[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 261
Ort: GÖTEBORG.


Göteborgs-Posten 1858 31/12-fortgår 1900. Tr. hos D. F. Bonnier 1858 31/12-82 30/9 o. därefter Göteborgs-Postens aktiebolags boktryckeri.

2 v. O. L., 1859 och därefter 6 v., med undantag af 1884 6/12- 85 31/12 o. 1895- 96 sept., då den utkom 7 v., 4 s. Fol., 4 sp. (42,5 x 28,3) omväxlande med 5 sp. 1859-61, 5 sp. (45,2 à 56,5 x 35,5) 1862- 73 omväxlande med 7 sp. 1874- 76; 6 sp. (56,5 x 43,5) omväxlande med 7 sp. 1877-82 o. därefter 7 sp. (67 à 79 x 50,8 à 46,7) omväxlande med 8 sp. (65,2 à 79 x 53,5); vid sidan af Göteborgs-upplagan har utgifvits äfven en Landsortsupplaga, som 1885 utkom 7 v; 7 rdr 50 öre 1859, 12 rdr 1860, 61, 15 rdr 1862-74, 18 kr. 1875- 79 o. 1884-89, 18 kr. 75 öre 1880-83, 14 kr. 40 öre 1884-93, 10 kr. 1894-96 samt 6 kr. fr. 1897 (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för med. fil. kandidaten Karl -Emil Nikolaus Lidberg 1858 28/12, boktryckaren David Felix Bonnier 1863 27/5, fil. d:r Fredrik Åkerblom 1872 24/12, fil. kandidaten Carl Axel Stål 1893 6/11 och redaktören Axel Valfrid Södergren fr. 1896 21/12. D. F. Bonnier var tidningens ägare t. o. m. 1872, hvarefter den öfvergick till Göteborgs-Postens Aktiebolag 1873 och Göteborgspostens Nya Aktiebolag 1896 okt., för hvilket bolagsordning stadfästes af Kongl. Maj:t 1896 31/12.

Redaktörer hafva varit K. E. N. Lidberg 1858 dec.-63 sept., D. F. Bonnier 1863 okt.-69, fil. d:r Otto Thulin 1870-72, Fredrik Åkerblom 1873 jan.-96 sept. och Valfrid Södergren fr. 1896 oktober.

Medarbetare häri hafva varit följande, hvaraf de hvilkas namn äro försedda med * hafva haft fast anställning i tidningens redaktion: Simon Aberstén någon tid i slutet af 1890-talet; John Ahlström, Pariskorrespondent 1899, 90: Oskar Henrik Anundsson* fr. 1896 nov.; B. Gustaf M. Bellander* 1891-95 o. red.-sekr. 1896 jan.- sept.; C. F. Bergstedt tillf. bidrag; A. K. Billing, Upsala-korrespondent 1862-85; Adolf L. Björck tillf.bidrag (död 1893 23/6); K. A. Blom, e. o. telegrafassistent, öfversättare m. m. på 1880-talet; lektor F. T. Blomstrand* 1850- o. 60-talen; Sophie Bolander följetonger på 1860-talet; Adolf Bergstrand, red.-sekreterare 1896 okt.-97 apr.; Eva Brag* (sign. Lundius, P. P.) 1864-65; Walter Bratt* red.-sekr. 1897 maj.-nov.; Edvard Brovall* 1886 (svenska notisafdelningen); A. U. Bååth litterära uppsatser fr. 1897; G. Alfred Bruzewitz, rättegångsreferent 1879 våren-80 sept.; O. A. Carlsson (sign. Cr) teaterbref fr. Stockholm fr. 1884; Gustav Christensen* fr. 1896; A. H. Chydenius* 1860, 61; C. Hugo L. Dahlqvist* 1887-96 sept.; med. d:r Charles Dickson tillf. bidrag efter 1872; Nils Ekstam* 1881 maj-90; Axel Engdahl (Per Saldo) »ord och visor» fr. 1900; Axel Ericsson (sign. Walfrid) Stockholms- korrespondent 1861-64; P. Fitger* handelsafdelningen fr. 1896; Axel Flodin* expeditionsföreståndare 1862-66; C. R. A:son Fredberg följetong 1900; John Fürstenhoff* 1870-80; Gottfrid Gisslow lokalafdelningen fr. 1896; Gustaf Gullberg utställningsbref fr. Stockholm 1897 och Paris 1900; Reinhold Götberg Stockholmskorrespondent 1864; Erik Haneson* 1887 sept.-89 sept.; Axel Hansson (Olavus i Svängen) kåserier på bygdemål fr. 1896; Natanael Hellberg korrespondent fr. Berlin 1880 juni-sept.; docenten Harald Hjärne* 1873, 74; Carl Fredrik Hellman, korrespondent från Stockholm 1860- 61; Frans Hodell bref från utlandet 1869; Bror Albert Holmkvist (Purre) kåserier fr. 1897; Ernst Hörman* fr. 1897; Aron Jonason* 1859 dec.-96 sept.; Richard Kauffmann, korrespondenser fr. Köpenhamn: Isidor Kjellberg, bref fr. Nord-Amerika 1870, 71; Axel Krook* tillf. medarbetare 1859 och fast anställd 1860-död 1893 26/4; Fredrik Henrik Knut Lindberg* (F. L-g, F. L., Cyprianus, m. fl.) 1869 juli- 88; Thor Lithman på 1890-talet; Johan Lybäck Stockholmskorrespondent 1896-1900; Ernst Malm* 1884-86; Magnus Manner* 1897-99; Anders Marino* 1888-92; Bror von Matern* militära uppsatser 1900; Robert Mattsson* utrikesafdelningen fr. 1899; P. F. Mengel (sign.  H.  v. S., P-l och Göran) Stockholmskorrespondent 1864-död 1889 21/2; Albert Michelsen (Joissé) tillf. bidrag; K. V. Millqvist korresp. fr. Danmark 1898 och politiska bref 1898, 99; G. Renholm, korresp. fr. Paris 1871-78; Sten Rahnberg* exped.-föreståndare fr. 1866; C. R. Runqvist 1859-70; Evert Runqvist* 1866- 80?; Emil Rydberg, Stockholmskorrespondenser 1896-1900; C. J. Sandgren* fr. början af 1880-talet-96 sept, (död 1899); Birger F. Schöldström* 1863 apr.-67 apr.; Victor Sjöberg* 1863 sept.-79, dess krönikör, teater- och musikkritiker fr. 1864; Erik Sjöblom domstolsreferent 1900; Valfrid Spångberg teaterbref fr. Stockholm fr. 1899; A. Evald Stomberg* fr. 1896 sept., red.-sekreterare fr. 1897; Vilhelm Strömberg* fr. 1897; C. A. Stål* (-t-) fr. 1879, musikanmälningar och öfversättningar m. m.; O. P. Sturzen-Becker, politiska kåserier 1859-63; Johannes Sundblad (Helmer Blå, H. B.,) korrespondenser m. fl. bidrag på 1860-talet; A. W. Sundler bref från Vestergötland på 1860-talet; F. O. B. Svahn, korrespondenser 1863-64; G. O. Thorsander (G. Th-r)korrespondenser 1885- 89; Axel Theodor Wahlström korrespondenser från Vestergötland fr. 1896; A. O. Wallenberg tillf. bidrag 1883- 84; Henrik Westin (sign. Agapetus) tillf. bidrag; Elov Widmark* lokalafdelningen fr. 1900; Sigfrid Wieselgren tillf. bidrag; Richard Wingård* öfversättare och korrekturläsare 1900; J. Winkler, Stockholmskorrespondent 1900; Wilhelm Wohlfarth, korrespondenser fr. Stockholm 1861, 62; Jenny Ödmann f. Braun, (J-y Brn) följetonger 1896, 97.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_261.htm