[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 609
Ort: Stockholm.


Hemlandsvännen (Fotnot: Med titeltilIägg: (f. d. Nya Posten) t. o. m. 1879 24/12, Nyhets- och Missionsblad för svenska folket 1879 10/4-83, Veckotidning för svenska folket 1884-85 10/12 och Illustrerad Veckotidning för svenska folket 1885 17/12-88.) 1879 10/4-94 6/9. Tr. hos A. L. Normans boktr.-aktiebolag. 1879-83, Hemlandsväunens tr. 1884-93 15/9 och därefter Svenska Morgonbladets tr. Ant, Med devis: Älsker sanning och frid. Sak. 8: 19, samt 1885 17/12-94 29/6 titelvignett och träsnitt.

1 v., T., 1879-92 24/11, 2 v., Ti. o. F., 1892 29/11-94 29/6 samt 6 v. 1894 3/7-6/9; 4 s. Fol., 4-sp. (41,8 x 27,5) 1879-82, 5-sp. (44,5 x 30) 1883-84 16/10, 6-sp. (49,5 à 48 x 36,3 à 34,5) 1884 23/10-85 10/12 och 1894 3/7-6/9; 7-sp. (54,7 à 56,5 x 41) 1885 17/12-90 11/12 samt 1892 29/11-94 29/6 och 8-sp. (63,7 x 46,5) 1890 18/12-92 24/11. 2 kr. 50 öre, med bilagan Illustrationsalbum 2 kr. 85 öre 1889-91 och 3 kr. 1892-94 29/6 samt 1 kr. 50 öre för halfår fr. o. m. 1894 3/7 (p. i.).

Af Hemlandsvännen åtföljdes hv. nr t. o. m. 1892 24/11 samt fredagsnumren 1892 29/11-94 29/6 utaf B-nummer bestående af:

Uppbyggelsebladet Hemlandsvännen, Betraktelser och föredrag af G. E. Alfwegren, E. J. Ekman, P. Ollén, P. P. Waldenström, C. H. Spurgeon, F. Aug. Lindström, E. Nyström, Hudson Taylor, C. Boberg, O. E. R[undbäck], W. Rudin, K. Palmberg, G. Wagnsson m. fl., jämte berättelser och sånger m. m. 1 v., T. (F.), 8 s. 8:o,. 2-sp. (18,7 x 13) t. o. m. 1890, därefter 4:o, 2-sp. (23 x 17,3). Häraf började en ny serie utgifvas 1895 i fortlöpande årsföljd och med titel: Hemlandsvännen, Illustrerad Uppbyggelse-tidskrift. Redaktör P. Ollén 1895 maj -dec. Stockholm tr. i Hemlandsvännens tryckeri. Ant. Med illustrationer. 4 årl., 106 à 80 a., 4:o, 3 sp. (22,7 x 16,5); 75 öre (p. i.). Blott 4 häften utkommo häraf.

Tidningen åtföljdes, mot förhöjd afgift, dessutom 1885-94 af bilagan:

Hemlandsvännens Illustrationsalbum, 1 m., 16 s. 4:o, 2-sp. (21,8 x 14,3). Hemlandsvännen utgjorde fortsättning af Nya Posten (2: 529) med därifrån fortlöpande nummerföljd 1879. Den utgafs såsom daglig tidning i stället för Svenska Morgonbladets landsortsupplaga 1894 3/7-6/9, hvarefter den upphörde att under denna titel utgifvas. samt fortsattes af Svenska Morgonbladet, Landsortsupplagan [ 2:918 ], med därifrån fortlöpande numrering fr. o. m. 208 (7/9).

Utg.-bevis å Hemlandsvännen utfärdades 1879 28/3 för dess redaktör Lars Per Ollén; bidrag hafva däri lämnats af A. B. Beskow, E. J. Ekman, A. P. Larsson, P. W[aldenström], W-d [E. W. Wretlind] m. fl. För Hemlandsvännens Tryckeri-aktiebolag stadfästes bolagsordning af kongl. maj:t 1886 10/7.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_609.htm