[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 582
Ort: KALMAR.


Barometern 1841 sept. (profnummer) o. 2/10-47 22/9; Barometern i Kalmar 1847 25/9-65 18/3; Nya Barometern i Kalmar 1865 22/3-75 10/11 och Kalmartidningen Barometern 1875 13/11-fortgår 1900. Tr. hos A. F. Wåhlin 1841 sept- 11/12, [i Karlskrona å G. Améens tr. 1841 21/12, J Engströms boktr. 1842 2/2- 31/12 o. 1844 11/12- 50 24/12, hos Aug. Westin 1843 4/1-44 4/12, A. Petersson 1850 28/12- 75 16/11 och därefter å A. Petersson & Sons boktryckeri. Fr. o. Ant Med träsnitt 1848, 49.

1 v., L., 1841, O. 1844; 2 v., O. L., 1842, 43, 1845-49 17/1 o. 31/1-69 31/12; 3 v., M. T. L. (omväxlande med M. O. L., Ti. F. L., Ti. F. S., o. Ti. T. L.) 1849 20/1- 27/1 o. 1870-83 6/6 samt 4 v., M. O. T. L. fr. 1883 7/6; 4 (à 2 s.), Fol., 2 sp. (22,8 à 22,4 x 18,2 à 17,3) 1841 o. 1849 20/1-27/1; 3 sp. (33,5 à 40,2 x 22 à 24,8) 1842-64 30/11; 4 sp. (45,3 à 47 x 31,3 à 38,4) 1864 3/12-68 17/10, omväxlande med 5 sp. (49,7 à 46,3 x 38 à 38,7) 1868 10/10-75 och 6 sp. (58,7 à 58 x 46) från 1877, 7 sp. (59,5 x 49) fr. 1887 15/1, 8 sp. (69,5 x 56,5) fr. 1892 26/3 och 9 sp. (69,5 x 59,5) fr. 1899. Af brist på lämpligt tryckpapper måste tidningen 1842 tryckas på i kryddbodarne uppköpt färgadt papper; 32 sk. bko för 12 nr 1841, 3 rdr bko 1842, 43 o. 48-51, 2 rdr 16 sk. bko 1844, 3 rdr 16 sk. bko 1845- 47 o. 1853-55 (O. o. L.- numren utgjorde särskilda nummerföljder o. mottogs å hvardera serien särskild prenumeration med 32 sk. bko 1845 o. 1 rdr 40 sk. bko 1846, 47); 3 rdr 24 sk. bko 1852, 4 rdr bko 1856, 7 rdr 24 sk. rgs 1857-64, 6 rdr rmt 1865, 7 kr. 50 öre 1866-75, 6 kr. 90 öre 1876-90 och därefter 6 kr. (p. i.).

Utg.-bevis å Barometern utfärdades för med. doktor Jon Engström 1841 26/8, å Barometern i Calmar för mjölnaren Samuel Lindblom i Stojby 1847 14/9, å Nya Barometern i Kalmar för boktryckaren A. Petersson 1865 16/3 samt å Kalmartidningen Barometern för red. Gustaf Hjalmar Petersson 1875 25/10. Barometern åtföljdes gratis af en särskild följetongsbilaga 1881-88, 1 m. 16 à 32 s. Barometerns Torsdagsnummer hafva fr. o. m. 1883 7/6 titeln: Kalmartidningen Barometern, Nybro Tidning.

Tidningens förste redaktör med. d:r Jon Engström blef, då han 1841 skulle utgifva siste numret för året, utsatt för den af hans konkurrenter föranstaltade olyckan, att formen sönderföll, då den skulle insättas i pressen. Engström, som blifvit förberedd på detta attentat, skyndade att fara med skjuts till Karlskrona, där han å Georg Améen & C:os tryckeri lät trycka en broschyr »Barometern i Kalmar» i tidningens format och hvilken tillställdes dem prenumeranter i st. för det förolyckade numret, på samma gång han avslöjade den mot tidningen uppgjorda komplotten. Engström fortfor t. o. m. 1851 31/12 att vara tidningens redaktör samt signerade sina artiklar med olika signaturer, vanligast E-m. Under Engströms frånvaro från staden, våren 1848, - hvilket hindrade honom från deltagande i Barometerns redaktion - redigerades tidningen af kollega Svante Gustaf Magnus Ströhm, som förut varit medarbetare i tidningen. Själf redigerade Engström under denna tid Morgonbladet 1848 22/3- 17/5, som lämnades till prenumeranterna i stället för Barometerns onsdagnummer (se 586).

Sedan Engström 1850 lämnat tidningen åt boktryckaren A. Petersson, fortsatte han att däri skrifva uppsatser ända till kort före sin död (1870 27/1), samt hade under de första åren stort inflytande på dess redaktion. Engström blef för en i Barometern 1847: 18 (3/3) införd artikel » Återigen kronobetjeningen» åtalad af t. f. länsman N. F. Ringbergh och af Kalmar rådhusrätt dömd till 50 rdr bko böter och offentlig afbön inför rätta, hvilken dom af k. m:t stadfästes 1849 27/2.

Mot Barometerns uppsatser under den tid den redigerades af d:r Engström utgaf kongl. sekreteraren Emil Key 1847 följande brochyrer, tryckta i Kalmar hos A. F. Wåhlin 1847:

»Till Redaktören af Barometern». (4 s., 4:o). »Små förtroliga bref till Redaktören af Barometern» N:o 2-5 (à 4 s., 4:o). »Ännu ett bref till Redaktören af Barometern, doktor Jon Engström» (4 s., 4:o). » Doktor Jon Engström såsom publicist och medborgare. Första - Tredje afdetningen» (2 à 4 s. Fol., 3- spaltad).

Under den tid boktryckaren Anders Petersson (död 1876 29/11) var Barometerns utgifvare och redaktör 1850-75, redigerades tidningen delvis af kongl. sekreteraren Carl Gethe 1865, f. d. löjtnant O. W. Sundberg 1866, 67, läroverksadjunkten H. F. Hultman 1868-70 sept. samt vik. lektorn R. Blumenberg 1870 okt.-71 maj. G. Hj. Petersson har fr. 1875 13/11 varit dess redaktör. Under Engströms tid lämnades bidrag till tidningen af bl. a. O. P. Sturzenbecher (Orvar Odd) och Pehr Thomasson (P. Th-n), som där gjorde sin litterära debut, kammarjunkarne Karl Anders af Kullberg och August Wilhelm Stjerngranat (Aug. Wilh.). I början af 1860-talet var studenten Johan August Wahlberg (död 1867 22/11) en flitig medarbetare (under sign. Lukas Bergström, Måns Flumén, J. L-n, B., Otto Lundvall, - n, sedermera i andra tidningar mera bemärkt under sign. Gisl Örvarson och Jonas Grönström). Vice häradshöfding A. L. F. Torpadie (Olof Tyste) lämnade bidrag på 1860-talet och kongl. sekreteraren Nils Bréant Alexander Rappe i början af 1870-talet. Med. fil.-kandidaten Otto Sporsén var 1875-79 red.-sekreterare och bankbokhållaren John Bökelund hösten 1880- våren 1881 medarbetare. P. A. Martin Jonsson (Pamino, M., M. J.), som sedan 1876 varit korrespondent från Upsala, sommaren 1880 biträdt i tidningens redaktion och 1881 under red. Peterssons frånvaro redigerat tidningen, tillträdde 1881 7/12 sin ännu innehafvande befattning såsom redaktionssekreterare. Ernst L. Ekman har varit medarbetare 1892, 93 och Johan August Sanne (sign. Kal Kalsson) fr. 1898.

Bland tillfälliga medarbetare under senare tid må endast nämnas: kommissionslandtmätaren G. R. S. Engström (-f-m), fröken Thecla Engström (Öda), komministern L. W. Höglund (Heliofilos), landtbrukaren Per Månsson i Galltorp (M.), kantorn G. Roséen i Nybro (sign. G. R.), lektorn F. O. B. Svahn (**) efter 1888.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_582.htm