Fortlöpande resurs i form av text (NR)

008/18-34

I katalogiseringsklienten: Serial Till Katalogisering

Avser fält 008, position 18-34, för fortlöpande textresurser, alltså i poster där båda av följande villkor är uppfyllda:

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod s. Sådant fält förekommer när 000/06 innehåller annan kod än a, t och samtidigt 000/07 innehåller någon av b, i, s (fortlöpande (seriell och integrerande) resurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.    

/P K Innehåll N
/18 Frekvens för utgivning eller uppdatering W
Även 006/01

Enställig kod som indikerar resursens uppdateringsfrekvens. Används i kombination med 008/19 (Regelbundenhet i uppdateringen). Tillämpad kodning bör i förekommande fall även vara liktydigt med fält fält 310 #a.

_ Frekvens kan ej fastställas
008/19 sätts till x (helt oregelbunden).
a En gång per år
b Varannan månad
Även sex, sju eller åtta gånger per år.
c Två gånger per vecka
d Varje dag
Fem, sex eller sju gånger per vecka beroende på hur lördag och söndag behandlas.
e Varannan vecka
Var fjortonde dag. Se kod s med nästan samma innebörd.
f Varje halvår
Även då frekvens/uppdatering uttrycks som två gånger per år.
g Vartannat år
En gång på två år.
h Vart tredje år
En gång på tre år.
i Tre gånger i veckan
j Tre gånger i månaden
k Kontinuerligt
Hit till exempel webbplatser och onlinedatabaser som löpande (flera gånger per dag) uppdaters med nya eller förändrade inslag. 008/19 sätts i detta fall till r (regelbunden). För integrerande resurser med annan känd uppdateringsfrekvens (varje dag, varje månad etc.) anges tillämplig kod.
Om den integrerande resursens uppdateringsfrekvens är okänd, sätt 008/18-19 till uu, eller inget försök att koda (||) i båda positionerna.
m Varje månad
Även nio, tio, elva eller tolv gånger per år.
q Varje kvartal / Var tredje månad
Även fyra eller fem gånger per år.
s Två gånger i månaden
Kod e har nästan samma innebörd. Publikationens egen beteckning avgör.
t Tre gånger per år
u Frekvens okänd.
Regelbundenhet (008/19) måste också anges som u. Används särskilt för resurser som avbrutits efter första utgåva och för utgåvor av faksimil av hel svit av delar.
w En gång per vecka
z Annan frekvens.
Används då annan kod ej är tillämplig.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
Normalvärde för bibliotekens inmatning till LIBRIS.
/19 Regelbundenhet i uppdatering
Även 006/02
Enställig kod som indikerar avsedd regelbundenhet i resursens uppdatering. Liktydighet med fält 310 #a bör eftersträvas.
Se även 008/18 (Frekvens för utgivning eller uppdatering).
n

Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden

Exempel:
Varje månad utom juli och augusti (008/18-19 : mn)
Varannan månad, med årlig kumulering (008/18-19 : bn).

r Regelbunden
Eventuell avvikelser från den avsedda utgivningsplanen kan beskrivas i fält 515.
u Okänd
Fält 310 saknas, och 008/18 har också u.
x Helt oregelbunden
Används tillsammans med 008/18 : _ (blank) vid avsiktligt oregelbunden frekvens/uppdatering.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/20 Icke definierad position OBSOLET F
Även 006/03

Tidigare angavs här kod för ISSN-central.

Äldre poster kan innehålla följande koder:

