[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 918
Ort: Stockholm.


Svenska Morgonbladet. 1890 5/12-fortgår 1895 1900. Tr. i Hemlandsvännens tr. 1890 5/12 samt 1891 29/6-93 18/9 Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1890 6/12-91 27/6 samt Svenska Morgonbladets tr. fr. o. m. 1893 19/9. Ant. Med träsnitt.

6 v., 4 s. Fol., 6-sp. (49 x 35) t. o. m. 1891 28/8, därefter hufvudsakligen 7-sp. (56,5 x 41,5); 6 kr t. o. m. 1892 o. därefter 5 kr. (p. i.). Från och med 1898 25/12,, då ett Söndagsnummer började utgifvas 1 v. S., 16 s. Fol., 2 sp. (23,7 x 15,5), har Svenska Morgonbladet utgifvits 7 v.

Vid sidan af hufvudupplagan, som fr. o. m. 1895 kallats Stockholmsupplagan (fr. 1900 kallad Morgonupplagan), har utgifvits i samma format en Landsortsupplaga 1892-94 3/7, hvarefter hufvudupplagan i titeln upptog tillägget Stads- och Landsortsupplaga 1894 4/7-10/9. Till landsortsupplagans prenumeranter lämnades 1894 3/7-6/9 Hemlandsvännen [ 2:609 ], som därefter upphörde och fr. o. m. 1894 7/9 kallades Svenska Morgonbladet. Landsortsupplagan (med från Hemlandsvännen fortlöpande numrering), hvilken fortgår 1895 1900 och som kallas Dagupplagan fr. 1900; 5 kr. 1892-94, därefter 3 kr. 50 öre (p. i.) t. o. m. 1898 och därefter 3 kr. 60 öre (p. i.).

Svenska Morgonbladet. Veckoupplagan, utgörande fortsättning af Svensk Veckotidning (2: 974) med därifrån fortlöpande nummerföljd samt illustrationer, började 1894 15/11-fortgår 1895 -97 26/3, 1 v., T., 4 s. Fol., 9-sp. (75 x 50,5); 1 k. 20 öre (p. i.).

Af Svenska Morgonbladet med lokalblad för Norrköping utgåfvos några nr 1893 af hufvudsakligen samma innehåll som hufvudupplagan, hvilka nr saknas i kongl. biblioteket. Till helårsprenumeranterna utdelades 1891 gratispremien Hemlandsvännens Illustrationsalbum 1891, mot 75 öres årligt tillägg Svenska Morgonbladets Uppbyggelseblad 1892-94, 1 v., F., 8 s. 8:o, 2-sp. (18,7 x 13,3) och mot 50 öres årligt tillägg Svenska Morgonbladets Illustrationsalbum 1892 och 1894, hvilka voro af alldeles samma innehåll och utstyrsel som Uppbyggelsebladet Hemlandsvännen 1892-94 och Hemlandsvännens Illustrationsalbum för 1892, 94 (jfr 2: 609). Svenska Morgonbladet åtföljdes 1898 af Nyström, E., Bibelnyckeln. Stockholm 1898. (8:o, 158 s.), 1899 af Vester, A. B:, Det gamla och nya hemmet. Stockholm 1899, (8:o, 167 s.) och 1900 af densammes, I Sverige och Italien. Svensk originalberättelse. Stockholm 1899, 8:o, 256 s.

Sedan Morgonbladet (2: 849) upphört, började Lars Per Ollén utgifva Svenska Morgonbladet, hvarå han 1890 19/11 erhöll utg.-bevis och 1894 29/11 å såväl Svenska Morgonbladet. Landsortsupplagan, som Svenska Morgonbladet. Veckoupplagan. Tidningen, som först ägdes af Aktiebolaget Hemlandsvännens Förlagsexpedition, öfvertogs sedermera af Svenska Morgonbladets Aktiebolag, för hvilket bolagsordning af kongl. maj:t stadfästes 1892 8/7. L. P. Ollén är fortfarande dess redaktör. A. Fernholm (död 1892 9/5) och J. F. Lindegren och J. Bergsten hafva varit redaktionssekreterare samt J. Bergsten, Fr. Dahlborg, Seth Ehrnlund, J. Kvist, A. P. Larsson, O. Lindström, K. P. Rosén, G. Rydelius och A. F. Åkerberg, Ernst L. Ekman 1896 nov.-97 nov., Berndt Lundqvist 1895 maj-96 sept., Natanael P. Ollén fr. 1898 aug. och Aug. Bohman fr. 1898 aug. m. fl. medarbetare däri.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_918.htm