Romanisering

Att romanisera innebär att med latinskt alfabet återge en text som i original är skriven med annat alfabet. Det finns olika metoder att överföra från ett skriftsystem till ett annat. Att translitterera betyder att överföra tecken för tecken. Att transkribera betyder att överföra så nära originalets uttal som möjligt.

 

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas i stort Library of Congress romaniseringsscheman, ALA-LC Romanization Tables (se högerspalten) vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart.

Undantag från detta görs främst för:

Kyrillisk skrift

KB-/LIBRIS-praxis är att slaviska och flertalet icke-slaviska verk med kyrillisk skrift ska translittereras enligt ISO 9:1995 (Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages). Undantag utgör mongoliska som translittereras enligt Ferdinand Lessings schema. Detta gäller de beskrivande fälten (245, 260 etc).

De bibliotek som har särskilt behov av det kan i stället välja att transkribera enligt KR76 (Kjellberg) och vid behov komplettera med ALA-LC Romanization Table, Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script) för de extratecken som kan förekomma i icke-slaviska språk. Undantag utgör mongoliska där extratecknen Ө, ө romaniseras som svenskt Ö, ö och Ү, ү som Ü, ü.

Se romaniseringsscheman i högerspalten.

Vid konflikt mellan translittererings- och transkriberingsspraxis, gör en ny parallell post enligt önskad romaniseringsstandard.

Rekommendation: korslänka mellan de båda posterna enligt modellen

787 0 8 #i Titeln romaniserad enligt annat schema #t  Izbrannoje #w 4697809

 

Ovanstående gäller den deskriptiva katalogiseringen. Huvudprincipen för uppslag (1XX, 6XX, 7XX, 8XX) är att ange den i Sverige vedertagna namnformen för kända ryska personer och andra namn med kyrillisk skrift.

Vid postimport: Ändra till svensk romaniseringspraxis.

Grekisk skrift

Verk med grekisk skrift följer två olika principer:

Gammalgrekiska texter (från före 1454)

Följer translittereringsschema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980 (SKR). Se Translittereringsschema i högerspalten.

Nygrekiska texter (efter 1453)

Följer transkriberingsschema angivet för svenska folkbibliotek efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken, se Transkriberingsschema i högerspalten.

Vid skapande av auktoritetsposter för namnformer rekommenderas att en hänvisning görs från namnformen i originalskrift till den godkända namnformen i LIBRIS.

Originalskrift (MARC21-fält 880)

Kom ihåg att originalskrift i fält 880 måste korslänkas till sina respektive romaniserade (translittererade eller transkriberade) "normalfält" med delfält #6.

Senast uppdaterad: 2016-05-17
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se