_ ISSN-kontor har ej ansvar för någon information i posten.
0 Information i posten härrör från internationella ISSN-centralen i Paris.
1 Information i posten härrör från USA:s nationella kontor.
2 Informationen i posten härrör från det nationella kontoret i Storbritannien.
4 Information i posten härrör från Kanadas nationella kontor.
f Information i posten härrör från det nationella ISSN-kontoret i Sverige. S
z Information i posten härrör från ISSN-kontor utan egen kod.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/21 Typ av fortlöpande resurs OW
Även 006/04 _ Ingen av följande typer.
Hit förs bl. a. årsböcker och årsrapporter.
d Databas
l Uppdaterande lösbladsutgåva
m Monografiserie
Varje del har monografisk karaktär.
n Dagstidning
Även sådana med ämnesmässig begränsning, t. ex. Affärsvärlden
p Tidskrift
w Uppdaterande webbplats
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/22 Form för den ursprungliga utgåvan
Även 006/05 Avser ursprunglig utgåva när katalogposten avser en nyutgivning eller omformatering.
_ Ingen av följande
a Mikrofilm
b Ett eller flera mikrofiches
c Ett eller flera mikrokort
d Storstilpublikation
e Dagstidningsformat
f Taktil utgåva
o Onlineutgåva
Resurs mned fjärråtkomst via kommunkiationsnätverk, normalt Internet.
q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning, t.ex. band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.´
s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Används restriktivt fr.o.m. augusti 2010, men kan ligga kvar i äldre och importerade bibliografiska poster. Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form):
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/23 Form för katalogiserat  objekt TW
Även 006/06 _ a-s | Koder, se 008--monografi, pos. 23
/24 Innehållsgenre för resursen som helhet W
Även 006/07 En kod varav skall framgå vilken klass eller genre resursen som helhet tillhör.
_ Genren kan ej definieras med en bokstav.
I pos. 25-27 förekommer upp till tre koder för resursens innehåll.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
a-z 5-6 Övriga koder, se 008--monografi, pos. 24-27
Definitionerna förstås så att resursen som helhet skall vara det som koden avser.
/25-27 Innehåll utöver den genre som angivits i pos. 24 W
Även 006/08-10 Högst tre koder i alfabetisk ordning för viktigare ytterligare innehåll i resursen, vänsterställda med utfyllande blanktecken.
_ Innehåll specificeras ej
||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
a-z 5-6 Övriga koder, se 008--monografi, pos. 24-27
Definitionerna förstås som relaterade till innehållet, ej vad resursen kan anses vara.
/28 Offentlig resurs W
Även 006/11 _ a-z | Koder, se 008--monografi, pos. 28
/29 Konferenspublikation OW
Även 006/12 0-1 | Koder, se 008--monografi, pos. 28
/30-32 Icke definierade positioner F
Även 006/13-15 ___ I äldre (importerade) poster kan här förekomma koder för titelsidor och index..
/33 Alfabet/Skriftart i resursens titel
Även 006/16 Avser att ange vilket alfabet som på resursen används för huvudtiteln. Obligatorisk i ISSN-poster.
_ Information lämnas ej.
Får användas likvärdig med fyllnadstecken när ISSN-relaterad information saknas i posten.
a Grundläggande latinskt alfabet (a-z).
Diakriter och specialtecken förekommer ej. Engelskan är nästan ensam om detta.
b Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken.
Skall användas om språket ifråga tillämpar detta alfabet, oavsett om diakrit eller specialtecken förekommer i titeln eller inte.
c Kyrilliskt alfabet
d Japansk skrift
e Kinesisk skrift (Ideogram)
f Arabiskt alfabet
g Grekiskt alfabet
h Hebreiskt alfabet
i Thai-skrift
k Koreansk skrift (Stavelseskrift)
l Tamilsk skrift
u Okänt alfabet
z Annat alfabet än ovan nämnda
|
Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats. Normalvärde för bibliotekens inmatning till LIBRIS.
/34 Behandling vid titeländring för resursen O
Även 006/17 Avser att ange hur resursen skall behandlas vid titeländring. För avslutade poster anges sålunda hur inträffat byte hanterades.
0 Ändring av titel ger upphov till en ny post för den nya titeln
1 Ändringar av titel redovisas i en enda post. Används ej.
Fält 245 ändras alltid till senaste titel. (000/07 "i").
2 Katalogposten avser integrerande resurs. Vid titelbyte ändras fält 245 normalt till senaste titel. Uppgift om tidigare titel redovisas i fält 247.
Ny post görs endast vid större ändringar, dvs då den nya titeln är att betrakta som ett nytt verk.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats. Får ej förekomma i LIBRIS-poster.

 

Senast uppdaterad: 2014-06-23
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar