007 Koder för fysiska bäraregenskaper

Allmänt Till Katalogisering

Fält 007 är ett repeterbart kodfält som gör det möjligt att specificera den katalogiserade resursens eller manifestationens bäraregenskaper - eller dess fysiska form - på en mer eller mindre detaljerad nivå. För resurser som har flera fyiska bärare kan varje bärare, om så önskas, kodas i varsitt 007-fält, till exempel för ljudupptagningar, CD-skivor eller lösa kartor som medföljer ett monografiskt textdokument. Fältet saknar indikatorer och delfält.

Fältets första position (007/00) innehåller kod för bärartyp (fysisk form). Efterföljande positioner har olika innebörd beroende på värdet i pos. 00. Likaså är fältets längd bestämd för varje bäratyp. Positioner som ej beaktats vid kodningsarbetet fylls med fyllnadstecknet (|), medan blanktecknet (_) i de flesta definierade positioner är betydelsebärande. Om det för en viss kodning avsedda utrymmet ej helt utnyttjas för betydelsebärande koder ska dessutom resterande positioner fyllas med fyllnadstecken. 

Fält 007 förekommer även som icke-upprepningsbart i Beståndsformatet.

fält 007 amsluter nära till de RDA-anpassade (Resource Description and Access) fält 337 (Medietyp) och 338, som har definierats i det bibliografiska formatet och i beståndsformatet. Jämför även det bibliografiska formatets kodfält 008 och 006, som huvudsakligen beskriver resursens bibliografiska eller innehållsliga aspekter.

Koder för fysiska egenskaper -- allmänt (R)

007/00 Bäratyp Föreskriven fältlängd Alternativ fältlängd Anm
a Kartor
Alla kartografiska resurser utom glober
00-07
c Digitalt lagrade resurser 00-13 00-05
d Glober 00-05
f Taktila resurser 00-09
g Projicerbara stillbilder 00-08 Rörlig bild: "m"
h Mikroformer
Reproduktioner eller original.
00-12
k Bilder
Även fotonegativ.
00-05
m Spelfilmer 00-22 00-07 Video:"v"
o Paket
Läromedelspaket och andra kombinerade resurser utan dominerande komponent.
00-01 Anv ej
q Musiknoter 00-01 Anv ej
r Fjärranalysbilder 00-10
s Ljudupptagningar 00-13
t Textresurser 00-01 Anv ej
v Videoupptagningar 00-08
z Ospecificerade bärartyper
Även kombinationer vars delar ej specificerats.
00-01 Anv ej
  
      

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se