella fel utan att först kontakta KB.

Se även fält 024 (Annan standardiserad identifikator), fält 040 (Katalogiserande instans) och fält 042 (Katalog-/bibliografikod).

Sök i Äldre svensktryck (deldatabas i LIBRIS) 

SB17-projektet (1700-1829)

Svensk bibliografi 1700-1829, omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar och innehåller för närvarande ca 50 000 titlar. Bibliografin tar ej upp: periodika, dissertationer och suecana. Införlivades med  LIBRIS 1998.

Förutom detta ingår även stora delar av KB:s okatalogiserade samling. Facket bibliografi är exempelvis fullständigt genomgånget.

Ändra inte i fält 245, 260 eller 300 utan att först kontakta KB. Det är tillåtet att rätta smärre fel i övriga fält eller i postetiketten utan att först kontakta KB.

Se även fält 024 (Annan standardiserad identifikator), fält 040 (Katalogiserande instans) och fält 042 (Katalog-/bibliografikod).

Sök i Äldre svensktryck (deldatabas i LIBRIS) 

SOT-projektet (-1833)

Svenskt offentligt tryck (även kallat årstrycket), omfattar offentligt tryck utgivet från 1500-talet och fram till 1833. Årstrycket gavs ut i nytryck av Modée och Stiernman under 1700-talet. Det finns även en tidigare tryckt bibliografering av materialet gjord av Nils Herman Quiding från 1865. Quidings bibliografi innehåller dock inte allt material, till exempel är Finlands och Sveriges provinser inte med.

Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar och innehåller det årstryck som gavs ut på riksnivå och Stockholmsförordningar. SOT-basen består således av kungliga förordningar och kungörelser, kungörelser från ämbetena (till exempel Kommerskollegium), skrivelser från hovrätterna samt Stockholmsförordningar. Här ingår även plakat, instruktioner, taxor, reglementen, resolutioner, påbud och förklaringar. Länsförordningar ingår inte. I basen återfinns bara material som tryckts. Många förordningar som aldrig trycktes återfinns i sammanställningar gjorda av Modée, Stiernman eller Schmedemans.

Bibliograferingen i LIBRIS var klar 2004. De första trycken i basen är ifrån 1541. De tidiga trycken finns även som mikrofilm och en del är även digitaliserade. Allt tryck från 1541 till 1632 som finns i KB digitaliserades under 2006. Se även Digitaliseringsprojektet 2006. Ett mindre urval 1700-talstryck har också digitaliserats.

Projektet utnyttjade en databas över kungliga förordningar från Göteborgs landsarkiv. De posterna fördes över till LIBRIS och bearbetades av projektet men ca 3000 obearbetade poster återstår att åtgärda. Många av de posterna var inte årstryck och borde därför inte ha kommit in i bibliografin. Det gäller till exempel länsförordningar och avskrifter från riksregistraturet.
Av de obearbetade trycken kommer ett flertal från Göta, Vasa och Åbo hovrätter, ca 370 stycken från Göta hovrätt. Dessa borde ha bearbetas av projektet men hanns inte med.

Ändra inte i SOT-poster utan att först kontakta KB, såvida inte titeln i fält 245 börjar med ett datum, till exempel 1650-12-04 Kongl. majt:s.
Alla poster som börjar med ett datum är obearbetade poster och det är tillåtet att bearbeta dessa poster utan att först kontakta KB.

Om en post börjar med ett datum är det troligt att det inte existerar någon tryckt förordning överhuvudtaget men att den ändå finns med i någon av följande sammanställningar av årstrycket: Modée, Stiernman eller Schmedeman. Texten är ofta bearbetad eller förkortad i dessa sammanställningar.

Posterna har indexerats med ämnesord ur Svenska ämnesord. Om utgivningsdatum är känt går det att söka i valfria sökord på datumet (till exempel 1810-04-06).
Om posten innehåller ett ämnesord med delfält 650 #2 Quiding bör det trycket finnas i tryck eftersom Quiding utgick ifrån trycken vid sin bibliografering.

Se även fält 040 (Katalogiserande instans) och fält 042 (Katalog-/bibliografikod).

Sök i Äldre svensktryck (deldatabas i LIBRIS) 

Senast uppdaterad: 2009-11-18
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se