Kartor

Lathund

Denna lathund för kartkatalogisering baseras på KRS och praxis som har utarbetats av kartbibliotekarier på KB i samarbete med bibliotekets katalogiseringschef. Observera att kapitel 3 i KRS, som behandlar kartografiskt material, reviderades år 2007. Den reviderade utgåvan finns att läsa i  KRS-uppdateringar.

Vid katalogisering av äldre kartografiska objekt följs, när så är lämpligt KB:s riktlinjer för katalogisering av äldre tryck. Se Äldre tryck.

I lathunden medtas endast de vanligaste och för kartografiskt material specifika fälten. Givetvis används fälten 041, 240, 246, 546, 561, 740, 773, 787 med flera vid behov.

Utgå gärna från den särskilda mall som finns för kartkatalogposter (Karta.tem), och som kan redigeras utifrån egna behov. Det kan till exempel vara bra att ha en särskild mall för tryckta kartor och en annan mall för handritade kartor.

Postetikett och andra kodfält

000  Postetikett

Postetiketten i kartmallen ser ut som nedan. Observera att medietyp ska ändras till f: Karta: handskrift i de fall kartorna är handritade. Vid indexering av kartor i böcker ska bibliografisk nivå ändras till a: Monografiskt bidrag. Ändra fullständighetsnivå till miniminivå om katalogposten är ytterst enkel.

Poststatus  n: Ny post
Medietyp e: Karta:tryck
Bibliografisk nivå  m: Monografisk resurs
Kontrollkod för arkivmaterial _: Resursen är ej underkastad arkivkontroll (normalvärde)
Fullständighetsnivå för katalogiseringen 7: Biblioteksnivå (jfr KRS 1.0D2)
Regler för deskriptiv katalogisering a: AACR2/KRS (normalvärde)
Grad av beroende av sammanhörande post _: Ej specificerat/ej tillämpligt
Entry map  4500: EntryMap

 

007 Koder för fysiska egenskaper

Välj relevant alternativ för de tre översta fälten, och vid behov även för de övriga fälten. Observera att svart/vita kartor ska ha koden En färg.

Särskild medieterm  i: Karta
Färg  c: Flera färger
Fysisk informationsbärare  a: Papper
Typ av reproduktion  n: Ej tillämplig
Produktionstekniska detaljer  I: Inget försök att koda
Positiv/negativ polaritet  n: Ej tillämplig
  

008 Mediespecifika koder

Utgivningsdatum, utgivningsland, relief, typ, index, språk: Välj kod. Använd vid behov flera fält för relief. Vid indexering av kartor i böcker ska exempelvis koden för typ vara g: Integrerad del av annan resurs. Ändra kod i övriga fält om lämpliga alternativ finns.

Datum för posten 999999
Typ av utgivningsdatum  s: Ett årtal
Årtal/Tid (1)  ____
Årtal/Tid (2) ____
Utgivningsland  sw: Sverige
Relief (höjdskillnader) 1 _: Ej angiven
Relief (höjdskillnader) 2 _: Ej angiven
Relief (höjdskillnader) 3 _: Ej angiven
Relief (höjdskillnader) 4 _: Ej angiven
Projektion  _:Ej angiven / Ej tillämplig
Typ  a: Monografisk karta, utgiven ensam
Offentlig resurs  I: Inget försök att koda
Form  _: Ingen av följande
Index  I: Inget försök att koda
Särskilda formella egenskaper 1 _: Inga särskilda egenskaper
Särskilda formella egenskaper 2 _: Inga särskilda egenskaper
Språk  swe: Svenska
Modifieringar  _: Modifieringar förekommer ej
Katalogiserande instans  c: LIBRIS-bibliotek / Kooperativt kat.program

 

Beskrivning och anmärkningar

245 Titel och upphov

Följ reglerna i  KRS-uppdateringar KRS 1.1. och KRS 3.1. Om titel saknas i objektet konstrueras en titel inom klammer. I den konstruerade titeln anges alltid det behandlade geografiska områdets namn.

