000 Postetikett och Directory

000 Postetikett / Leader (NR) Till Katalogisering

24 positioner

/P K Innehåll N
/00-04 Postlängd (enligt ISO 2709) AX
Maskingenerad nummersträng som specificerar hela postens längd.
/05 Poststatus
Normalvärden är n (ny) och c (rättad/reviderad)
OW
a Posten har någon gång kompletterats varvid koden i 000/17 ändrats exempelvis från 5 till 3
c Posten är rättad eller reviderad
Koden åsätts maskinellt vid alla sorters uppdatering av posten.
A
d Borttagen post. Används ej
Observera! Poster som remoteimporterats från DanBIB eller annan extern källa kan innehålla kod d. Koden måste ändras till till c innan den sparas i LIBRIS, annars kommer den inte med vid batchexport till till exexmpel lokala system.
n Ny post
Koden är fördefinierad i katalogiseringsmallar.
A
p Uppgraderad CIP-post
Posten har från början haft kod 8 i 000/17 men kompletterats. Se även "a" ovan.
/06 Medietyp OW
Jfr fält 336 (Innehållstyp) a Mångfaldigad textresurs i skriftlig form
Företrädesvis tryckta och publicerade textresurser (böcker, tidskrifter etc.). Hit även mikroformer och elektroniska resurser av texttyp, såväl reproduktioner som originalutgåvor.
Handskrift: se kod t nedan.
c Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift
d Musikalisk resurs i handskrift
Hit även resurser i mikromedium eller elektronisk form baserade på musikverk i handskrift.
e Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
f Kartografisk resurs i handskrift
Hit även resurser i mikromedium eller elektronisk form baserade på kartografiska resurser i handskrift.
g Grafisk resurs i form lämpad för projektion
Hit videoupptagning, spelfilm, DVD, diabild, stordia, etc.
i Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
Upptagning av musikverk: se kod j nedan.
j Ljudupptagning av musikalisk resurs
k Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
Hit även fotonegativ.
Projektionsbilder: se kod g ovan.
m Elektronisk resurs
Hit program, spel, numerisk information, datorbaserat multimedium och onlinetjänst. Databaser och övriga elektroniska resurser kodas efter sitt innehåll. 
o Paket
Kombination av objekt utgivna tillsammans, till exempe för utbildningsändamål, utan dominerande huvuddel. Delarna behöver inte vara av olika medietyper.
Bibliografisk post av medietyp (000/06) o, skall ha AMT (245 #h) Kombinerat material.
p Blandad resurs
Samling av varierande innehåll. Inkluderar arkiv- och handskriftssamlingar.
r Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen
Hit även preparat för mikroskopering.
t Handskrift eller annan opublicerad textresurs i skriftlig form
Hit även mikroformer och elektroniska resurser baserade på textresurser i handskrift.
/07 Bibliografisk nivå OW
a Monografisk resurs manifesterad som del av värdpublikation
"Monografiskt bidrag". Hit t.ex. uppsatser i en tidskrift, artiklar/kapitel i ett samlingsverk, band på en ljudupptagning.
Posten ska innehålla fält 773.
b Fortlöpande resurs manifesterad som del av värdpublikation.
"Fortlöpande bidrag". Hit t.ex. artikelserier och fortlöpande temaartiklar som registreras i en gemensam post
Posten ska innehålla fält 773.
c Samling. (Ex: Arkivalisk samling)
En sekundärt uppkommen grupp av resurser som ursprungligen ej framställts eller spritts tillsammans men som behandlas som en enhet på grund av proveniens eller innehåll. Hit även huvudpost till samling vars delar är särkatalogiserade.
d Del av samling
Särkatalogiserad del av samling, som i sin helhet är beskriven i huvudpost 000/07 : "c".
Posten ska innehålla fält 773.
i Integrerande resurs. Se Terminologi.
Databas, webbplats och vissa lösbladspublikationer. Typ av integrerande resurs kodas i 008/21--fortlöpande.
m Monografisk resurs. Se Terminologi.
Hit även flerbandserk katalogiserade enligt enpostmodellen. Se Flerbandsverk i LIBRIS.
s Seriell resurs. Se Terminologi.
Hit tidskrifter, monografiserier och dagstidningar. Typ av seriell resurs kodas i 008/21--fortlöpande.
I remoteimporterade DanBib-poster kan koden p (med innebörden fortlöpande resurs) förekomma. Denna kod ska ändras till s innan posten sparas i LIBRIS.
9 Avtalspost. LIBRIS-definierad kod. Används f.n. ej
Administrativ post för licensierade e-resurser.
S
/08 Kontrollkod för arkivmaterial O
_ Resursen är ej underkastad kontroll. Normalvärde
a Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip med större hänsyn till logiskt sammanhang än till bibliografisk precision
/09 Teckenuppsättning
Se även Specifications for record Structure, Character Sets, and Exchange Media (Library of Congress).
_ MARC-8. Används ej
Teckenkonvention med 8-bitars teckenlagring och MARC21:s modell för växling mellan olika teckentabeller.
a UCS/Unicode.
Teckenuppsättningen lagras enligt definitionen i Unicode-UTF8 (ISO10646). Se även Teckenregistrering i LIBRIS Katalogsystem.
AX
/10 Antal tecken i början av varje variabelt fält, som används för fältets indikatorer. (enligt ISO 2709) FX
2 "Indikatorräknare"
/11 Antal tecken som utgör en delfältskod i de variabla fälten. (enligt ISO 2709) FX
2 "Delfältsräknare"
Det första tecknet är kontrolltecknet HEX-1F.
/12-16 Utgångsposition för postens variabla fält (enligt ISO 2709) ("base address of data") AX
Antalet bytes i postetiketten och postens Directory samt det kontrolltecken som avslutar Directory. Talet anger avståndet från postens början till den position "0" där första byte av det första variabla fältet finns. – Högerjusterat med inledande nollor.
/17 Fullständighetsnivå för katalogiseringen OW

