[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 779
Ort: LINKÖPING.


Norrköpings Östgöten 1872 24/12-74 31/10 och Linköpings Östgöten 1872 24/12-74 31/10 fortsatt af Östgöten. Östergötlands Allmänna nyhet- och annonsblad 1874 3/11-fortgår 1900. Tr. i Fridolf Wallins boktr. 1872-76 1/4, Isidor Kjellbergs tr. 1876 8/4-95 19/6 och d I. Kjellbergs eftertr. boktr. 1895 20/6-96 14/10 och Östgötens boktryckeri fr. 1896 17/10. Fr. 1872-75 10/2, Fr. o. Ant 1875 13/2-92 och därefter Ant.

2 v., O. L., (l. Ti. F. för Linköpings Östgöten 1873 6/5-74 30/10) 1872-89, 3 v., M. O. L. 1890-94 29/9, 4 v., M. O. T. L. 1894 1/10-99 och 6 v., fr. 1900; 4 s. Fol., 4 sp. (41,4 à 44,2 x 28,5) 1872-74, 5 sp. (46,6 à 53 x 35,6), omväxlande med 6 sp. (50,5 à 60,5 x 42,5 à 43) fr. 1875, 7 sp. (65 x 47,2) fr. 1887, 8 sp. (76, 2 x 54) fr. 1890 och. 9 sp. (70 x 56) fr. 1896; 5 kr. 1873-74 o. fr. 1887 samt 6 kr. 1876-86 (p. i.).

Utg.-bevis å Linköpings Östgöten och Norrköpings Östgöten utfärdades för litteratören Frans Gustaf Isidor Kjellberg 1872 16/12, hvilken efter deras upphörande erhöll utg.-bevis å Östgöten. Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad 1874 6/10, hvara utg.-bevis sedermera utfärdades för färgaremästaren Gustaf Adolf Oscar Rehnqvist 1877 15/11, boktryckaren Fr. G. Isidor Kjellberg 1878 16/12, arbetaren Adolf Larsson 1881 6/4 (död 1881 dec.), boktryckaren Fr. G. Isidor Kjellberg 1881 8/12, cigarrarbetaren Carl August Johansson 1881 16/12, arbetaren Carl Ferdinand Andersson 1882 16/3, litteratören Johan Alfred Edling 1890 12/3, redaktören Hugo Emil Kjellberg 1895 19/3 och kassören Leonard Waldemar van der Kodde 1896 19/6.

Norrköpings och Linköpings Östgöten hade alldeles samma innehåll, med undantag af några annonser afsedda för de särskilda städerna, ända till deras förening till en tidning 1874 3/11. I hvart nummer af Östgöten finnes en för Norrköping afsedd särskild afdelning å 4:de sidan, kallad Norrköpingsposten 1878 23/1-86 8/9 och därefter blott Norrköping fr. 1886 11/9. Vid sidan af hufvudtidningen utgafs Östgötens lördagsupplaga 1890-99, 1 v., L., 4 s. Fol., 6 à 8 sp., utgörande blott aftryck af hufvudupplagans lördagsnummer. Tidningen har åtföljts af bilagorna, Amerikabok af Isidor Kjellberg 1893 (62 s., 8:o), Stycken på vers och prosa af Isidor Kjellberg 1896 (56 s., 8:o) samt Östgöten Följetongs-Bibliotek (i tidningen) och Östgöten Romanbilaga (särskild) 1898.

[Norrköping (3:1042) medföljde kostnadsfritt Östgötens Norrköpings-upplaga 1886-90.]

Tidningen har redigerats af Isidor Kjellberg 1872-död 1895 11/4 och därefter hans son Emil Kjellberg fr. 1895 13/4, förut medarbetare sedan 1890.

Bland dess talrika medarbetare må nämnas: Per Albert Bergström 1895 1/10-96 mars o. fr. 1898 15/3 samt föreståndare för dess filial i Norrköping fr. 1899 24/1, Nils S:son Bierke, politisk redaktör, fr. 1896 7/7, J. Alfred Edling 1885-93 o. 1894 6/1-24/2, L. B. Forslind, tillf. bidrag, Olle Johanson redaktionssekreterare 1895-98 16/12, Knut Klasén 1889-94, riksdagsmannen Carl Anders Larsson i Maspelösa, tillf. bidrag, Berndt Lundqvist 1875 sept.-80 juni och 1894 sept.-95 febr., Julius Mankell, strödda uppsatser 1872-83, Albert Michelsen (sign. Joissé) redaktionssekreterare 1884-86, Oskar Teodor Olsson anställd vid dess Norrköpingsafdelning 1887 febr.-94 nov., P. Nymansson tillf. bidrag på 1870 o. 80-talet, A. F. Schultz (sign. Giacometto) medarb. 1879-80 maj och redaktionssekreterare 1881 juni-84 okt., Knut Smitt medarbetare fr. 1894 juli och lokalredaktör i Norrköping t. o. m. 1899 jan., därefter B. John A. Morén 1899 febr.-aug., Sigurd P. Sigurdh (sign. Remigius) fr. 1900 1/9, John Wendel redaktör af Norrköpings Östgöten 1872-74, Josephine Wettergrund (Lea) halfmånadakrönikor under signaturen Halfdan 1888-95 och Knut Wicksell politiska korrespondenser 1891-93.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_779.htm