[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 340
Ort: Stockholm.


Nya Dagligt Allehanda. 1859 17/11-fortgår 1895 1900. Tr. hos N. Marcus 1859-62 9/8. K. A. Lindström 1862 11/8-66 4/5, E. Westrell 1866 5/5-67 24/8 samt Nya Dagligt Allehandas Aktiebolags tryckeri från och med 1867 26/8. Ant.

6 v., 4 à 6 s. Folio, 5-sp. (52,4 x 34,7) 1859 omväxlande med 6-sp. (52,5 à 58,7 x 42 à 40) samt 6 à 7-sp. (59,8 à 69,8 x 46,6 à 47) 1860-64,. och därefter omväxlande 6, 7 à 8-sp. (63 à 82 x 53 à 53,7). 16 rdr rmt 1859-60; 19 rdr rmt 1861, 62 och 20 rdr rmt (p. i.) fr. 1863.

Vid sidan af hufvudupplagan, som alltid utgifvits om aftnarne, hafva häraf utkommit från samma tryckerier:

a: Nya Dagligt Allehanda, Morgonupplaga 1865-67 31/3, till samma pris och format, som hufvudupplagan, men utgifven om morgnarne.

b: Nya Dagligt Allehanda. Vecko-upplaga 1861 16/3-62 och

c: Nya Dagligt Allehanda. Half-veckoupplaga 1863-72. 2 v., O. L., 4 s. Fol., 6-sp. (58,5 à 59 x 41,5 à 40) från 1863,. 1869-72 omväxlande med Fol., 7-sp. (65,5 à 59,6 x 48,4 à 46,5). 10 rdr 1861-63 samt 7 rdr 1866-72.

d: Nya Dagligt Allehanda. Hvarannandagsupplagan 1873-78 30/11. 3 v., Ti. T. L.; 4 s. Fol., 5-sp. (52,6 à 52,8 x 33,3 à 33) 1873-75 25/11, 6-sp. (58 à 58,2 x 40 à 39,8) 1875 27/11-76 12/5 samt 7-sp. (59,7 x 46,5) 1876 14/5-78 30/11. 8 rdr rmt 1873-75, 9 kr. 1876-78.

e: Nya Dagligt Allehanda. Lilla upplagan 1878 2/12-79 1/10;

f: Morgonupplaga af Nya Dagligt Allehanda 1879 27/9-80 31/12;

g: Lilla upplagan af Nya Dagligt Allehanda. Morgonupplaga 1881 och Lilla upplagan af Nya Dagligt Allehanda 1882-93, därefter kallad:

h: Nya Dagligt Allehanda. National-upplagan 1894-fortgår 1895.

6 v. 1878 2/12-81, jämte månatliga extra blad fr. o. m. 1882,. 4 s.; Fol., 5-sp. (53,1 x 33,1) omväxlande med 6-sp. (57,5 à 60 x 40) 1879, därefter 6 à 7-sp. (58,7 à 70 x 46,5 à 46,8). 12 rdr 1879, 10 kr. 1880-87, 7 kr. 50 öre 1888-93 och 8 kr. (p, i.) fr. o. m. 1894.

Denna upplaga var före 1879 27/9 endast tillgänglig i landsorten, men utgafs därefter äfven i Stockholm såsom morgonupplaga af hufvudtidningen.

i: Annonstabell ur Nya Dagligt Allehanda 1864 24/8-65 29/10 (Se 2: 387).

k: Ångaren. Annonsblad för kommunikationsväsendet. (Aftryck ur Nya Dagligt Allehanda) 1886 april-fortgår 1895. 3 à 6 v. under seglationstiden hvarje år, 1 s. Fol. pat., 5 à 6 sp.

l: Allehanda, Nya Dagligt Allehandas Veckoblad 1899 25/11- fortgår 1900. Se 3: 1735

Nya Dagligt Allehanda äges och utgifves af ett bolag, för hvilket bolagsordning stadfästes 1866 3/8; dess nya, ännu gällande, bolagsordning sanktionerades 1880 14/5, då bolagets n. v. namn antogs Nya Dagligt Allehandas Tidnings-aktiebolag.

Nya Dagligt Allehanda utgjorde en slags fortsättning af Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm (se 2: 279), af hvars redaktions- och kontorspersonal en del ingick i den nya tidningens redaktion.

Utgifningsbevis häri hafva utfärdats för fil. d:r Karl Adam Lindström 1859 15/11 och 1868 15/12, boktryckaren Erik Westrell 1866 7/5, kongl. sekreteraren Wilhelm Alexander Bergstrand 1884 13/6 (för blott 2 månader) och 1885 5/6 samt litteratören Johan Abraham Björklund 1891 3/2, som förut 1881 21/6 under ordinarie utgifvarens utländska resa erhållit utg.-bevis å Nya Dagligt Allehanda N:o 2 att begagnas i händelse af behof. Detta kom dock aldrig till användning.

Tidningens redaktörer hafva varit: K. A. Lindström 1869-död 85 4/6, W. A. Bergstrand 1885 5/6-död 91 2/2 och J. A. Björklund från och med 1891 3/2.

Sous-chefer eller redaktionssekreterare hafva varit Herman Hörner, Henning Norling, J. R. Spilhammar (sign. -mm-), J. A. Björklund (sign. Janus, Bld m. fl.), E. G. Hallgren, E. Sundin och Herman A. Ring 1894-99 jan. (o. därefter medarbetare) samt Conrad Palm 1899 febr.-fortfarande 1900.

Bland tidningens talrika medarbetare må nämnas följande, af hvilka de med * anmärkta hafva längre eller kortare tid haft fast anställning vid redaktionen och deltagit i de dagliga göromålen:

Claes Adelsköld, F. G. Afzelius, Oriel Afzelius, Alfhild Agrell, född Martin, L. A. Ahlgren* (sign. Scævola och Papirius), kåserier, litteraturkritiker, Jacob Ahrenberg, korrespondenser från Moskwa och Petersburg, F. Amnell, riksdagsreferent, C. L. Andersson*, handelsreferent, H. von Arbin, Carl Aréhn* död 1874, Fritz Arlberg, J. Arrhenius död 1889 5/1, G. O. A. Arvidsson 1891-fortfarande 1895 1900, Arvid Axelsson*, teaterkritiker 1878 1888-fortfarande 1895 1900, C. Axelsson, Robert Bachmann* död 1879 29/4, G. J. Backman död 1874, Michael Bakunin, C. W. Bauck, musikkritiker 1860-71,död 77 8/10, Ernst Beckman, resebref, Gabriel Beckmann, medicinska uppsatser och referat, Carl von Bergen, C. G. Bergman, F. A. Bergqvist, handelsreferat och börsberättelser 1860-65, 1876-död 82 19/1, P. E. Bergstrand (sign. P. E. B-d. Bias, Kapten Gulliver) död 1890 2/4, Richard Bergström död 1893 10/12, Herman Bjursten död 1866 12/11, Anton Björck, Adolf Leopold Björck död 1893 23/6, A. B. Blomberg, Gustaf W. Blomquist* 1880, 81 och korrespondenser från London 1886-89, Abraham Bohlin, artikelserien Ströftåg bland litterära minnen 1881, J. J. Borelius, Carl Bowallius, R. M. Bowallius, Ivar J. Brodén död 1877, Simon Bromée, riksdagsreferent 1877, Conny Burman, musikkritiker, Herman Byström, sjöfartsnotiser, död 1894 15/7, O. F. B. Byström, musikkritiker, August Cajanus, O. A. Carlsson, notiser, C. E. Casparsson, Amy Cederström, bref från Paris, Frithiof Cronhamn*, musikkritiker 1880-88 aug., Werner Cronquist, M. J. Crusenstolpe, nekrologer, bl. a. öfver Joh. Johansson (Argus), död 1865 18/1, C. P. B. Cöster, bref från London, F. J. W. Dahl (sign. Dl) död 1888 7/3, O. E. L. Dahm död 1883 18/12, W. F. A. Dalman död 1881 1/2, A. V. E. Dalman, L. Dietrichson, resebref, Konstant von Dirckinck-Holmfeld, bref från Köpenhamn, N. G. Djurklou, O. H. Dumrath* 1883-fortfarande 1895 -99 jan., Anne Charlotte Leffler-Edgren död 1892 21/10, Christoffer Eichhorn (sign. -rn) död 1890 1889 3/12, L. J. Enander*, Nils Erdmann, litterära uppsatser, John Ericsson, artiklar om dennes uppfinningar i sjökrigsväsendet, Edvard Evers, P. Fahlbeck, A. Falkman, bref från Köpenhamn, Otto von Feilitzen död 1889 3/9, C. R. A. G. Fleetwood, Louise Flodin, född Söderqvist (sign. Emal och L. F.), Anders Flodman*, följetonger och kritiker. död 1884 21/4, J. Flodmark, L. Fohlin (sign. L. F. och H. v. H.), F. Franzén, bref från Amerika, J. H. G. Fredholm, Carl von Friesen, J. L. Frykholm, N. A. Fröman död 1888 14/8, J. A. L. de Gobineau, originalbidrag till följetongen: »På New Foundland» och »På Joniska öarne», A. T. Granlund, Victor Granlund, Hugo Gylden, C. S. Hallbeck, Henrik Hallbäck, bref från Paris, död 1885 22/5, O. F. Hallén, G. K. Hamilton, Henning Hamilton död 1886 14/2, J. A. Hazelius, Sven Adolf Hedin* 1878-81, Sven Hedin, Verner von Heidenstam, J. A. C. Hellstenius 1863-65, död 1888 11/8, H. O. H. Hildebrand, Emil Hildebrand, Rudolf Bjarne död 1884 25/12, V. Holmstedt* 1859-död 1887, Måns Henrik Hultin (sign. Måns Månsson) död 1869 17/7, Magnus Huss, död 1890 22/4, Julius Hägg, handelsreferent, J. L. Höijer, musikkritiker, död 1884 11/7, Reinhold Hörnell, Emil Hörning, riksdagsreferent, död 1886 31/1, Th. Ihrman 1883-fortfarande 1895 död 1897 10/2, Charles Jacobsson död 1892 22/10, J. A. Jonsson*, 1891-fortfarande 1895 1900, Emil Key på 1860-talet, Nils Gustaf Kjellberg död 1893 25/6, R. Kjellén, F. Kles bref från Berlin, O. F. Klewerström* död 1880 24/1, S. Kling* 1891, 92, C. A. Klingspor, E. O. von Knorring död 1891 25/12, S. von Konow, Lajos Kossuth, en redogörelse i 1879 ars årgång för planläggandet af kriget, i norra Italien 1859, C. F. Lagercrantz, riksdagsreferent, död 1886 10/5, Axel Lamm, Carlo Landberg, resebref, Mathilda Langlet, född Söderén, följetonger, resebref m. m., Josef Linck* 1890-fortfarande 1895, Nils Linder, C. E. Ljungberg, C. A. Ljungberg, G. H. J. Ljunggren, Aurore Ljungstedt f. Hjort (sign. Glande Gérard), E. O. A. Lodin, nyheter från Stockholm, död 1891 29/12, Ludvig Looström, J. F. Lund* 1872-77, Svante Cecilius Lundberg 1866-död 1873, G. A. Lundhquist (sign. Egidius) död 1892 19/2, Claës Lundin, bref från Paris 1859-66, Georg Filip Lundström (sign. G. L., Jörgen och Ture Gran), Mathilda Lundström, född Tengbom (sign. Mattis), Wilhelm Lundström, Nils J. Lychou* 1860-71, A. Th. Lysander, Mathilda Lönnberg, född Stenhammar (sign. -th-), E. Melander, K. A. Melin, Victor Modin, E. V. Montan, före 1883, A. G. Nathorst, John Neander* (sign. Ndr) 1873-fortfarande 1895 1900, A. Neander, Ivar Nelin 1878, G. Nerman, Yngvar Nielsen, L. G. Nilsson, Hugo Nisbeth* död 1887 9/7, C. O. Nordenståhl* 1883, Georg Nordensvan, Axel Nyblæus, Gustaf Nyblæus, C. R Nyblom, J. N. Nyman, uppsatser och notiser, C. F. Palmstierna, Carl Palmstedt död 1870 6/4, O. E. Pauli, riksdagsmeddelanden, John Personne, Nils Personne konstuppsatser från utlandet, C. A. Pettersson, reseskildringar från Lappland 1862, död 1863 23/6, Karl Piehl, C. O. von Porat, B. W. von Prinzencreutz död 1888 23/10, Emil von Qvanten 1875-79, A. M. von Qvanten, född Örnberg (sign. Turdus Merula), J. G. Renholm* (sign. Rm), politiska och konstkritiska uppsatser 1866-68 samt bref från utlandet, i synnerhet Paris, 1869-90, Jacobine Ring, född Jacobson (sign. Jacqueline), litteraturkritiker, John Rogh, A. W. Roos, post- och kommunikationsfrågor död 1895 19/1, J. M. Rosén död 1885 16/6, P. E. Rosenius (sign. -ius). Mauritz Rubensson, bref från Göteborg 1864-80, J. A Runström (sign. J. A. R-m), Teo. Rydberg* 1883-85, H. L. Rydin, C. M. Rydqvist död 1884 11/4, Carl Sahlström (sign. C. B. och Carlo Broschi), Hugo Samzelius, O. Th. Sandahl död 1894 22/6, D. M. Sandahl död 1883 7/12, Hjalmar Sandberg* 1878-88, David von Schulzenheim, Birger F. Schöldström* 1873-83, K. A. Otto Sjögren, J. August Strindberg, A. Theodor Strömberg död 1889 3/5, K. A. Strömbäck* 1878-82, död 1886 25/4, Johannes Sundblad, A. V. Sundstedt död 1886, C. R. Sundström död 1889 24/10, J. J. Svartengren död 1863, W. E. Svedelius död 1889 26/2, Georg Svederus död 1888 8/7, Frans Svenonius* 1868-84, F. V. Svenonius, Gunnar Söderqvist, skildringar från Amerika, död 1891, Henning A. Taube, Louis Ténint, Revue de la quinzaine 1876 29/9-77, död 1879 25/4, Knut Tersmeden* 1878-fortfarande 1895 1900, P. W. Tholander, bref från Moskwa, A. J. Thomée död 1874 15/6 L. G. T. Tïdander, Zachris Topelius, Curry Treffenberg, C. R Troilius, Samuel Törling* 1860-76, L. M. Törngren, Arvid Ulrich död 1893 21/1, Otto Unée* 1871-fortfarande 1895 1900, A. E. V. Uppström, K. W. Wadman* 1893-fortfarande 1895 1896 sept., A. O. Wallenberg död 1886 12/1, G. O. Wallenberg, N. Varenius, Johan Wendel* 1878-90 aug., död 1891 25/11, Richard Wennerqvist, Feodor Werner (Murad Effendi), Josefine Wettergrund, f. Lundberg, (sign. Lea), K. G. Wetterhoff död 1887 7/11, Filip Wetterstrand, H. L. Vïctorin*, musikkritiker, 1881-fortfarande 1895 1900, Sigrid Vinell, född Lidberg (sign. Walfrid Grane) död 1885 20/5, A. O. Winroth, W. F. Winroth, meddelanden från riksdagen, F. U. Wrangel, H. G. W. Wrangel, J. L. Zethræus, N. P. Ödman, F. R. Örling*, Carl Östberg, G. F. Östberg, Lars Bergström 1899-fortfarande 1900, Erik Haneson 1898-fortfarande 1900, Erik Sundin 1896-99 jan. Hjalmar Wallgren 1897-fortfarande 1900 m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_340.htm