[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 760
Ort: Stockholm.


Vårt Land. 1885 7/12, profnr, -fortgår 1895 1900 och Vårt Land. Veckoupplagan. 1885 5/22, profnr,-fortgår 1895 1900. Tr. i tidningsaktiebolaget Vårt Lands tryckeri. Ant. Med träsnitt i Veckoupplagan samt fr. o. m. 1893 under stundom i dagliga upplagan.

Dagliga upplagan: 6 v., 4 à 6 s. Fol., 6-sp. (56 x 39,5) omväxlande med 7-sp. (63,5 à 68,5 x 46) fr. o. m. 1886 18/11 samt 8-sp. (68,5 à 69 x 52,5) fr. o. m. 1887. 10 kr. (p. i.).

Veckoupplagan: 1 v., L., 4 s. Fol., 6-sp. (55,5 x 39) 1885-90 o. 92-93 12/10, 5-sp. (45,5 x 32,7) 1891 och 7-sp. (63,5 x 46) fr. o. m. 1893 18/10. 2 kr. t. o. m. 1890, därefter 1 kr. 20 öre (p. i.). Båda upplagorna åtföljdes af Vårt Lands Predikobilaga 1886: 1-52, 1887: 1-51 och 1888: 1-54, samt Söndagsläsning 1889: 1-52 mot 75 öres tilläggsafgift, Sveriges Rikes Lag 1889: 1-6 samt Sveriges grundlagar, kommunala författningar m. m. 1890: 1-4 mot 1 kr. tilläggsavgift. Vårt Lands dagliga upplaga har fr. 1895 18/12- fortfarande 1900 åtföljts 1 v. af bilagan Kyrka och Skola mot ett prenumerationstillägg af 2 kr. 20 öre, men hvarå fr. 1898 äfven särskild prenumeration emottagits (jfr 3: 1596).

Bolagsordning för tidningsaktiebolaget Vårt Land fastställdes af kongl. maj:t 1885 24/10. Tidningens hufvudredaktör har ifrån dess början varit professor Pär Gustaf Torelius, som 1885 8/12 erhöll utg.-bevis. Redaktionssekreterare hafva häri varit J. A. Stenström (sign. Nils Udd, död 1896 11/4). 1886-89 och Hugo Victorin 1889-fortfarande 1895 1900. Faste medarbetare hafva varit A. J. Borg 1885-fortfarande 1895 1900, A. Englund 1890-fortfarande 1895 1890 25/6-99 25/9, E. Grewell 1886, G. Gustafsson 1887-fortfarande 1895 1887 sept,-98 maj, Petrus Hedberg 1885-91, Frithiof Hellberg 1885, 86, K. G Landgren 1891-fortfarande 1895 1890 dec.-97 april, Karin Lidforss (gift 1897 med Alfred Jensen) 1892-fortfarande 1895 1900, Justus Lindau 1885, 86, Hans Nilson 1886, 87, A. Esaias Norén 1894, 95, J. F. Pettersson 1886-fortfarande 1895 1900, J. P. Rydelius 1895, C. L. Törnberg 1886-90, K. W. Wadman 1886-91, Hj. G. Wallgren 1886, Henrik L. Victorin 1886 och C. D. af Wirsén 1885-fortfarande 1895 1900. Eugène Fahlstedt (sign. Od) musikrecensent fr. 1892, Oscar Gullicson 1896-fortfarande 1900, E. W. Hülphers (E. W. H.) 1900, Conrad M. Palm 1897 maj-99 jan., John B. Sederstedt 1897 juni-okt, fil. d:r E. N. Söderberg (E. N. S.) 1899 juli-1900 nov.

Bland dess talrika tillfällige medarbetare märkas biskoparne A. F. Beckman, G. Billing, M. Johansson, K. H. Gezelius von Schéele och U. L. Ullman samt dessutom Elin Ameen, Chr. L. Anjou, C. E. Berg, C. G. Bergman, Richard Bergström (död 1893 10/12), Hj. Berwald, J. Blomqvist, G. Bring, J. G. Bring, J. T. Bring, S. L. Bring, A. U. Bååth, Sam Clason, C. A. Dellwik, Chr. Eichhorn (död 1889 3/12), P. G. Eklund, A. von Engeström, Reinhold Ericsson, Edv. Evers, Frida Evers, f. Swartz (Manfred), P. E. Fahlbeck, O. Th. F. von Feilitzen (död 1889 3/9), E. G. Folcker, V. G Granlund, J. A. Gylling (Orion), P. A. Gödecke (död 1890 18/8), K. A. Hagström, Andréas Hallen, C. H. A. Hammarskjöld, A. A:son Hannerz, J. A. C. Hellstenius (död 1888 24/8), E. D. Heüman, H. G. Hjärne, F. A. Johansson, H. J. Juhlin-Dannfelt, C. W. Kastman, Richard Kauffmann, Anna Dons-Kaufmann, G. O. R. Lagerbring, V. E. Lidforss, C. A. Lindvall, C. E. Ljungberg, J. F. Lundgren, G. A. Lundhquist (död 1892 19/2), B. W. Lundstedt, M. Lönnberg, f. Stenhammar (-th-), N. M. Lövgren, Th. A. Mazér, Emil Melander, Richard Melander, C. V. Modin, Hj. O. Nathorst, H. P. V. Nauckhoff, S. Nordlund, f. Gyllander (Snorre), G. Rich. Norén, C. A. H. Norlander, C. Norrby, Ida Norrby, J. N. Nyman, J. F. Nyström, C. E. Pauli, A. W. Quennerstedt, Honorine Reuterswärd, L. Ribbing, Seved Ribbing, E G. W. N. Rudin, H. L. Rydin, F. A. von Schéele, J. Sellman, Hj. Sjöstrand, J. R. Spilhammar, C. K. S. Sprinchorn, Johannes Sundblad, A. G. Sundbärg, F. O. B. Svahn (Thord Bonde), N. J. Ternstedt, H. W. Tottie, L. M. Törngren, J. Wahlfisk, P. O. Varenius, Claës Warholm (död 1891 24/12), O. Vesterlund, K. A. Victorin, Sam Wide, J. Widén (död 1895 11/6), Anna Wästberg, f. Andersson (Anna A.), Dan Åkerhielm och N. P. Ödman m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_760.htm