Musikalisk resurs eller ljudupptagning (NR)

008/18-34

I katalogiseringsklienten: Music

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = någon av c, d, i, j.

Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod c, d, i eller j. Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv till och med pos. 008/34 = 006/17.

/P K Innehåll N
/18-19 Kompositionsform för musikverk
Även 006/01-02 Tvåställiga koder för den genre musikverket som helhet tillhör.
an Psalm
bd Ballad
bg Bluegrass music
bl Blues
bt Ballett
ca Chaconne
cb <Chant>, annan religiös
cc <Chant>, kristen
cg Concerto grosso
ch Koral
cl Koralförspel
cn Kanon
co Konsert
cp Chanson, polyfon
cr Julsånger
cs Slumpmusik
ct Kantat
cy Country music
cz Canzon
df Dans
dv Divertimento o. dyl.
fg Fuga
fl Flamenco
fm Folkmusik
ft Fantasia
gm Gospel
hy Hymn
jz Jazz
mc Musical, komedi
md Madrigal
mi Menuett
mo Motett
mp Filmmusik
mr Marsch
ms Mässa
mu Flera former
mz Mazurka
nc Nocturne
nn Kodning ej tillämplig
Resursen är inte musikalisk utan exempelvis upptagning av tal eller av naturligt ljud.
op Opera
or Oratorium
ov Overtyr
pg Programmusik
pm Passion
po Polonaise
pp Populärmusik
pr Preludium
ps Passacaglia
pt <Part-songs>
pv Pavan
rc Rock
rd Rondo
rg Ragtime
ri Ricercare
rp Rapsodi
rq Rekviem
sd Square-dance
sg Sång
sn Sonat
sp Symfonisk dikt
st Studier och övningar
su Svit
sy Symfoni
tc Toccata
tl Teatro lirico
ts Trio-sonata
uu Okänd genre
vi Villancicos
vr Variationer
wz Vals
za Zarzuelas
zz Annan genre
Genre för vilken kodning ej fastställts.
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
Normalvärde.
/20 Format för musikalisk manifestation
Även 006/03 Avser ej ljudupptagningar (se "n") 
a Komplett partitur för konsertframförande (Full score)
b Miniatyr- eller studiepartitur (Miniature or study score)
c Klaverutdrag (Accompaniment reduced for keyboard)
För kör- och vokalstämmor föredras koderna “h” (körpartitur) respektive "k" (vokalpartitur).
d Sångpartitur utan ackompanjemang (Voice score with accompaniment omitted)
Avser solo- och körpartitur där ackompanjemanget har uteslutits. För verk som ursprungligen är rent vokala sätts annan tillämplig kod. För kör- och vokalpartitur föredras koderna “h” (körpartitur) respektive "k" (vokalpartitur).
e Pianodirektion, violindirektion etc (Condensed score or piano-conductor score)
g Kompakt partitur (Close score) Används ej.
h Körpartitur (Chorus score)
Avser enbart körstämman - med eller utan eventuellt ackompanjemang – i verk för både solo- och körsång. See kod "k" (vokalpartitur) för partitur som innehåller både solo-  och kördelarna.
i Reducerat partitur (Condensed score)
j Direktion för enstaka instrument (Performer-conductor part)
k Vokalpartitur (Vocal score)
Avser stämmor för alla vokala delar (solo och/eller kör) med eller utan eventuellt ackompanjemang. Se kod "h" (körstämma) för partitur som endast visar kördelarna.
l Komplett musikalisk notation för konsertframförande (Score)
m Flera stämformat tillsammans (Multiple score formats)
n Ej tillämpligt
Manifestationen är ej tryckt eller handskriven musik utan t.ex. ljudupptagning.
p Pianopartitur (Piano score)
u Okänt format
z Annat format
Inget av ovan nämnda format är tillämpligt.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/21 Delar / Stämmor som finns i resursen
Även 006/04 Avser att ange om den resurs som katalogiseras innehåller stämmor/delar.
_ Delar saknas eller specificeras ej
d Instrumentala och vokala delar
e Enbart instrumentala delar
f Enbart vokala delar
n Kodning ej tillämplig
Resursen är ej musiknoter utan en ljudupptagning.
u Okänt om delar ingår
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/22 Målgrupp för resursen W
Även 006/05
_ a-j | Koder, se 008--monografi, pos. 22
/23 Form för manifestationen TW
Även 006/06 Avser bl.a. mikromedium eller taktil utgivning.
_ a-s | Koder, se 008--monografi, pos. 23
/24-29 Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel
Även 006/07-12 Upp till sex enställiga koder, vänsterställda med åtföljande blanktecken, för viktigare bilagematerial till resursen.
_ Bifogat material saknas
a Diskografi
b Bibliografi
c Tematisk index
d Libretto eller texthäfte
e Biografi över upphovsman
f Biografi över exekutör(er)
Även ensembler.
g Teknisk eller historisk information om instrument
h Teknisk information om musiken
Även instruktioner för framförande.
i Viktig historisk information
k Viktig etnologisk information
r Pedagogiskt instruktionsmaterial
Exempel: Lärarhandledning
s Musikillustration
Stämma eller partitur i annat format än huvudskriften.
z Resursen åtföljs av något annat än ovan preciserat
|||||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/30-31 Typ eller genre för text till icke-musikalisk ljudupptagning W
Även 006/13-14 Högst två enställiga koder för typ av text när resursen inte är musikalisk. Om en enda kod åsätts innehåller pos. 31 ett blanktecken.
_ Ej tillämplig. Se kod "n" nedan.
Text saknas eller åtföljs av musik.
a Självbiografisk text
b Biografisk text
c Upptagning från en konferens
d Upptagning av en talpjäs som dramatiskt verk
e En eller flera essäer
f Skönlitterär prosa
Exempel: Roman, novell, kåseri
g Reportage
h Text av historiskt innehåll
Kombineras ofta med annan kod.
Exempel: Intervju kring självupplevt: ht.
i Tekniskt instruerande text
j Språkligt instruerande text
Exempel: Språkkurs på kassettband
k Komikerframträdande "Spoken comedy"
l Tal eller föreläsning
m Memoarer
n Ej tillämplig
Resursen är inte en ljudupptagning utan tryckt eller handskriven musikalie.
o Folksaga
p En eller flera dikter
r Repetition(er) av ett icke-musikaliskt framförande
s Resursen inbegriper ljud
Avser mänskliga ljud och läten med eller utan innebörd.
t Intervju
z Text av annat slag än ovan angivna
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/32 Icke definierad position F
Även 006/15 _
/33 Transponering eller arrangemang
Även 006/16 Avser ange om resursen återger ett transponerat eller arrangerat musikverk.
_ Ej transponerat eller arrangerat
a Transponering
b Arrangemang
c Transponering och arrangemang
n Ej tillämpligt
Resursen är ej musiknoter utan ljudupptagning.
u Okänt om transponering eller arrangemang
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/34 Icke definierad position F
Även 006/17 _

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar