Katalogiseringshjälpmedel

Nedanstående lista innehåller ett begränsat urval titlar och länkar, främst sådana som används ofta när man katalogiserar handpresstryck och med betoning på svensk utgivning.

Andra länklistor

Handskrifter på internet (Kungliga biblioteket)
Innehåller främst länkar till handskriftsresurser men det finns även många länkar som gäller handpresstryck. I vänstermenyn hittar man exempelvis länkar till tryckt material under rubrikerna Kataloger och faksimilsamlingar, Bibliografier, Lexika och Varia.

CERL Portal - Handskrifter och äldre tryck

Rekommenderad läsning

Tryckteknik och produktionssätt 

Bengtsson, Bengt: Äldre typografisk teknik (Stockholm, 1943, 2. uppl., 1946 (tr. 1947))
Om man ska katalogisera mer än några enstaka böcker från handpresstiden bör man känna till produktionssättet. Detta är en kortfattad men bra genomgång. Den kan vara svår att få tag på. Då kan man läsa Gaskell och McKerrow i stället.

Forskare som Bo Bennich-Björkman, Sven Rinman och Johan Svedjedal har skrivit mycket om den svenska bokmarknaden och det litterära systemet i Sverige i äldre tid. Vi rekommenderar deras arbeten utan att nämna några enskilda titlar.

Febvre, Lucien & Martin, Henri-Jean: L’apparition du livre (Paris, 1958)
I engelsk översättning The coming of the Book. The impact of printing 1450-1800, London, 1976.
Exposé över den tryckta boken som kulturfenomen, som teknisk produkt och som informationsbärare. En klassiker på området.

Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography (Oxford, 1972)
Boken trycktes om 1973 och 1974 (senast omtryckt 1995). Då rättade man ett stort antal felaktigheter i noterna. Därför bör man välja dessa tryckningar om man ska läsa Gaskell. Boken är en utförlig redogörelse för teknik och produktionsförhållanden fram till början av 1900-talet. Den innehåller också formatnycklar, även om de inte helt täcker behoven för Sveriges del.

McKerrow, Ronald B.: An introduction to bibliography for literary students (Oxford, 1927)
Andra tryckningen med rättelser 1928, nytryck senast 1994. McKerrow redogör utförligt för teknik och produktionsförhållanden under handpressepoken. Här finns grundläggande och hållbara definitioner av centrala, bibliografiska begrepp. Boken innehåller också formatnycklar. Även detta är en klassiker.

 

Katalogisering

Rolf Du Rietz har skrivit mycket skarpsinnigt både om principer och praktik för bibliografisk beskrivning. Vi rekommenderar Du Rietz utan att nämna några enskilda titlar.

Bowers, Fredson: Principles of bibliographical description (Princeton, 1949)
Nytryck senast 1994. Bowers lägger grunden för bibliografin som textkritiskt hjälpmedel. Det är en klassiker som främst riktar sig till textutgivare. Grundläggande, bibliografiska definitioner är naturligtvis giltiga även för den som arbetar på en betydligt blygsammare ambitionsnivå. Den som behöver göra arkkollationering bör läsa Bowers och följa hans rekommendationer.

Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography (Oxford, 1972)
Boken är en utförlig redogörelse för teknik och produktionsförhållanden fram till början av 1900-talet. Den innehåller också formatnycklar, även om de inte helt täcker behoven för Sveriges del.

McKerrow, Ronald B.: An introduction to bibliography for literary students (Oxford, 1927)
McKerrow redogör utförligt för teknik och produktionsförhållanden under handpressepoken. Här finns grundläggande och hållbara definitioner av centrala, bibliografiska begrepp.

International Standard Bibliographic Description (ISBD) (Consolidated version, München, 2011)
Regelsamling som används vid katalogisering av äldre tryck.

Descriptive cataloging of rare books (2. ed., Washington, D.C., 1991)

Examples to accompany Descriptive cataloguing of rare books (2. ed., 1999)

CILIP, Guidelines for the cataloguing of rare books (2., rev. ed., 1999)
Första upplagan kom 1997. 

 

Bibliografier och kataloger

Nationalbibliografier, ämnesbibliografier etc. finns förtecknade på många andra håll. Nedan följer ett urval titlar och länkar som kan vara bra att känna till om man katalogiserar äldre tryck, med betoning på svenskt äldre tryck.

Svensk litteratur

Almquist, Johan Axel: Sveriges bibliografiska litteratur (Stockholm, 1904-1912) 
Förtecknar bibliografier men även material om arkivväsen, biblioteks- och bokhistoria, biblioteks- och bokauktionskataloger samt boktryckeri- och bokbandshistorisk litteratur. 

Lidén, Johan Hinric: Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sveciae, ... (Uppsala, 1778-1780)
Disputationsförteckningar som fortsattes av Marklin. 

Marklin, Gabriel: Catalogus disputationum in academiis Scandinaviæ et Finlandiæ Lidenianus continuatus a Gabr. Marklin (Uppsala, 1820) och Catalogus disputationum in academiis Sveciae et Fenniae, ... (Uppsala, 1856)  
Disputationsförteckningar som påbörjades av Lidén. Supplement och fortsättning av Marklin.

Klemming, Gustaf Edvard: Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveriges krig (Stockholm, 1888-1891) 

Klemming, Gustaf Edvard: Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremmande magter (1881-1883, supplement 1892 och 1901)

Warmholtz, Carl Gustaf: Bibliotheca historica sueo-gothica; eller Förtekning uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar (Stockholm och Uppsala, 1782-1817) 

Quiding, Nils Herman: Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 (Stockholm, 1865)

 Svensk nationalbibliografisk historik

Svensk periodica 1645-1899

Äldre svensktryck
Svensk bibliografi 1600-1829 och Svenskt offentligt tryck t.o.m. 1833

Utländsk litteratur

Heritage of the Printed Book database / CERL
Innehåller ca 3 miljoner poster som beskriver handpresstryck. Endast tillgänglig för CERL-medlemmar. I Sverige har Kungl. biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek tillgång till HPB. 

EDIT 16 - Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo

VD 16/VD 17 - Verzeichnissen der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16./17. Jahrhunderts

VD/17 - Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts  

Offentliga publikationer

Stiernman, Anders Anton von: Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar (Stockholm, 1747-1775)
Nytryck av årstrycket -1718

Modée, Reinhold Gustaf: Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar (Stockholm, 1742-1829)
Nytryck av årstrycket 1718-1794

Quiding, Nils Herman: Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 (Stockholm, 1865)    

Tryckstilar, typsnitt etc.

Axel-Nilsson, Christian: Type studies. The Norstedt collection of matrices in the typefoundry of the Royal printing office. A history and catalogue (Stockholm, 1983)
Det här är mycket användbar läsning för den som behöver identifiera svårlästa fraktur- eller schwabachtyper.

Falk, Valter: Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna (2. uppl., Stockholm, 1989)

Savage, William: A dictionary of the art of printing (London, 1966)
Faksimil av originalupplagan London 1841. Savage ger god vägledning när det gäller upplösning av knepiga grekiska ligaturer eller varianter av till exempel hebreiska och koptiska typsnitt. 

Förkortningar

Sigla Latina / Marek Winiarczyk 

A, Cappelli, Dizionario di abbreviature latini ed italia  (Milano, 1912)
Förtecknar och anger upplösning av latinska abbreviaturer.

Cappelli, Adriano: The elements of abbreviation in medieval Latin paleography (Lawrence, Kansas, 1982)
Tryckt utgåva, engelsk översättning

Tryckare, personnamn, ortnamnn

För personnamn, se även Länkar och litteratur för auktoritetsarbete.

CERL Thesaurus
Innehåller auktoriserade namnformer (tryckorter, tryckerinamn och personnamn). Sedan något år tillbaka innehåller basen även ett stort antal svenska tryckare. 

Bygdén, Leonard: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon (Uppsala, 1898-1915, Jubileumsutgåva med rättelser och tillägg samt person- och pseudonymregister, 1979)

Klemming, Gustaf Edvard; Nordin, Johan Gabriel: Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 (jubileumsutgåva, Bromma, 1983)
Ursprungligen utgiven 1883. Jubileumsutgåvan innehåller ett oumbärligt register av Johan Mannerheim som innehåller boktryckarlängder, vilket gör det mycket lättare att hitta ett tryckeri.

Druckorte des 16. bis 19. Jahrhunderts (Wiesbaden, 1991)

Graesse, J. G. T.: Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen (3. Aufl., Berlin, 1922)

Latin Place Names (Association of College and Research Libraries. Rare Books and Manuscripts Section)
Latinska ortnamn som förekommit i tryckt material före 1801.

Kronogram

Hilton, James, Chronograms, 5000 and more in number (London, 1885)
Digitaliserad bok ur Harvard Universitys samlingar. Man kan välja olika format men oavsett vilket man väljer kan det tyvärr ta lång tid att öppna.

Format

 Formattabeller
Tabeller över både vanliga och mindre vanliga format, med information om arksignering och sidantal för respektive format. 

För att kunna bestämma det bibliografiska formatet måste man veta hur böckerna framställdes. Ibland kan det vara svårt att bestämma format men det finns hjälp att få.

Ernesti, J.H.G.: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey, …ingleichen allen üblichen Formaten bestellet (Nürnberg, 1733)
Boken innehåller typsnittsexempel, latinska abbreviaturer, planettecken och almanackssymboler samt kemiska och medicinska symboler. Framför allt är det den bästa formatnyckeln för svenskt äldre tryck. Tyvärr är den inte tillgänglig för alla, och då får man ta hjälp av Gaskell och McKerrow som också innehåller formatnycklar, även om ingen är så heltäckande och så adekvat för Sverige som Ernesti.

Gaskell, Philip: A new introduction to bibliography (Oxford, 1972)
Boken är en utförlig redogörelse för teknik och produktionsförhållanden fram till början av 1900-talet. Den innehåller också formatnycklar, även om de inte helt täcker behoven för Sveriges del.

McKerrow, Ronald B.: An introduction to bibliography for literary students (Oxford, 1927)
McKerrow redogör utförligt för teknik och produktionsförhållanden under handpressepoken. Boken innehåller också formatnycklar.

Proveniens

CILIP: Provenance and binding information

Index Possessorum Incunabulorum (CERL)

Carlander, Carl Magnus: Svenska bibliotek och ex-libris (Stockholm, 1889-1894) 

ProBok
Projektet i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. Syftet är att skapa en nationell svensk databas för dokumentation av bokband och provenienser i äldre tryck (fram till 1870)

Bokband

ProBok
Projektet i samarbete mellan universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. Syftet är att skapa en nationell svensk databas för dokumentation av bokband och provenienser i äldre tryck (fram till 1870) 

Senast uppdaterad: 2009-11-18
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se