[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 752
Ort: Stockholm.


Social-Demokraten. Utgifven af Social-Demokratiska Tidningsföreningen. (Fotnot: T. o. m. 1886 17/9; »Utgifven af Social-Demokratiska Förbundet» 1886 24/9-87 9/7 samt »Organ för Sveriges Socialdemokratiska arbetare parti» 1887 16/7-89 7/12, hvarefter tillades »(norra distriktet)» fr. o. m. 1889 14/12.) [Veckoupplagan] 1885 25/9 och 5/11 (profnr), 13/11-90 7/6 samt ånyo 1890 6/12 o. 22/12 (profnr), 1891 2/1-92 30/9 Social-Demokraten. Organ för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (norra distriktet). [Dagliga upplagan]. 1890 18/3 o. 24/3 (profnr), 1/4-fortgår 1895 1900. Tr. hos F. Mällborn 1885 25/9-86 4/6 och 1891 9/1-31/12, tryckeriet Holmia 1886 11/6-87 15/10, J. W. Holm 1887 22/10-89 30/11, 1890 15/3-91 2/1 och 1892 3/10-93 6/5, boktr.-aktiebolaget Ackurat 1889 7/12-90 8/3, Mällborns konkursmassas tr. 1892 2/1-1/10 samt Arbetarnes tr. fr. o. m. 1893 8/5. Ant. Med devis: Frihet, Jämlikhet, Broderskap.

1 v., F. (l. L.) 1885 25/9-86 31/12, 1887 28/5-90 7/6 o. 6/12-92 30/6, 2 v., O. o. L. 1885 5/1-28/5; 4 s. Fol., 4-sp. (38,3 x 25) 1885-86 4/6, 5-sp. (49 à 44,7 x 31,3 à 32,5) 1886 11/6-20/6, 1887 5/1-30/7 och 1890 6/12-92 30/9 samt 6-sp. (48,7 à 55,5 x 37,7 à 39,3) 1886 11/6-24/12 och 1888 23/6-90 7/6. 40 öre för 7 nr 1885, 2 kr. (o. p.) 1886-92, med undantag af 1887 5/1-28/5, då den utkom 2 v. och kostade 4 kr. (o. p.).

Dagliga upplagan. 6 v., 4 s. Fol., 5-sp. (46,5 x 32,5) fr. o. m. 1890 23/8 omväxlande med 6-sp. (54,5 à 56 x 38,5 à 39), hvilket format den haft sedan 1893 1/12. 6 kr. 75 öre 1890 1/4-31/12 därefter 9 kr. (p. i.). Af Social-Demokraten hafva dessutom särskilda 1:sta maj nummer 1891-95 1900 blifvit utgifna.

Utg.-bevis härå utfärdades för skräddaregesällen August Theodor Palm 1885 11/11, litteratören Karl Hjalmar Branting 1887 8/7, muraren Frans August Karlsson 1888 22/12, smedsarbetaren Karl Josef Karlsson 1891 3/10 och studeranden Carl Nathanael Carleson 1892 4/5.

Dess redaktörer hafva varit August Palm t. o. m. 1886 5/11 samt af blott Veckoupplagan 1890 6/12-91 30/10, Hjalmar Branting 1886 12/11-92 16/4 samt å nyo fr. 1896 2/11 och C. N. Carlsson fr. o. m. 1892 19/4-96 31/10. Bland medarbetarne häri må nämnas Axel Danielsson 1885-87, P. Eriksson, K. Tengdahl, Fr. Sterky, K. Gabrielsson, A. Andersson och S. O. Roth; Hinke Bergegren, Fr. Nilsson, G. Gerhard Magnusson, A. Bylander (död 1900 23/2) m. fl. Social-Demokratens 15-års-nummer 1900 1/10, innehåller dels ett facsimile af dess 1:a nummer 1885 25/9, dels ock en historisk återblick 1885-1900 med porträtt af dess medarbetare. Härom utgafs: Om Social-Demokraten i förhållande till religion och moral af Fr. Dahlborg, 2 uppl. Stockholm 1890; 8:o, 30 s.

Social-Demokraten har blifvit beslaglagd 1887 10/3 och 27/4, 1888 27/10 och 15/12 samt 1895 4/3. För en 1888 27/10 ur tidningen Arbetet i Malmö aftryckt, åtalad artikel med öfverskrift »Till världsalltets upphofsman» blef ansvarige utgifvaren Hj. Branting af Stockholms rådhusrätt 1888 1/12 dömd till 3 månader 15 dagars fängelse, äfvensom numret konfiskeradt, hvilken dom af såväl Svea hofrätt som kongl. maj:t fastställdes.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_752.htm