2009-12-08

Digitalt uppdrag

KB är en av ca 50 institutioner som ska lämna underlag till regeringen för framtidens digitalisering.

Regeringen uppdrar åt ett tjugotal myndigheter och institutioner, däribland KB, att inkomma med underlag för en nationell strategi för digitalisering, men också för elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Samma önskemål, men i form av en mer hovsam inbjudan, har samtidigt gått ut till nästan 30 institutioner som arbetar med kulturarv.

Tillhandahålla kulturarvet

På europeisk nivå arbetar man bland annat för det gemensamma digitala biblioteket Europeana och medlemsstaterna förväntas upprätta de nationella strategier som regeringen nu söker underlag till. Målet är att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet. Mycket handlar om att hitta synergier mellan olika kulturarvsaktörer. Regeringen anser att Sverige kommit långt när det handlar om samarbete över sektorsgränserna.

Institutionerna bör samutnyttja investeringar för digitalisering, ta fram gemensamma standarder och att hitta modeller för digital långtidslagring. För användarna spelar det i dag mindre roll var ett visst objekt finns. Därför kan en gemensam portal för digitaliserat kulturarv inbjuda till användarvänliga lösningar och ökad interaktivitet där besökarna tillför ett mervärde till materialet.

Vem ska betala?

En ständigt återkommande fråga är upphovsrätten. Institutionerna uppmanas till kontakt och nätverksbyggande med de organisationer som bevakar upphovsmäns och -kvinnors rättigheter. Finansieringen bör också diskuteras. Ska allt vara fritt tillgängligt för medborgarna? Ska myndigheterna ta ut avgifter? Eller ska verksamheten överlåtas på privata aktörer?

Underlagen till regeringen ska vara inne senast den 9 april 2010. De ska innehålla beskrivningar om genomförda digitaliseringsprojekt, men också tankar och idéer om hur framtiden kan gestalta sig. Det sägs dock uttryckligt att alla förslag ska kostnadsberäknas och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Läs regeringens uppdrag

Sveriges nationalbibliotek