Kungl. bibliotekets logotyp Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur
Rättelser och Tillägg


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1748


Praxidice, det är en samling af längre och kortare processer, species facti, skriftväxlingar m. m., är en af lektor Johan Rosén tillsammans med häradshöfdingen Mathias Engeström i Göteborg utgifven månadsskrift, hvaraf blott ett nummer om halfannat ark utkom 1767 april (se Götheb. Spionen 1767: 16, 17).

Däraf finnes veterligen intet exemplar bevaradt i något offentligt bibliotek (Sylwan, Sv. Pressens hist. till 1772, s. 345).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1751.htm