[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 23
Ort: Stockholm.


Jernkontorets Annaler. 1817-45. Ny Serie 1846-(fortgår 1900). Tr. hos H. A. Nordström 1817-36, Nordströmska Boktryckeriet 1838-41, L. J. Hjerta 1842, Norstedt & Söner 1843-49 och 1856-64, däremellan i Falun hos J. Åkerblom 1850-52, samt å nyo i Stockholm, J. Beckman 1864 dec.-71 och K. L. Beckman fr. o. m. 1872-94. Ant.

1 à 2 h. årl. (dock 4 h. 1834. 35 och 3 h. 1840, 41, 43) med talrika bihang 1817-15; 6 à 7 h. årl., vanl. 64 s. (4 h. 1853. 56 o. 57; 3 h. 1854, 55); 8:o (15,8 à 16,2 x 8 à 8,4). Priset har växlat från 1 rdr 16 sk. bko 1817 till 5 rdr 16 sk. bko 1840 för den äldre serien och 3 rdr 12 sk. bko 1846, 1 rdr 28 sk. bko 1854, 9 rdr 30 öre 1861 samt 5 kr. årl. fr. o. m. 1866.

Härtill höra:

Register öfver Jernkontorets annaler 1817-64 samt Tidskrift för Svenska Bergshanteringen 1843-45 utarbetadt af Richard Åkerman, Stockholm 1866.

Register till Jernkontorets Annaler 1865-70 samt Bihanget till 1868 (Stockholm 1871); 1871-75 (Stockholm 1876) och 1876-80 (Stockholm 1881) utarbetade af Fr. L. Enequist; 1881-85 (Stockholm 1886) och 1886-90 (Stockholm 1891) utarbetade af Axel Ekelund ; 1891-95 upprättadt af K. Johansson. Stockholm 1897. 8:o, 101 sidor: 1 kr. 30 öre.

Denna tidskrift redigerades af Eric Thomas Svedenstierna 1817, 18; C. M. af Robson 1819; N. G. Sefström 1820-45 samt Nya Serien 1846-53 af Joachim Åkerman, som erhöll utg.-bevis därå i Stockholm 1846 21/8 och 1855 11/5 samt i Falun 1850 8/1. Efter Joachim Åkermans död (död 1876 3/4) erhöll sekreteraren i jernkontoret Fredrik Richter 1877 8/3 och bergsingeniören Axel Fredrik Wahlberg 1900 19/11 utg.-bevis härå samt å Bihang till Järnkontorets Annaler s. d. Redaktörer hafva sedermera varit: J. Samuel Bagge och Gustaf Svedelius 1854, 55; Knut Styffe, J. S. Bagge och G. Svedelius 1856 samt 1858-68; C. O. Troilus 1857; Knut Styffe, J. S. Bagge och Anders Richard Åkerman 1869; Knut Styffe och A. Rich. Åkerman 1870-73; Knut Styffe, Rich. Åkerman och C. Nordenström 1874-91, Knut Styffe, G. Nordenström och Henrik Tholander 1892 (fortfarande 1895).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_23.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket