008 Mediespecifika koder (NR)

Alla medietyper (008/00-17 & 008/35-39) Till Katalogisering

/P K Innehåll N
/00-05 Datum då posten upprättades AW

Anges i formen yymmdd (år, månad, dag) och ändras aldrig. Datum för aktuell version finns i fält 005.

Observera att datumuppgift (008/00-05) kan saknas eller vara formellt felaktig i bibliografiska poster som remote-importerats från vissa externa källor. Sådan saknad/felaktig datumuppgift rättas innan posten sparas i LIBRIS, eftersom posten annars kan förorsaka problem vid export till lokala system. Enklast är att komplettera eller ersätta med dagens datum (dvs. import-/ rättningsdatum).

/06 Typ av utgivningsdatum. Utgivningsstatus. OW

Samspelar med pos. 07-10 och 11-14.

Utgivningskod och -datum i 008/06-14 skall normalt överensstämma med klartextuppgift i 260 #c (och i förekommande fall även fält 362).
Se fält 260 #c och fält 362. Se även fält 046 då flera datum behöver kodas. Detta gäller fall där informationen involverar ett eller flera f.Kr.-datum, felaktiga datum/årtal, datum för modifiering eller skapande av resursen, och datumintervall för resursens giltighetstid.

b Årtal före Kristi födelse. Ex. 1
c Fortlöpande resurs vars utgivning pågår. Ex. 2-4
d Fortlöpande resurs vars utgivning upphört. Ex. 5-6
e Exakt tidpunkt. Ex. 7-8
Avser år, månad och helst även dag.
i Täckningstid för samling. Ex. 9-10
000/07 innehåller kod "c" eller "d".
k Årtal för huvuddel av samling. Ex. 11
000/07 innehåller kod "c" eller "d". 
m Årtal för monografisk resurs i flera band, vilka utgivits under mer än ett år. Ex. 12-15
Om alla band kom under ett och samma år används kod "s".
n Utgivningstid okänd. Ex. 16
p Utgivningsår avviker från år för produktion eller inspelning. Ex. 17
q Årtalet osäkert men tidigaste och senaste årtal kan anges. Ex. 18-19
Kan ersätta kod "s" om endast intervall anges.
r Årtal för ny utgivning och för ursprunglig utgivning. Ex. 20-22
s Ett årtal för utgivningen.
Hit även flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmetodik, där alla delar givits ut under samma år. Se även Flerbandsverk i LIBRIS. Ex. 23-26
t Årtal för utgivning och för startår för gällande copyright. Ex. 27-28
u Fortlöpande resurs vars utgivningsstatus är osäker. Ex. 29-30
/07-10 Årtal 1 efter Kristi födelse enligt gregoriansk kalender OW
Avser första/enda utgivningsår.
siffror Tidsangivelse
u Osäker uppgift. Ex. 3, 4, 6, 13, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 31
Ersätter sista siffra/siffror.
____ Ej tillämpligt. Fyra blanktecken. Ex. 1, 8, 23-26
Används i dessa positioner normalt endast efter 008/06 "b" (årtal före Kristi födelse), utgivning.
Årtal för resurser som skapats eller tillkommit under det första årtusendet (0-999) e.Kr. högerjusteras med inledande nolla. Ex. 27.
/11-14 Tidsangivelse 2 efter Kristi födelse enligt gregoriansk kalender OW
Avser andra/kompletterande utgivningsår eller utgivningsdatum.
siffror Tidsangivelse
u Osäker uppgift. Ex. 15, 16, 19, 21, 29
Ersätter sista siffra/siffror.
____ Ej tillämpligt. Fyra blanktecken. Ex. 1, 8, 23-26
Årtal för resurser som skapats eller tillkommit under det första årtusendet (0-999) e.Kr. högerjusteras med inledande nolla. Ex. 27.
/15-17 Utgivningsland/-plats OW
Se fält 044 då flera landkoder behöver anges.
<3> Två- eller treställig bokstavskod enligt MARC Code List for Countries. Vid tvåställig kod är pos.17 blank.
xx_

Utgivningsplats okänd eller ej tillämplig

Exempel: Medeltida handskrift utan uppgift om ateljé, föremål ur naturen.

vp_

Flera utgivningsorter

Exempel: Samling vars olika ingående delar härrör från olika platser.

/18-34 Mediespecifika koder O
I katalogiseringsklienten angivna med engelska benämningar. Se listor i vänstermenyn.
/35-37 Språkkod OW
Se fält 041 då flera språkkoder behöver anges.
<3> Treställig bokstavskod enligt ISO 639-2B.
mul Fler än sex språk i löptexten
sgn Teckenspråk
und Språket obestämt
Mänskligt ljud eller mänsklig text som ej kan hänföras till visst språk.
zxx

Icke språkligt medium

Exempel: Instrumentalmusik, källkod, upptagning av naturligt ljud.

____ Uppgift saknas
Före juni 2006 definierad som icke-språkligt medium (kod zxx).
/38 Modifieringar. Används ej!
Positionen används ej (innehåller _ ) i löpande katalogisering. Angivna koder kan förekomma i äldre, retrospektiva eller importerade poster.
_ Modifieringar förekommer ej O
d Bakgrundsinformation har förbigåtts
o Resursen kan föranleda icke-latinska tecken men katalogposten är helt translittererad.
r Resursen kan föranleda icke-latinska tecken, katalogposten stödjer såväl originalform som translittererad form.
s Posten är förkortad av tekniska skäl.
Fullständig post överskrider det för MARC tillåtna största omfånget.
x

Posten innehåller tecken och symboler som ej faller inom standardiserad transkription.

Exempel: Matematiska tecken, piktogram av rebusnatur

/39 Katalogiserande instans O
Samverkar med fält 040 #a eller #d, där kod för aktuell institution läggs
_ Nationalbibliografisk verksamhet
c Kooperativt katalogiseringsprogram.
Normalvärde för Libris-biblioteken.
d Annan verksamhet
u Okänd verksamhet

 

 

Exempel 

Utgivningsstatus och utgivningsdatum (008/06-14) 
1 Årtal före Kristi födelse b________
2 Fortlöpande resurs med pågående utgivning, startad 1984 c19849999
3 Fortlöpande resurs under pågående utgivning, startad någon gång under 1950-talet, exakt när kan ej konstateras c195u9999
4 Fortlöpande resurs under pågående utgivning, startad någon gång under 1900-talet, exakt när kan ej konstateras c19uu9999
5 Fortlöpande resurs, startad 1835 och avslutad 1987 d18351987
6 Fortlöpande resurs, startad någon gång under 1950-talet och avslutad 1987 d195u1987
7 Exakt datum: 15 juni 1983 e19830615
8 Tidsangivelse: mars månad 2002 e200203__
9 Samlingen avser åren 1765-1770 i17651770
10 Samlingen avser år 1988 i19881988
11 Huvudparten av samlingen avser år 1967 k19671967
12 Monografisk resurs i flera delar utgiven 1968-1982 m19681982
13 Monografisk resurs i flera delar avslutad 1985, första delens årtal okänt muuuu1985
14 Monografisk resurs i flera delar påbörjad på 1960-talet och avslutad 1981 m196u1981
15 Monografisk resurs i flera delar påbörjad 1945 och avslutad under 1970-talet m1945197u
16 Årtal helt okända eller ej tillämpliga nuuuuuuuu
17 Resurs producerad 1965 men distribuerad i aktuell form 1978 p19781965
18 Monografisk resurs i en del utgiven mellan 1963 och 1966 q19631966
19 Monografisk resurs i en del utgiven någon gång under 1800- eller 1900-talet q18uu19uu
20 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, utgiven 1983 som faksimil av utgåva från 1857 r19831857
21 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, utgiven 1966 som nytryck; ursprungligt år okänt r1966uuuu
22 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, utgiven i nytryck av ursprunglig utgåva från 1935 ruuuu1935
23 Monografisk resurs i en eller flera delar, helt utgiven 1977 s1977____
24 Monografisk resurs i en eller flera delar, i sin helhet antagligen utgiven 1999 s1999____
25 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, uttryckt i icke-gregoriansk tideräkning som kan översättas till 1983 eller 1984 s1983____
26 Monografisk resurs i en eller flera delar utgiven någon gång under 1900-talet s19uu____
27 Monografisk resurs i en eller flera delar skapad eller tillkommen år 946 e.Kr. s0946____
28 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, utgiven 1982 men med copyrightdatum 1949 t19821949
29 Monografisk resurs i en del, eller i flera delar med samma utgivningstid, utgiven 1980 eller senare men med copyrightår 1979 t198u1979
30 Fortlöpande resurs med okänd status, påbörjad 1948 u1948uuuu
31 Fortlöpande resurs med okänd status, påbörjad efter 1900 u19uuuuuu

 

Senast uppdaterad: 2009-10-08
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar