[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 509-513


Förteckning


i den tredje delen ej omnämnda tidningar och tidskrifter, för hvilka utgifningsbevis blifvit 1813-99 utfärdade i landsorten och 1895-99 i Stockholm, men som antingen icke utkommit eller hvaraf exemplar saknas i Kongl. Biblioteket.

* = Utgifningsbeviset återkalladt eller återlämnadt utan att hafva blifvit begagnadt. ** = Utg.-beviset ej utlöst. död = Utg.-beviset förfallet, emedan tidningen eller tidskriften ej inom föreskrifven tid utkommit.

N:r Tidningens utgifningsort Utgifningsbevisets datum Tidningens eller Tidskriftens titel Utgifvarens namn
1 Borgholm. 1872 30/11 Nya Veckoposten. Skolläraren Gustaf Berggren.
2 Borås. 1834 17/11 Borås Gamla Veckoblad. Handlanden Nils Aug. Frumerie.
3 Borås. 1849 12/12 Westgötha Correspondenten. Boktryckaren A. Lindgren.
4 Eksjö. 1884 1/2 Eksjö Tidning. Boktryckaren And. Nilsson.
5 Eskilstuna. 1836 28/11 Eskilstuna Weckoblad. Handelsbokhållaren D. Nyberg.
6 Eskilstuna. 1841 10/11 Eskilstuna-Bladet. Bokbindaren Carl Joh. Humblé.
7 Eskilstuna. 1870 24/2 Eskilstuna Allehanda (Nyhets och Annonstidning). Konstförvandten J. F. Nyberg.
8 Eskilstuna. 1881 16/12 Eskilstunaposten. Metodistpredikanten J. Roth.
9 Eskilstuna. 1884 14/11 Härolden. Studeranden Jakob Byström.
10 Falun. 1816 28/3 Annaler för Stora Kopparbergs län. Häradshöfding C. G. Kröningssvärd.
11 Filipstad. 1875 4/1 Notistidning för skollärare. Brukspredikanten Johan Olof Spolén.
12 Gefle. 1875 29/11 Norrlands Posten.** Redaktören C. A. Ahlbom.
13 Göteborg. 1815 12/4 Skandinavisk Litteratur-Tidning. Boktryckaren Geo. Löwegren.
14 Göteborg. 1817 11/6 Götheborga Adress-Contoirs Efterrättelser. G. M. Gillberg.
15 Göteborg. 1833 23/3 Söndagsbladet. Kontorsskrifvaren A. Holmström.
16 Göteborg. 1833 29/11 Götheborgs Morgonblad. Abr. Ericsson.
17 Göteborg. 1838 23/11 Stormklockan i Wester. Konstförvandten A. O. Lundell.
18 Göteborg. 1838 23/11 Stormklockan. Signaltidning vid åtskilliga tillfällen. f. d. riksdagsmannen A. Danielsson.
19 Göteborg. 1843 17/7 Göteborgs Morgonblad. Bok- och musikhandlanden G. C. Schüssler.
20 Göteborg. 1849 17/11 Merkurius. Handlanden A. Backlund.
21 Göteborg. 1851 13/1 Vikingen. Privatläraren P. G. Ågren.
22 Göteborg. 1853 8/11 Götha.** Litografen A. Köster.
23 Göteborg. 1858 10/12 Illustreradt Familj-Magasin. Bokhandlaren D. F. Bonnier.
24 Göteborg. 1859 13/8 C. F. Liepes Notiser för Trädgårdsodlare och Landtmän. C. F. Liepe.
25 Göteborg. 1866 16/11 Götheborgs LänsTidning. Boktryckaren C. F. Blomberg.
26 Göteborg. 1876 14/11 Nykterhets-Härolden.† Konstförvandten N. J. Björkman.
27 Göteborg. 1880 17/1 Kongsbacka Nya Allehanda. Litteratören G. U. Schönberg.
28 Göteborg. 1880 17/1 Marstrands Nya Annonsblad. Densamme.
29 Göteborg. 1880 13/3 Familj -Annonsören. Boktryckaren C. Alb. Olsson.
30 Göteborg. 1880 5/4 Göteborgs Dagblad. Litteratören Carl Hurtig.
31 Göteborg. 1882 31/10 Göteborgs Följetons bibliothek. Boktryckaren S. A. Hedlund.
32 Göteborg. 1882 21/12 Stenografen. Tidning för sjelfundervisning i snabbskrift. Fil. doktor Nils Andersson Ekstam.
33 Göteborg. 1889 21/1 Lagmannen. Veckoskrift för främjande af lagkännedom. Fil. o. Juris Kandidaten Olof Hemming.
34 Göteborg. 1894 3/11 Den själfständige sanningssökaren. Fabriksarbetaren Axel Herman Borg.
35 Göteborg. 1897 20/5 Goda Böcker. Redaktören J. A. Edling.
36 Halmstad. 1859 4/4 Annonstidning för den lägre Ecklesiastikstaten. Boktryckaren C. E Gernandt.
37 Halmstad. 1861 10/10 Godt för själen. Hofpredikanten J. M. Gyllenhammar.
38 Haparanda. 1887 4/5 Pohjanperän Lääninkallituksen yteisiä Kuulutuksiä. Boktryckaren Alfred Lundgren.
39 Helsingborg. 1840 18/2 Pantheon eller Magasin för utländsk litteratur. Handlanden C. B. Béen.
40 Hernösand. 1892 27/12 Nya Ångermanlands Tidning. Redaktör Magnus Myrström.
41 Jönköping. 1836 13/6 Commissions- o. Adress-Contorets i Jönköping Annonce-Blad. N. Setterwall.
42 Jönköping. 1877 19/2 Budskapet. Boktryckaren Herman Hall.
43 Jönköping. 1879 11/11 Nyaste Jönköpingsbladet. Densamme.
44 Jönköping. 1886 19/5 Jönköpings Nya Tidning. Lektorn, fil. d:r J. I. Nyqvist.
45 Kalmar. 1831 26/11 Aftonbladet. Konstförvandten Jacob Lindberg.
46 Kalmar. 1884 31/10 Söndags-Tidning. Förste Stadskomministern J. Ö. Medelius.
47 Karlshamn. 1892 10/3 Frihets-Kämpen. Organ för Evangelistförbundet. Husägaren Aug. Andersson.
48 Karlstad. 1840 16/4 Wermlands Landt- och Bergbruks Tidning. Auditören C. 0. de Frese.
49 Karlstad. 1840 28/10 Nya Tidningar. Studeranden C. G. Uggla.
50 Karlstad. 1841 9/1 Tidskrift för Bergsmän. Bergmästaren Fr. A. von Schéele.
51 Kristianstad. 1813 4/5 Juridiska Samlingar. Boktryckaren F. F. Cedergréen.
52 Lidköping. 1835 1/9 Notiser från Lidköping.** Med. d:r L. Zaar.
53 Lidköping. 1841 23/12 Skaraborgs Läns Tidning. Boktryckaren J. L. Belfrage.
54 Linköping. 1879 15/11 Tidskrift för Bränvinsbrännare. Ingeniören G. B. Ström.
55 Lund. 1839 26/8 Skånska Medborgaren. Sockerfabriksidkaren O. Rydeberg.
56 Lund. 1845 23/10 Framåt. Fil. d:r O. P. Sturzenbecher.
57 Lund. 1856 14/1 I Hemmet. Boktryckaren fil. d:r J. Damm.
58 Lund. 1870 22/3 Följetong och Hvarjehanda.** Telegrafkommissarien K. F. Wilkens.
59 Lund. 1870 5/12 Litteratur. Bokhandlaren J. Gleerup.
60 Lund. 1894 1/12 Svensk Trädgårdstiding. Professorn H. L. O. Winberg.
61 Malmö. 1899 9/9 Sydsvenska Goodtemplaren. Landtbrukaren Otto Peto.
62 Nora. 1868 5/10 Ny EcklesiastikTidskrift. Gymnastikläraren A. O. Nilsson.
63 Norrköping. 1840 20/11 Norrköpinga-Posten. Boktryckaren F. Th. Berling,
64 Norrköping. 1883 17/11 Lutherskt Månadsblad. Boktryckaren Johan Jönsson.
65 Nyköping. 1832 27/1 Novellkrans med bihang. Bokhandlaren C. J. Fryberg.
66 Skeninge. 1865 9/2 Skeninge Nya Tidning. Konstförvandten N. P. O. Wickenberg.
67 Sundsvall. 1877 14/11 När och Fjärran. Månadsblad för hemmetoch skolan. Studeranden Jonas Petter Sellberg.
68 Sundsvall. 1881 5/1 Stjernan. Tidning för nykterhet. Målaren Johan Theodor Ebeling.
69 Sölvesborg. 1899 2/5 Framtiden. Baptistpredikanten K. O. Årre.
70 Uddevalla. 1834 31/12 Uddevalla Observator. Boktryckaren Z. Th. Björck.
71 Upsala. 1819 25/8 ResebeskrifningsBibliotek. Bokhandlaren Em. Bruzelius.
72 Upsala. 1819 25/8 Samtidens märkvärdigaste personer. Densamme.
73 Upsala. 1820 5/11 Romantiska Berättelser. Juris studeranden A. Pettersson.
74 Upsala. 1828 19/9 Journal i ekonomiskt-juridiska ämnen angående rikets städer. Borgerskapets och drätselkammarens sekreterare M. Lunddahl.
75 Upsala. 1892 3/12 Verldens bästa Romaner. Privatläraren J. E. M. Omberg.
76 Warberg. 1842 24/5 Warbergs Annonceblad. Collega scholæ Lars Gullbransson.
77 Warberg. 1894 21/11 Vestkustbladet. Redaktör J. P. Nyberg.
78 Venersborg. 1840 17/2 Wenersborgaren. Boktryckaren J. Qvist.
79 Venersborg. 1881 18/3 Norden. Sergeanten Johan Kjellén.
80 Westerås. 1815 5/1 Westerås Stads- och Hushalls-(Sällskaps) Tidning.* Prosten och Lektorn J. S. Fröberg.
81 Wexiö. 1814 9/4 Journal uti Politik, Natur och Menniskokännedom. Boktryckaren Carl Fredrik Berg.
82 Wexiö. 1849 12/4 Månadsskrift för Toilett-läsning. Boktryckaren J. P. Lönnegren.
83 Visby. 1834 31/12 Den Nya Kometen. Provinsialläkaren A. Andree.
84 Visby. 1857 14/12 Gotlands Nya Tidning. Tullfiskalen Carl Hård.
85 Visby. 1857 14/12 Gotlands Nyare Tidning. Handlanden, f. d. konsuln C. J. Chasseur.
86 Visby. 1858 7/1 Gotlands Nyaste Tidning. Handlanden J. A. Lindbom.
87 Åmål. 1868 19/8 Åmåls Tidning. Telegrafkommissarien Carl Fredrik Bergström.
88 Örebro. 1886 7/12 Nya Reform. Litteratören Frithiof Eugène Ståhlgren.
89 Stockholm. 1895 5/1 Manuskript till predikningar på böndagarna. Bror Frans Oskar Öberg.
90 Stockholm. 1895 10/5 Artisten. Ernst Arvid Leufrenmark.
91 Stockholm. 1896 23/4 Amatörsalbum. Julia Adelaide Haasum, född Jones.
92 Stockholm. 1896 29/4 Sveriges Handel och Industri. Karl Emil Cederberg.
93 Stockholm. 1896 16/6 Julgranen. Handelsläraren Johan Emamul Brunell.
94 Stockholm. 1896 24/9 Veckan. Illustreradt veckomagasin för Skandinavien. Sigrid Maria Charlotta Nicodemi.
95 Stockholm. 1896 27/11 Julen 1896. Litteratören Gustaf Hjalmar Gregorinus Heidenberg.
96 Stockholm. 1897 23/1 Nya Don Juan Boktryckaren Per Wilhelm Holm.
97 Stockholm. 1897 10/2 Stockholms Nya Annonstidning. Studeranden Axel Gulleg Björkman.
98 Stockholm. 1897 9/3 Sverige. Fil. D:r Karl Axel Helmer Key.
99 Stockholm. 1897 13/2 Musikalisk Revy Braille. Redaktören Daniel Kjellin.
100 Stockholm. 1897 19/10 Framåt. Redaktören Anders Petter Larsson.
101 Stockholm. 1897 9/11 Arkiv för Merkantila och Exekutiva Notiser. E. o. kanslisten Axel Gustaf Emanuel Sandstedt.
102 Stockholm. 1898 19/11 Pariser-Mode. Frida Albertina Zettervall.
103 Stockholm. 1898 8/12 Fix. Litteratören Sven Olof Both.
104 Stockholm. 1899 7/1 Spurgeons Predikningar. Metodistpredikanten Jens Pedersen.
105 Stockholm. 1899 11/7 Donna Juanita. Illustrerad tidning för skämt och humor. Litteratören Johan Bernhard Leander Malmqvist.
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_509_513.htm