Om titeln är mycket lång kan titeln förkortas, men ingen väsentlig information får utelämnas. Ta alltid med de fem första orden. Markera uteslutningar med uteslutningstecken. Om det uteslutna innehållet är av betydelse så registrera hela titeln i ett 500-fält.

Om titeln inte innehåller någon uppgift om vilket geografiskt område som  behandlas, ska detta läggas till i en klamrad undertitel.
Lägg till delfält 245 #h [Kartografiskt material] som allmän medieterm efter delfält 245 #a.

Om upphovsmannens namn eller signatur förekommer på objektet anges detta i delfält 245 #c. Namnet eller signaturen registreras så som det står skrivet på objektet:

245 1 0 #a [Karta över Skandinavien] #h [Kartografiskt material] / #c Philipp Jacob Thellott

 

245 1 0 #a Roxen #h [Kartografiskt material] : #b sjökort i skala 1:25 000 / #c ... framställt av Hydrographica kartläggning 1998

 

Om upphovsman inte förekommer på objektet men är känd så anges denne i en anmärkning istället, i fält 500.  

260 Utgivning

För äldre kartografiska objekt följs, när så är lämpligt, KB:s riktlinjer för katalogisering av äldre tryck. Se Äldre tryck. Tryckta atlaser utgivna före år 1830 bör till exempel katalogiseras enligt dessa riktlinjer.

Inget 260-fält vid indexering av kartor ur böcker. 

Handritat material ska enbart ha delfält 260 #c (dvs. tillkomstår): 

260     #c 1691

300 Fysisk beskrivning

Utförliga riktlinjer och termer för fysisk beskrivning återfinns i  KRS-uppdateringar KRS 3.5.
Observera att handritade kartor benämns som sådana i delfält 300 #a.

I delfält 300 #b anges, om kartorna är i färg, vilket material de är gjorda av och eventuell montering. För handritade och/eller äldre kartor anges även framställningsteknik. Delfält #b används även för information om antalet kartor i en atlas.

I delfält 300 #c anges objektets mått. I regel ska kartytans mått anges. Om arkets/arkens mått skiljer sig mycket från kartytan så ska även arkets/arkens mått anges. I vissa fall anges inte kartytans mått utan enbart arket/arkens mått. Se  KRS-uppdateringar KRS 3.5.D 1. För koppargraverade och stålgraverade kartor anges plåtens storlek om plåtkanten kan urskiljas. Om kartorna är vikta ska även detta mått anges. Atlaser beskrivs på samma sätt som andra böcker, dvs. i regel anges enbart volymens höjd.

300     #a 1 sjökort : #b färg, plast ; #c 50 x 76 cm

 

300 #a 4 kartor på 1 ark : #b färg ; #c ark 87 x 95 cm vikt till 22 x 30 cm

 

300 #a 1 handritad karta : #b svart tusch, lavering ; #c 25 x 37 cm

 

300 #a 1 karta : #b kopparstick ; #c plåt 50 x 60 cm 

 

300 #a 1 karta : #b litografi, uppfodrad på väv ; #c 69 x 108 cm

 

300 #a 1 atlas (212, [30] bl.) : #b ill. (träsnitt), 64 kartor (kopparstick) ; #c 2:o

500     Allmän anmärkning

Använd fältet efter behov enligt huvudriktlinjerna i fält 500.

Här kan anges uppgifter om kartans utförande.

500 #a Flygfoto med inlagd stadsplan
500 #a Gradnätet anges i kartramen

Här görs också anmärkning om ovanlig layout

500 #a Tryckt på arkets båda sidor

Om upphovsman inte förekommer på objektet men är känd så anges denne i fält 500.

500     #a Kartan ritad av Nicolaus Germanus efter Claudius Clavus enligt: Ehrensvärd, Ulla, Nordiska kartans historia. Helsingfors, 2006. S. 40-45

505 Anmärkning: Innehåll

Fältet kan användas för att förteckna olika titlar eller delar i objektet.

