[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 954
Ort: MALMÖ


Dagens Nyheter. Sydsvenska upplagan 1895 9/12-96 30/9 Malmö-Tidningen Dagens Nyheter 1896 1/10-97 30/9 och Malmö-Tidningen 1897 1/10-fortgår 1900. Tr i Dagens Nyheters tr. 1890 9/12-96 30/9 och Malmö-Tidningens Aktiebolags tryckeri fr. 1896 1/10. Ant.

6 v, Fol., 6 sp. (59,5 x 40,5) omväxlande med 7 sp. (69,3 à 59,5 x 46,5 à 47) och 8 sp. (78,5 à 69,5 x 53 à 54); 10 kr. 1896, 6 kr. 1897 o. 4 kr. 80 öre fr. 1898 (p. i.).

Å Dagens Nyheter Sydsvenska upplagan erhöll redaktören af Dagens Nyheters hufvudupplaga i Stockholm Julius Fredrik Vult von Steijern utg.-bevis 1895 16/11 i Malmö. Till Malmö hade Dagens Nyheters redaktion låtit för sin räkning anordna en särskild telegraftråd, hvarmed från Stockholm telegraferades hufvudnumrets viktigaste innehåll t. o. m. 1898 1/4. Malmö-Tidningens Aktiebolag, för hvilket bolagsordning stadfästades af kongl. maj:t 1896 28/10, öfvertog 1896 1/10 denna tidning med tryckeri, i samband hvarmed redaktören Gustaf Theodor Gullberg erhöll utg.-bevis på densamma med titeln ändrad till Malmö-Tidningen Dagens Nyheter 1896 30/9 och Malmö-Tidningen 1897 16/9 samt å Malmö-Tidningen med veckobilagan Solglimten 1899 3/11 och å Solglimten, hvilken utgifves 1 v., L., 16 s. Fol., 3 à 2 sp. (27,5 x 21) fr. o. m. 1899 6/12.

Bland medarbetarne häri märkas bl. a. Simon Brandell 1896-97, Adolf Sam. Drysén red.-sekr. 1895 dec.-96 april, Johan Hellberg 1899 1/10-1900 30/3, Otto Hellqvist fr. 1898 1/8, Hjalmar Jönsson fr. 1900 15/4, Emil Kleen 1897-död 1898 10/12, C. Henning Nelson fr. 1897, Chr. Arvid Selling 1895 dec.-96 maj, Karl Sjölander fr. 1900 1/11. Pär Sundgren red.-sekreterare 1896 maj-98, John Törneqvist fr. 1897 och August Åhman red.-sekreterare fr. 1899 jan.

Bidrag hafva häri förekommit af bl. a. Sven Adolf Hedin, Anna Branting f. Jäderin (René), Wilhelm Ekelund, Ola Hansson, A. Henrikson, d:r John E. F. af Klercker, K. V. Spångberg, August Strindberg m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_954.htm