Godkända bibliografiska poster ska normalt ha kod 3 (miniminivå), 7 (biblioteksnivå) eller _ (nationalbibliografisk nivå), biblioteksnivån (7) är normalvärde för LIBRIS-bibliotekens katalogisering. Se Beskrivningsnivåer.

Observera! Vid uppgradering av preliminära eller ofulltständiga poster ska kod 5, 8, u och z ändras till godkänd nivå, annars kan de manuellt gjorda ändringarna skrivas över vid maskinell matchning/uppdatering.
Se avsnittet Preliminära poster under Katalogisering.

_ Nationalbibliografisk/fullständig nivå (KRS 1.0D3)
Förekommer även i poster som har importerats från utländsk nationalbibliografisk (motsvarande) instans.
1 Retrospektiv inmatning av kompletta poster
Hiy till exexempel retrospektiv omkatalogisering.
2 Retrospektiv inmatning av reducerade poster, såsom ur en kortkatalog Sökelement kan avspegla äldre praxis.
3 Miniminivå med kontrollerade sökelement (KRS 1.0D1)
4 Förkortad katalogisering, främst på verknivå (KRS 1.0D anm 1)
5 Preliminär post
Hit till exempel poster som är baserade på förvärvsinformation eller på annat sätt okontrollerade.
7 Definitiv post enligt KRS regler för nivå 2, biblioteksnivån (KRS 1.0D2). Normalvärde
8 CIP-post : Post upprättad innan objektet givits ut
u Fullständighetsgraden okänd. Används normalt ej
z Fullständighetsnivå är ej relevant kriterium för posten. Används normalt ej
/18 Regler för deskriptiv katalogisering O
Se även fält 040.
_ Ej ISBD-baserade regler
a AACR2/KRS. Normalvärde enligt KRS
c ISBD-interpunktion saknas
i ISBD-interpunktion angiven. Normalvärde enligt RDA
n Interpunktion kan finnas, men följer inte ISBD
u Katalogregler okända
/19 Grad av beroende av sammanhörande bibliografisk(a) post(er)
Koderna a-c används huvudsakligen i bibliografiska poster som utgör del av ett gemensamt set och är inbördes beroende av varandra. Bibliografiska poster som kan fungera självständigt får normalt koden blank (_). Detta gäller även bidragsposter (000/07 : a/b) och andra bibliografiska poster som innehåller länkfält 760-787.
_ Ej speicificerat/Ej tillämpligt. Normalvärde
a Set
Posten avser ett set bestående av flera enheter eller delar.
b Del med självständig titel
Posten ingår i ett ett set och har en självständig titel.
c Del med osjälvständig titel
Posten ingår i ett set och har en osjälvständig titel.
r Posten har samband med andra bibliografiska poster. OBSOLET
/20-23 "Entry map" (enligt ISO 2709) FX
/20:4 Antal tecken i Directory-posterna, vilka anger längden på det variabla fältet
/21:5 Antal tecken i Directory-posterna, vilka anger det variabla fältets början relativt till utgångspositionen (angiven i 000/12-16)
/22:0 Antal tecken i Directory-posterna vilkas användning specificerats just för denna applikation
/23:0 Icke definierad position

 

 

--- Directory (enligt ISO 2709) A X

Ett datorgenerat index till postens kontrollfält och variabla fält. Directory följer omedelbart efter postetiketten (000/24-) och innehåller en serie pekare med fast längd (12 tecken), med fältkod, fältlängd och utgångsposition för vart och ett av de fält som ingår i posten.

/P K Innehåll N
/00-02 Fält
Treställig numerisk fältkod som identifierar fältet. Fältkod kan i vissa MARC-format (dock ej MARC21) även vara alfabetisk eller alfanumerisk.
/03-06 Fältlängd
Fyrställigt siffertal som anger fältets längd, inklusive indikatorer, delfältsmärke, delfältsinnehåll och fältslutstecken. Högerjusterat med inledande nollor.
/07-11 Utgångsposition för fältet
Femställigt siffertal som tillsammans med "base address of data" (000/12-16) anger fältets utgångsposition. Högerjusterat med inledande nollor.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar