[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 269
Ort: GÖTEBORG.


Förposten. Tidning för Majorna 1865 28/1-67 31/12 och med titeltillägget ändradt till: Tidning för Götheborgs stad, stift och län 1868 4/1-70 19/2. Nya Förposten. Veckotidning för Götbeborgs stad, stift och län 1870 30/4-75 1/5 o. Förposten... fr. o. m. 1875 7/5-fortgår 1900. Tryckt hos And. Lindgren 1865 28/1-70 19/2 och 1875 1/5-30/10, J. A. Granberg 1870 30/4-71 29/4, Kindvall & Lundberg 1871 6/5-75 24/4 samt Förpostens aktiebolags tryckeri fr. 1875 6/11. Ant.

1 v., L., med undantag af 1866 3/1-70 19/2, då den utgafs 2 v., O. L., 4 s. Fol., 3 sp. (35,2 x 20,8) omväxl. med 4 sp. (40,2 x 28) 1865-67, 4 sp. 1869, 5 sp. (50 s. å 49,5 x 35) 1870-75, 6 sp. (57 à 74 x 42,5 à 43,5) 1876 samt omväxlande med 7 sp. (64 à 74,5 x 49,5 à 50) fr. 1877, 8 sp. (79,5 à 74,5 x 57) fr. 1880, och 9 sp. (74,4 à 82,5 x 64) fr. 1881.

3 rdr 1865, 5 rdr 1866-67, 6 rdr 1868-69, 7 rdr 50 öre 1870 5/1-19/2; 3 rdr 1870 apr.-dec. och 4 kr. (o. p.) fr. o. m. 1871.

Utg.-bevis utfärdades för litteratörerna Johan Eugen Maximilian Axelson å Förposten 1865 14/1 och 1868 4/1, Johan August Wilhelm Henricsson 1870 25/4 å Nya Förposten och 1875 7/5 å Förposten (död 1879 18/4) hvarefter litteratören August Cederquist erhöll utg.-bevis å Förposten 1879 21/4 till årets slut, som förnyades 24/12 s. å., 1880 17/12 och 1881 30/12 samt efter Cederquists död öfverflyttades på boktryckaren Johan Ferdinand Olsson 1900 15/11. Tidningen redigerades af Maximilian Axelson 1865-69 juni, August Henricsson 1869 14/7-79 19/4 och August Cederquist (sign. Curre, Axel, Cysch.) 1879 21/4-död 1900 13/11.

Tidningen utgafs sedan 1875 af Förpostens Aktiebolag, hvari lektor F. T. Blomstrand var intressent och hvilken äfven ofta lämnat bidrag i tidningen, bland hvars medarbetare må nämnas K. F. Gunnesson, J. A. Hallgren, J. F. Olsson, Klas Ryberg korresp. 1867-69, medarbetare 1870-73 därefter Stockholmskorrespondent, Mauritz Rubensson strödda bidrag 1865, 66, Birger F. Schöldström strödda bidrag 1865, 66, Herman Wijnbladh m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_269.htm