[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 529
Ort: Stockholm.


Nya Posten, Kristlig politisk tidning för svenska folket 1875 17/9-78 8/2; Weckobladet Nya Posten 1878 15/2 och 22/2 och Nya Posten, nyhets- och missionsblad för svenska folket 1878 1/3-79 3/4. Tr. i H. Halls boktryckeri-aktiebolag 1875 17/9, Nya Boktryckeriet 1875 24/9-77 13/4, Nya Tryckeri-aktiebolaget 1877 20/4-78 22/2 och A. L. Normans boktr.-aktiebolag 1878 1/3-79 3/4. Fr. o. Ant.

Med devis: Frågen efter Herren och efter Hans makt. - Tanken uppå Hans underliga verk och uppå Hans ord, 1876. Stora äro Herrans verk; den som uppå dem aktar, han hafver lust deraf, 1876-78 28/11 och därefter Älsker sanning och frid. Sak. 8: 9.

I 1875: 1 tillkännagifves att, Nya Posten utdelas såsom ersättning till prenumeranterna å Bilaga till Svenska Posten, som upphört särskildt utgifvas samtidigt med att utg:s orten flyttades till Jönköping (jfr 2: 513).

1 v., F., (T. fr. o. m. 1878 3/10), 4 s. Fol., 5-sp. (47,8 à 46,6 x 35,6 à 34,6) 1875-78 28/11, under hvilken tid sista bladet af hvart nummer upptogs af en Missionsafdelning, 8 à 4 s. st. 8:o, 2-sp. (22,5 x 15,5); därefter 4-sp. (41,8 x 27,6) med bilagor samt dessutom Annonsbilaga (2 s.) 1878 9/2-20/12, hvarefter denna utgafs såsom särskild annonstidning med titel: Minnesbladet (2: 601 2: 602). 75 öre 1875, 2 kr. 20 öre 1876-79 och dessutom 30 öre för Nya Postens Annonsbilaga 1878 9/2-27/9, därefter kostnadsfritt.

Boktryckaren Herman Hall erhöll utg:s bevis härå 1875 13/9, direktör Karl Erixon 1877 30/6 samt 1878 28/1 å Weckobladet Nya Posten, hvaraf blott 2 nr utgåfvos; privatläraren A. P. Larsson erhöll 1878 21/2 utg.-bevis å Nya Posten.

Den redigerades af Herman Hall 1875, 76, Karl Erixon (död 1900 27/4 i New-York) 1877, 78 22/2, samt därefter A. P. Larsson och Per Ollén, biträdda af fil. d:r A. B. Beskow, C. J. Ekman fr. o. m. 1878 5/12. Tidningen fortsattes af Hemlandsvännen (2: 609).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_529.htm