[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 22
Ort: Stockholm.


Föreningen. Skandinaviskt Folkblad 1816 13/7-17 17/3. Tr. hos Carl Deleen. Fr.

2 v., O. L. 1816 13/7-23/9; M. T. 1816 7/10-17 17/3; 4 s. 4:o (17,5 x 13,5); 2 samlingar med 24 nr hvardera och den tredje med blott 22 nr. 1 rdr bko för 24 nr.

Politisk tidning, utgifven af notarien Bengt Johan Törneblad, men hvarå utgifningsbevis 1816 8/7 utfärdades för bokhandlaren C. Deleen.

I Anmärkarne 1817 13/3 tillkännagifver J. Chr. Askelöf förekommen anledning, »att han aldrig skrifvit en rad i Föreningen». Denna tidning upphörde 1817 17/3, sedan på hofkanslerns befallning nr 21 (13/3) däraf blifvit 18/3 belagdt med qvaratad, som likväl 26/4 s. å. blef upphäfd. Med anledning häraf inlämnades kort därefter af bokhandlaren Deleen en underdånig ansökan att få fortsätta utgifvandet af Föreningen, som d. 2/5 remitterades till hofkanslerens utlåtande. Denne förklarade 23/5 sig ej kunna frångå sin i statsrådet d. 19/3 yttrade mening, utan öfverlämnade Deleens ansökan till kongl. maj:ts nåd. godtfinnande, hvaraf följden blef afslag 1817 15/7.

Om orsaken härtill se Trolle-Wachtmeisters Anteckningar och Minnen, h. 2, s. 142, 146 följ.

Törneblad utgaf med anledning af den skedda indragningen anonymt en broschyr, som han lät tryckfrihetskomitén granska före dess tryckning.

»Svar på den vigtiga frågan: Kan uppenbart Trycktvång finnas under uppenbar Tryckfrihet? Ett offer af vår tids liberala Tryckfrihetsprinciper... Stockholm, Tryckt i Hedmanska tryckeriet 1807». 8:o, 39 sid. (Se vidare härom Trolle-Wachtmeister a. st. 2: s. 151.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_22.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket