[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 608
Ort: Stockholm.


Sverige. Fosterländska Bilder. Originaluppsatser af svenske författare. Med större illustrationer af namnkunniga svenske män, dels vyer af svenska herresäten samt länskartor. Ny följd: 1879. Tr. hos A. L. Normans boktr.-aktiebolag. Ant. Med träsnitt o. pl.

4 h. årl., 24 s. Fol., 2-sp. (26,5 x 19). 7 kr. i prenumeration, eljest 2 kr. 50 öre för hv. h.

Red. och utgifven af fil. d:r Herman Hofberg, hvilken 1879 17/3 erhöll utg.-bevis härå. Såsom bilaga till Förr och Nu hade 1:a serien af Sverige. Fosterländska Bilder, äfvenledes red. af H. Hofberg, 1876-78 utkommit (jfr 2: 452).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_608.htm