Avslutade 2014

Metadata och interoperabilitet

Projektet drevs av Stockholms universitetsbibliotek
Projektledare: Anders Söderbäck
Kontakt på Kungl. biblioteket: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB 998-2011
Bidrag från KB: 608 585
Slutredovisning: 2014-12-02
Projektet har arbetta med att definiera standarder och sprida lösningar för metadata och långsiktig tillgänglighet. Arbetet med digitalisering är komplext eftersom digitaliserat material ofta kan presenteras och tillgängliggöras i olika söktjänster och webbsidor och aggregeras in i olika nationella och internationella portaler. Att aggregera bibliotekens digitaliseringar möjliggör gemensamma applikationer för att tillgängliggöra det som digitaliseras vid samtliga svenska bibliotek. Projektet har:

  1. inventerat och beskrivit aktuella system och samverkansbehov
  2. arrangerat en workshop med representanter från intressenter i frågan
  3. föreslagit hur digitaliserat material ska förhålla sig till Libris samt hur Libris kan bli en rationalisering snarare än ett extra arbetsmoment vid digitaliseringsarbete

 Rapport Metadata och interoperabilitet vid digitaliseringsprojekt

Biblioteksbesökets värde – en studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek, Huvudbiblioteket i Huddinge och Flemingsbergs områdesbibliotek.

Projektet har utförts av Södertörns högskolebibliotek

Projektledare: Ann-Sofie Wennbrink
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Elisabet Ahlqvist elisabet.ahlqvist@kb.se  
Dnr: 51-KB 726-2012
Bidrag från KB: 217 000 kr
Slutredovisning: 2014-12-18

Projektet har drivits av Södertörns högskolebibliotek och Bibliotek Huddinge i samarbete med Regionbibliotek Stockholm. Följeforskare Pamela Schultz Nybacka (Södertörns högskola) har deltagit under hela projekttiden.

De frågor som projektet sökt svar på är vad besökarna gör på biblioteket, vilka värde de finner och hur det fysiska rummet stödjer besökarnas aktiviteter.

Metoden som används är observationer i kombination med intervjuer. Samtidigt utforskas rummets betydelse teorietiskt utifrån de värden som skapas.

 Biblioteksbesökets värde - en studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek och Huddinges Huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek

Bibliotek i Kristianstad - statistik, teknik, analys och fördjupning

Projektet har utförts av Lunds universitetsbibliotek i samarbete med Region Skåne.

Projektledare: Tore Torngren, Lunds universitetsbibliotek och Roland Persson, Region Skåne
Kontakt på enheten för nationell bibliotekssamverkan: Christine Wallén
förnamn.efternamn@kb.se
Dnr 51-KB 633-2011
Bidrag från KB: 250 600 kr. Projektet finansieras även av Region Skåne
Slutredovisning: 2014-03-31

Projektet syftade till att i en pilotundersökning testa en ny modell för statistikhantering för offentligt finansierade bibliotek. Med statistikhantering avsågs insamling, bearbetning, lagring, interaktivitet och presentation, men även att pröva och fördjupa statistikens funktion i biblioteksutvecklingen. Tanken var att såväl kvantitativa som kvalitativa data skulle hanteras i modellen liksom jämförelser mellan olika bibliotekstyper.

Projektet har genomförts i Kristianstads kommun där en stark samarbetstradition finns mellan samtliga offentliga bibliotek (folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, högskolebibliotek och sjukhusbibliotek) med en gemensam katalog, bra och bemannade skolbibliotek och tillika en skolbibliotekscentral.

Projektrapporten består dels av en gemensam statistikenkät, dels av en teknisk struktur samt projektledarnas reflektioner kring statistikarbete i ett utvecklingsperspektiv.

Bibliotek i Kristianstad 51-KB 633-2011.pdf

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens

Projektet har utförts av Göteborgs universitetsbibliotek

Projektledare: Karin Pettersson
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Elisabet Ahlqvist elisabet.ahlqvist@kb.se  
Dnr: 51-KB 719-2012
Bidrag från KB: 475 717 kr
Slutredovisning: 2014-02-15

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitets bibliotek och Hulebäcksgymnasiets bibliotek (Mölnlycke). Projektet har haft tre faser. I den första gjordes en litteraturgenomgång av internationell forskningslitteratur kring utvärdering. Litteraturstudien mynnade ut i en sammanställning av metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. 

 Slutrapport

 Verktygslåda 

I fas två testades ett urval av de sammanställda utvärderingsverktygen på biblioteken i Göteborg, Lund och Mölnlycke. Resultaten från testerna integrerades med sammanställningen från litteraturstudien till det som är projektets huvudresultat, verktygslådan.

Verktygslådan är uppdelad i följande metodavsnitt: informell utvärdering, klassrumsbedömning, kunskapstest, attitydundersökning, prestationsbedömning, studenters bedömning av sig själva och varandra, intervju och andra typer av hjälpmedel. I varje avsnitt ges exempel på olika tillämpningar av respektive metod, samt litteraturhänvisningar till relevant litteratur.

Projektets tredje fas är spridning av resultaten i form av verktygslådan.

Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) – förstudie (SCB)

Projektet har utförts på Statistiska centralbyrån SCB
Projektledare: Allan Norrmosse vid Statistiska centralbyrån SCB

Kontakt på Avdelningen för Libris: Göran Konstenius, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB722-2012
Bidrag från KB: 281 000
Slutredovisning: 2014-05-05

Syftet med förstudien var att undersöka om det på marknaden fanns något verktyg tillgängligt för analys av tabeller och för att göra tabeller sökbara vid digitalisering.

 Projektrapport VATT - förstudie

 Bilagor VATT - förstudie

Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser med fokus på lärarutbildningen

Arbetet har utförs vid Lärarutbildningen vid Södertörns högskola, Nacka gymnasium och regionbibliotek Stockholm.

Projektledare: Ika Jorum, Södertörns högskola

Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:

Elin Lucassi, fornamn.efternamn@kb.se
Dnr: 51-KB707-2012
Bidrag från KB: 250 000
Slutredovisning: 2014-05-09

 

Målet med projektet är att skapa en progressiv modell för uppbyggnad av kompetens när det gäller källkritisk informationsanvändning mellan gymnasiestudier och högskolestudier. Modellen ska grundas i de nationella lärandemålen för gymnasie- och högskola.

Projektet har dessutom som mål att utveckla undervisningsinslag i lärarutbildningen som tar upp gymnasiebibliotek som ett pedagogiskt verktyg i den praktiska undervisningen.

  Projektrapport

  Progressionsmodell för gymnasieskolan

 Samverkansmodell mellan bibliotek och lärarutbildning

Senast uppdaterad: 2014-12-18
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek