Kortkommandon

Kortkommandon följer i de flesta fall normal Windowsstandard.

Tryck ner ALT-tangenten. Välj understruken bokstav från ord i menyraden. Skriv sedan understruken bokstav i önskat kommando. Exempel: För att välja Search: Tryck ALT-R (ALT och understruken bokstav i Record). Menyn under Record med de kommandon vi kan välja mellan visas. Skriv därefter S (understruken bokstav i Search), kortkommando: ALT-R+S.

För att bläddra i rullgardinslista eller nå Find och Browse utan att använda musen kan man använda Tab-tangent och piltangent.

Exempel (Index Selection)

  • Tabba till dess att indexmenyn markeras, använd sedan piltangenten för att bläddra upp och ner i denna lista. Välj till exempel Namn som upphov <aukt index>.
  • Tabba bakåt (Shift+Tab) för att välja Find, Browse eller Keyword (Search by), använd piltangenterna för att välja söktyp. Välj till exempel Browse.
  • Tabba vidare till dess att översta raden i Heading Types Filter markeras. Om ett filter önskas, gå till detta med piltangenten, och tryck på mellanslagstangenten, nu markeras det filter man valt.
  • Tabba sedan till sökraden (Search for) för att skriva in sökterm.
    Använd TAB-tangent eller ALT + pil för att flytta markören mellan fält i en post. Ctrl + pil flyttar markören mellan ord i ett fält. Med Ctrl + Shift + pil markerar man ord i ett fält.
Sök (Search) ALT-R+S
Sök BibId (Retrieve by record id > Bibliographic)  ALT-R+I+B
Spara i databasen (Save to Database)         CTRL-B
Spara och stäng posten (Save to Database and Close)  CTRL-Q [+ALT N]
Skriv ut posten (Print Record)   CTRL-P
Hjälp (Help)   F1
Help, ger generell hjälp om Voyager  Alt-H
Visa giltiga MARC-koder för indikatorer, fält eller delfält (Show MARC Values) F2
Infoga fält, ovanför det aktiva fältet (Insert Field Before) F3
Infoga fält, nedanför det aktiva fältet (Insert Field After)  F4 eller Insert
Infoga delfältestecken (Insert Subfield)   F9
Ta bort markerat fält (Delete Field)  Delete
Visa specialtecken (Special Character Entry)  CTRL-E
Växla till specialteckenläge (Special Character Mode)   CTRL-D 
Infoga URI från webbläsare i fält 856 (Insert URL from Browser) CTRL-U
Kontrollera URI (Verify Hypertext Links ...)  CTRL-K 
Stäng ett fönster  CTRL-F4/ALT-F+C 
Stäng alla fönster    ALT-F+O
Visa bestånd, (Get Holdings > Retrieve)  ALT-R+H 
Skapa bestånd, (New Holdings > New)  ALT-R+E+N
Kontrollera (validera) markerat uppslag (Validate Heading)  CTRL-H
Skapa ny bibliografisk post från mall, (Record > New > Bibliographic) ALT-R+N+B
Kopiera post (Record > Make a Copy)  ALT-R+Y
Visa bestånd och exemplar för posten (Hierarchy eller Show associated records) ALT-R+W
Kopiera (Copy)    CTRL-C
Klipp ut markerad text / markerat fält (Cut)    CTRL-X
Klistra in markerad text / markera fält (Paste)    CTRL-V
Ångra senaste    CTRL-Z
Trunkeringstecken ?
Maskeringstecken (dölja enstaka tecken i sökterm)  %
Växla mellan öppna poster i Voyager   ALT-W
Avsluta    ALT-F4


 

Senast uppdaterad: 2009-03-03