505    #a Infälld karta: Bornholm                                     

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning

Fältet används för att beskriva kartan.

520    #a Orienterad mot öster. - Schematisk topografi. - Städer, byar, kyrkor, väderkvarnar och vägar utsatta. - Visar vägavstånd.  - Teckenförklaring                                     

 

520    #a Redovisar bynamn och bygränser

538 Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter


538    #a Nollmeridian: Ferro                        

 

255 / 034 Matematiska data (dvs. skala och koordinater)

Skala

Följ regler i  KRS-uppdateringar KRS 3.3B. Nedan beskrivs endast de mest vanligt förekommande fallen. I följande publikation finns utförliga anvisningar i hur skalor kan beräknas: Cartographic materials : a manual of interpretation for AACR2, 2002 revision. 2 ed. Chicago, 2003. (Appendix B)

Skalan ska föregås av ordet skala eller dess motsvarighet i andra språk. Skalan ska anges numeriskt som ett förhållande (1: ). Om exakt skalangivelse förekommer behöver ingen övrig skalinformation anges

Om skalan inte är angiven på objektet så beräknas denna till exempel genom jämförelse med annan karta. I dessa fall anges skalan inom hakparentes efter ett ca. Exempel: 255 #a Skala [ca 1:100 000]

Om skalan är exakt angiven, men inte i bråkform så ska skalan räknas fram och anges inom hakparentes. Exempel: 255 #a Skala [1:100 000]

Om exakt skalangivelse saknas men skalstock finns så skall skalstocken anges enligt följande: Skalstock (ev. med dess benämning inom parentes): X måttenheter (dvs. hela skalstocken)  = Y cm. Räkna även ut och ange skalan numeriskt.  Exempelvis: 255 #a Skala [ca 1:800 000] ; Skalstock (Schala miliarium): 4 swänska milar = 5,2 cm

Om objektet inte är skalriktigt anges Ej skalriktigt.

Om en och samma karta har flera skalor anges om möjligt extremvärdena. Exempelvis: Skala 1: 15 000-1:25 000. I ett objekt med huvudkartor i två skalor anges båda skalorna i samma 255-fält, den större skalan ska då anges först. Om det är fler skalor än två anges Varierande skala.

Det går bra att upprepa 255-fältet i de fall flera kartor beskrivs och dessa har olika koordinater.

Projektion

Ange projektion i fält 255 delfält #b om denna finns angiven på objektet. Ta även med fraser som i källan avser meridianer, parallellcirklar och/eller ellipsoid.

Koordinater

Följ reglerna i  KRS-uppdateringar KRS 3.3B.

Koordinaterna anges i följande ordning:
västligaste longitud, östligaste longitud, nordligaste latitud, sydligaste latitud

Om exakta koordinater kan tas ut skall dessa anges. Om viss osäkerhet finns avrundas koordinaterna till en nära jämn siffra speglande kartans precision. För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), anges grader, minuter och sekunder. För mindre skalor anges endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan kan sekunder även anges för mer småskaliga kartor.

Koordinater anges inte för världskartor och världsatlaser.

När koordinater anges ska posten kompletteras med ytterligare ett 255-fält enligt följande:  255 #c Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

255      #a Skala [ca 1:19 800] ; Skalstock: 1600 alnar = 4,8 cm #c (Ö 15°02'-Ö 15°12'/N 57°45'-N 57°41')
255      #c Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

 

255     #a Skala 1:1 200 000 och 1:1 500 000 #c (Ö 11°07'-Ö 24°12'/N 69°04'-N  55°20')
255   #c Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

 

255     #a Ej skalriktigt #c (Ö 17°16'40''-Ö 17°22'10''/N 62°23'40''-N 62°23'00'') 
255     #c Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

 

255      #a Skala 1:100 000 ; #b Gauss-Krügers proj. Bessels ellipsoid 1841 #c (Ö 17°45'-Ö 19°35'/N 59°55'-N 58°43')
255 #c Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)

 

Koder i 034

Beskriv skalan med hjälp av förstaindikatorn. Välj bland indikatorerna 0, 1 och 3. Ange skalan i delfält 034 #b (inga mellanslag). Upprepa fält 034 om två skalor ska anges. Använd förstaindikator 3 för kartor med skalintervall. Ange då största respektive minsta skalan i var sitt delfält #b. Använd förstaindikator 0 och uteslut delfält #b om det är fler än två skalor. Ange koordinaterna i delfält #d-g. Om två skalor finns angivna i ett och samma 255-fält räcker det om man anger koordinaterna i det första 034-fältet.

034 1   #a a #b 2000 #d e0144120 #e e0144155 #f n0562905 #g n0562825

 

034 1 #a a #b 47000 #d e0146800 #e e0147500 #f n0566000 #g n0564500
034 1 #a a #b 6000

 

034 3 #a a #b 15000 #b 33000 #d e0174900 #e0180900 #f n0592200 #g n0591400
 
034 0 #a a #d e0090600 #e e0091700 #f n0453100 #g n0452500

 

Klassifikation och ämnesord

082 DDK-klassifikation

Från och med 2011 klassificerar KB kartografiskt material med Dewey decimalklassifikation (DDK).

I regel får kartografiskt material en geografisk klassning inom DDK-avdelningen 912. Men observera att sjökort hamnar under avdelningen 623. I de fall kartorna beskriver ett visst tema eller ämne så kan även klassningar inom andra avdelningar av DDK-systemet bli aktuella.

082 0 4 #a 912.487352 #2 23/swe
082 0 4 #a 623.89229486542 #2 23/swe
082 0 4 #a 388.41322094861342022 #2 23/swe

650-655  Ämnesord

Använd Svenska ämnesord, TGM II och geografiska ämnesord för att beskriva kartografiskt material. TGM II är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva kart- och bildresursers form och genre. Använd gärna flera fält av samma sort om det bidrar till att bredda och fördjupa beskrivningen.

 

648 7 #a 1500-talet #2 sao

 

650 7 #a Järnvägar #2 sao

 

651 7 #a Sverige #z Strängnäs #2 sao

 

655 7 #a Bilatlaser #2 gmgpc//swe

 

655 7 #a Kartor #2 saogf

Ingång på upphovsman

Sök och validera alltid fälten för personnamn och institutionsnamn i auktoritetsregistren. Om möjligt kopieras även namnen därifrån. Parallella namnformer samt biografiska uppgifter registreras vid behov i auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Riktlinjer för auktoritetskontroll.

Kartografiskt material får huvuduppslag på institutionen i de fall dessa härrör från en annan institution än en som enbart är ansvarig för materialets publicering och distribution. (KRS 21.1B.2)

Lägg till en funktionskod  i delfält #4 som talar om personens/institutionens funktion, till exempel kartograf (ctg), gravör (egr), litograf (ltg).

Kartografer blir huvuduppslag. Gravörer och litografer blir i regel biuppslag (700-fält):

100 1 #a Mörn, Anders, #d 1664-1730 #4 ctg

 

110 2 #a Kartcentrum #4 ctg

 

700 1 #a Akrel, Fredrik, #d 1748-1804 #4 egr

 

Beståndspost


Se LIBRIS Formathandbok för utförliga riktlinjer för beståndsposter.

562 Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar eller version

Detta fält används till exemplarspecifika uppgifter. Här anges t.ex. handskrivna anteckningar på kartorna.

Uppgift om att objektet är handkolorerat registreras här i fall att även svart/vita exemplar finns.

562 #a KB:s ex. är handkolorerat

852     Lokalsignum

Registrera signum.

852     #h KoB #j 4 aa                                                 
Senast uppdaterad: 2010-05-25
Innehållsansvar: Solveig von Essen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se