210-249 Titel och titelrelaterade fält

210 Förkortad titel (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i konventionell katalog

Indikatorvärde saknar betydelse i LIBRIS-tillämpningen. Ind. 1 = "0" används generellt vid nykatalogisering. I importerade (utländska) poster resp. befintliga LIBRIS-poster kan eventuell ind. 1 = "1" dock ligga kvar oförändrad.
Om så krävs för lokal tillämpning (t.ex. lokalt producerade nyförvärvslistor) får även ind. 1 = "1" användas.

0 = Nej, titeln är inte sökelement. Normalvärde

1 = Ja, titeln är sökelement

Andra indikator (Ind. 2) Typ av förkortad nyckeltitel

 _  = Förkortad nyckeltitel. Avser fortlöpande resurs med ISSN (tilldelas av nationellt ISSN-kontor). Se fält 222 nedan.

0 = Annan förkortad titel (kan specificeras i #2).

Delfält

D Innehåll Anm
a Förkortad titel (NR)
b Särskiljande tillägg (nyckeltitel) (NR)
2 Typ av annan förkortad titel (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

222 Nyckeltitel (R) Till Katalogisering

Unik titel för fortlöpande resurs, som - tillsammans med ISSN (022#a) - har tilldelats av nationellt ISSN-kontor. Jfr även förkortad nyckeltitel 210 med ind. 2 = _ .

022 _ _ #a 1651-9515
210 0 _ #a Nord. papp.tidn.
222 _ 0 #a Nordisk papperstidning                                         

 

022 _ _ #a 1650-6073
210 0 _ #a Cogn. behav. ther. #b (Stockh.)
222 _ 0 #a Cognitive behaviour therapy #b (Stockholm)              

 

I poster registrerade enligt ett ursprungligt LIBRISIII-format har den förkortade nyckeltitelns särskiljande tillägg (210 #b) tappats bort vid konverteringen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Nyckeltitel (NR)
Anges i utskriven form, med ISBD-interpunktion.
b Särskiljande tillägg (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

240 Uniform titel (NR) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 100-111.

Se även:

  • Fält 130 (för anonyma unforma titlar / originaltitlar)
  • Fält 700-730 (för andra och följande titel vid t. ex. samlingsverk då flera uniforma titlar / originaltitlar skall anges)
  • Uniforma titlar på sidorna om Auktoritetsarbete

Används endast när den bibliografiska posten innehåller fält 100, 110 eller 111 (namn-/titeluppslag). Hit även originaltitel. Där så är möjligt tilläggs ett delfält #l med uttryckets (eller manifestationens) språk, se exempel.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation av titeln

Indikatorvärde saknar betydelse i LIBRIS-tillämpningen. Ind. 1 = "1" används generellt vid nykatalogisering. I importerade (utländska) poster resp. befintliga LIBRIS-poster kan ind. 1 = "0" dock ligga kvar oförändrad. Om så krävs för lokal tillämpning (t.ex. lokalt producerade nyförvärvslistor) får även ind. 1 = "0" användas.

0 = Titeln undertrycks i produkt

1 = Titeln medtas i produkt. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering : årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de i samma delfält med &-tecken emellan.
Se fält 130
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt av verk (R) Se fält 130
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
Se LIBRIS exportformat
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

240 #l

100 1 _ #a Jelinek, Elfriede, #d 1946-
240 1 4 #a Die Klavierspielerin. #l Svenska

242 Översatt/normaliserad titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation av titeln

Indikatorvärde saknar betydelse i LIBRIS-tillämpningen. Ind. 1 = "1" används generellt vid nykatalogisering. I importerade (utländska) poster resp. befintliga LIBRIS-poster kan ind. 1 = "0" dock ligga kvar oförändrad.

0 = Titeln undertrycks i produkt. Normalvärde

1 = Titeln medtas i produkt

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
c Upphovsuppgift (NR)
h Medieterm (NR)
n Nummer på del eller avsnitt av verk (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
y Språkkod för översatt titel (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

243 Grupptitel (NR)  Till Katalogisering

ANVÄNDS NORMALT EJ


Bör ligga kvar i importerade (utländska) poster. Observera dock att upprepade 243-fält kan förekomma; dessa behöver i så fall tas bort, eller slås samman till ett gemensamt fält, innan posten kan sparas i LIBRIS.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation av titeln

0 = Titeln undertrycks i produkt

1 = Titeln medtas i produkt

Andra indikator (Ind. 2)

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Grupptitel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering : årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt av verk (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

245 Titel och upphov (NR) Till Katalogisering

Fältet är obligatoriskt (minst # a skall finnas).

Se även:

Med resurstitel (Title Proper) förstås normalt huvudtitel (#a), samt beteckning och titel för del av resurs (#n/#p). Se Terminologi.

Delfältsföljd normalt alltså: #a. #n, #p #h : #b / #c

I komplicerade fall kan resurstiteln dock inbegripa även andra delfält (helt eller delvis); katalogiseringsreglerna kan också ställa krav på annan delfältsföljd. Det kan t.ex. vara nödvändigt att låta #b och/eller #h föregå en delbeteckning/-titel. Titelsidans (motsvarande) utformning avgör.

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i konventionell katalog

Indikatorvärde saknar betydelse i LIBRIS-tillämpningen. Ind. 1 = "1" används generellt vid nykatalogisering. I importerade (utländska) poster resp. befintliga LIBRIS-poster kan ind. 1 = "0" dock ligga kvar oförändrad. Om så krävs för lokal tillämpning (t.ex. lokalt producerade nyförvärvslistor) får även ind. 1 = "0" användas.

0 = Nej, titeln är inte sökelement

1 = Ja, titeln är sökelement. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvudtitel (NR)
Delfältet är obligatoriskt. Är fältet formulerat enligt ISBD, skall delfältet innehålla all information till och med första ISBD-skiljetecknet, eller fram till allmän medieterm, om sådan förekommer. Jfr #h.
b Övrig titelinformation (NR)
Obligatoriskt om tillämpligt på biblioteksninvå. Är fältet formulerat enligt ISBD skall delfältet normalt innehålla all information som följer efter resurstitel (se ovan) och eventuell allmän medieterm, fram till och med det snedstreck som föregår första upphovsuppgift (#c skall följa efter sådant snedstreck). Parallelltitel läggs i #b och får ev. undertitel och delbeteckning/deltitel i samma delfält. Titeln upprepas i fält 246 med ind. 2 = 1, uppdelad på delfält #a #n #p. Observera att den ISBD-interpunktion som avslutar föregående delfält varierar beroende på typ av övrig titelinformation.
I de bibliografiska poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format föregås #b dock genomgående av kolon.
c Upphov och därpå följande del av titelinformation (NR)
Obligatoriskt om tillämpligt på biblioteksninvå. Är fältet formulerat enligt ISBD skall delfältet innehålla all information efter första snedstreck. Någon ytterligare delfältskodning förekommer ej, utan elementen åtskiljs av inmatad interpunktion.
f Täcknings- eller tillkomsttid, hela innehållet (NR)
Används normalt endast i samlingsposter. Se 000/07 = "c"/"d".
g Täcknings- eller tillkomsttid, huvudparten av innehållet (NR)
Normalt endast i samlingsposter. Se 000/07 = "c"/"d".
h Allmän medieterm (NR)
Uppgiften skall omges av klammer, och placeras i normalfallet direkt efter resurstiteln (#a, eller om sådana finns sista delfält #n/#p; Jfr resurstitel, ovan).
Används ej för textresurser.
k Form (R)
n Delbeteckning (R)
Hit delord, delsiffra eller annan beteckning. Eventuellt delord återges alltid före delsiffra. Delbeteckning förkortas, och delnummer återges med arabisk siffra om resursen har sifferbeteckning, eller med den bokstavsbeteckning som förekommer.
Flerledade eller alternativa delbeteckningar läggs i ett gemensamt delfält.
Delfältet får upprepas endast om delbeteckningen följer direkt efter ett delfält #a, #b, #n eller #p. Används ej för delbeteckning som följer efter titelelement registrerade i #c.

Se KRS 1.1B9, 13.6DS och bilaga B.

Se Beslut tagna av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering:
 KRS-uppdateringar
KRS 13.6
KRS 1.1B9

p Deltitel (R)
Flera deltitlar som följer direkt på varandra läggs i ett gemensamt delfält; se #n. Delfältet får upprepas endast om delbeteckningen följer direkt efter ett delfält #a, #b, #n eller #p. Används ej för delbeteckning som följer efter titelelement registrerade i #c; se #n.
s Version (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

245 #b

Undertitel:

245 1 0 #a Filmen i Sverige : #b en historia i tio kapitel / #c Leif Furhammar

 

Parallelltitel:

245 1 0 #a Figur i landskap = #b Figure in landscape : [Moderna museet 06.01-09.23.2001] 

     
Kombination av under- och parallelltitlar: 

245 1 0 #a They yearned for America : #b 9 tapestries = Längtan till Amerika : 9 bildvävar / #c Åsa Bengtsson ; [photos by / foto: Åke Cyrus] 

   
Andra och följande titel i resurs utan samlingstitel:

245 1 0 #a Dorian Grays porträtt ; #b Spöket på Canterville / #c Oscar Wilde [översättning av N. Selander och Vera Silverstolpe]

 

245 #c

245 1 0 #a Modern världslitteratur : #b de levande mästerverken. #n 3, #p Arvingen till Ballantræ : roman / #c R. L. Stevenson ; [övers. av August Brunius] ; efterskrift av Knut Hagberg. Dorian Grays porträtt / Oscar Wilde ; [övers. av Alfr. Wingren] ; efterskrift av Knut Hagberg

 

245 #h

245 1 4 #a Name authority list #h [Mikroform]                                 

 
 

245 1 0 #a Portals to the world. #p Selected Internet resources. #p Maldives #h [Elektronisk resurs] / #c created and maintained by the Asian Division, Area Sutdies Directorate

245 #n

Delbeteckning förkortas...:

245 1 4 #a The Bookman. #n P. B                                       

 

245 1 0 #a Faust. #n P. 1                                                      

 

245 1 0 #a Kapitalets tillkomsthistoria. #n Bd 1                         

 

245 1 0 #a Théâtre. #n 2, #p Quadrille ; La Pèlerine écoisse ; Le veilleur de nuit

 

Delfältet får upprepas endast om...:

245 1 0 #a Annual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act. #n Part II, #p Labour unions = #b Rapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l'empire et des syndicates ouvriers. #n Partie II, #p Syndicats ouvriers

 

246 Varianttitel (R) Till Katalogisering

Observera att fält 246 saknar fileringsindikator; vid behov kan titlar som innehåller icke-filerande information dubbleras i fält 740.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i konventionell katalog

Används i LIBRIS-tillämpningen för att styra t.ex. visning i webbsök och uttag av nationalbibliografiska produkter. Normalvärde är ind. 1 = "1".

0 = Anmärkning, titeln är inte sökelement

1 = Anmärkning, titeln är sökelement. Normalvärde

2 = Ingen anmärkning, titeln är inte sökelement

3 = Ingen anmärkning, titeln är sökelement

Andra indikator (Ind. 2) Typ av titel

_ = Typ av titel ej specifierad / Typ av titel specificerad i #i

245 1 0 #a Riktlinjeserien / #c Svenska inneklimatinstitutet
246 1 _ #i Vissa nr med titel: #a Guideline series / Swedish Indoor Climate Institute
246 1 _ #i Vissa nr även med titel: #a Riktlinjerna / Svenska inneklimatinstitutet

 

0 = Del av huvudtitel

1 = Parallelltitel. Varje parallelltitel formateras fullständigt (#a, #n, #p).

2 = Titelvariant. Avser tidsbestämda titelvariationer. Volym/häfte och/eller tidsintervall preciseras i ett avslutande #f.

246 1 2 #a Statens konstråds årskatalog #f 29, utg. 2000

 

Se ind. 2 = "_" (med  #i) för tillfälliga, men icke tidsbestämda titelvariationer. Se även fält 247 nedan, för kommentar om konverterade LIBRISIII-poster.

3 = Även med titel

4 = Omslagstitel

5 = Titel på smutstitelblad (tillagd titelsida)

6 = Rubriktitel (Förtitel)

7 = Kolumntitel

8 = Ryggtitel

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvudtitel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
f

Volym/häfte och/eller tidsbestämning (NR)
Placeras som sista uppgift i fältet.

Tillämpningsanvisningar:

  • får ej förekomma då ind. 2 = "0" eller "1"
  • obligatoriskt då ind. 2 = "2"
  • används i tillämpliga fall då ind. 2 = "3"-"8"
g Övrig information (R)
h Allmän medieterm (NR)
i Anmärkningstext (NR)
Placeras först i fältet. Ind. 2 skall då vara "_" (blank); Jfr exempel under ind. 2 = "_" ovan.
n Nummer på del eller avsnitt (R)
p Titel på del eller avsnitt (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

247 Tidigare titel (R) Till Katalogisering

Fält 247 är särskilt användbar för integrerande resurser (000/07 : "i" & 008/34 : "2"), där 245-fältet skall ändras vid titelbyte, och den tidigare titeln placeras i 247 (dvs man använder samma post).

I äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format har även tidsbestämda titelvariationer konverterats till fält 247. Sådana uppgifter skall numer anges i fält 246 (jfr exempel under 246, ind. 2 = "2". I konverterade poster kan uppgiften dock ligga kvar oförändrad.

Observera även att fält 247 saknar fileringsindikator; vid behov kan titlar som innehåller icke-filerande information dubbleras i fält 740.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i konventionell katalog

Används i LIBRIS-tillämpningen för att styra t.ex. visning i webbsök och uttag av nationalbibliografiska produkter.

0 = Nej, titeln blir inte biuppslag

1 = Ja, titeln blir biuppslag. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Anmärkning

0 = Visa anmärkning

1 = Visa inte anmärkning

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvudtitel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
f Volym/häfte och/eller tidsbestämning (NR)
Placeras som sista uppgift i fältet.
g Övrig information (R)
h Allmän medieterm (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
x ISSN (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

249 Originaltitel (R) Till Katalogisering

OBSOLET 


LIBRIS-definierat fält

Vid nykatalogisering av bibliografiska poster, använd:

  • Fält 130 (för anonyma unforma titlar / originaltitlar)
  • Fält 240 (då den bibliografiska posten innehåller 100, 110 eller 111)
  • Fält 700-730 (för andra och följande titel vid t. ex. samlingsverk då flera uniforma titlar / originaltitlar skall anges)

Fält 249 förekommer endast i LIBRIS-poster registrerade t.o.m. 2004-10-31. Kan ligga kvar oförändrat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Verkets plats i samlingsverk

_ = Odefinierad 

1 = Orig:s titel (första verket i samlingsverk)

2 = Orig:s titel (andra verket i samlingsverk)

3 = Orig:s titel (tredje verket i samlingsverk)

4 = Orig:s titel (fjärde verket i samlingsverk)

5 = Orig:s titel (femte verket i samlingsverk)

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Originaltitel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

Senast uppdaterad: 2015-03-16
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se