2009-05-20

Uppåt för svensk skönlitteratur

Bokutgivningen fortsätter att öka.

 Böcker i bokhylla

Den svenska bokutgivningen blir allt större för varje år. Under 2008 utkom 26 182 titlar på svenska vilket är en ökning med nästan 15 procent jämfört med 2007. Det visar statistik från Kungl. bibliotekets enhet för nationalbibliografi. Ökningen kan dock vara något för hög eftersom böcker som utkommit sent under 2007 blivit katalogiserade först under 2008.
– Utvecklingen med ökade bokutgivning i Sverige ligger i linje med den internationella trenden, säger Miriam Nauri som är chef för enheten för nationalbibliografi vid Kungl. biblioteket.

Mer svensk skönlitteratur

Även antalet skönlitterära verk skrivna på svenska ökar. Under 2008 utkom 1 751 titlar. År 2007 var motsvarande siffra 1 325. Det betyder att den svenska skönlitteraturen ökar både i absoluta tal och jämfört med den totala mängden böcker. Årets statistik visar också att antalet skönlitterära översättningar inte ökar i samma takt.
– Ibland beskrivs den svenska skönlitteraturen som hotad, men statistiken talar i alla fall emot sådana påståenden, säger Miriam Nauri.

Fler biografier

En annan växande boktrend är biografierna. I mitten av decenniet utkom mellan 300 och 350 titlar per år, men under 2008 utkom 627 stycken. Ökningen bara mot föregående år ligger på 30 procent.
– Vi kan konstatera ett trendbrott kring 2006–2007 där utgivningen av biografier ökar mer än övrig bokutgivning. Jag tror att vi har fog för att tala om en ”biografitrend”, säger Miriam Nauri.

Från utrikiska till svenska

När det gäller översättningar från främmande språk till svenska dominerar i vanlig ordning engelskan. Under 2008 katalogiserades 2 490 verk översatta från engelska till svenska. Därefter följer ett stort glapp i översättningar från andra språk. Efter engelskan kommer danska, norska, franska och tyska där mellan 150 och 200 översatta titlar utkom under 2008.

Japaner japaner

– En bubblare i sammanhanget är översättningar från japanska som under senare delen av årtiondet har sett en dramatisk ökning, berättar Miriam Nauri. År 2008 översattes 131 titlar, året dessförinnan 97 titlar, 2006 översattes 134 titlar. Detta kan jämföras med åren 2000-2002 då endast 10-20 titlar översattes från japanska varje år. Sedan dess har utvecklingen varit nästan spikrakt uppåt till dagens nivåer. Bakom den stora ökningen står framförallt böcker som klassas som barn- och ungdomslitteratur, med andra ord manga.

Baltiska fluktuationer

En intressant kuriositet är att antalet översättningar från lettiska till svenska ökade från 0 till 8 mellan 2007 till 2008. På samma sätt sjönk antalet översättningar från estniska till svenska från 15 till 0 under samma period.
– Förklaringen bör vara att Bok- och biblioteksmässan hade Estland som tema under 2007 och Lettland under 2008, säger Miriam Nauri.

Publicering på andra språk

Även antalet böcker publicerade i Sverige på andra språk än svenska ökar. Det största publiceringsspråket är naturligtvis engelska. Främsta orsaken är att allt mer forskningslitteratur och avhandlingar ges ut på engelska. Under 2008 utkom 5 911 på engelska. Därefter är steget långt ner till övriga nordiska språk samt tyska, spanska, arabiska, persiska, kurdiska där det utkommit mellan 20 och 120 titlar per språk under 2008.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Nationalbibliografins statistik 2008

Sveriges nationalbibliotek