[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 47


Stockholms Weckoblad. 1745 23/2-79. Stockholm, Tryckt i Kongl. Boktryckeriet hos P. Momma 1745-68; W. Momma 1769, 70; Grefingska tryckeriet 1771 5/1-12/1; f. d. Grefingska tryckeriet 1771 13/1-19/8; Grefingska tryckeriet hos Henr. Fougt 1771 26/8-4/11; Henr. Fougt 1771 11/11-72 17/8; Kongl. Tryckeriet hos Henr. Fougt 1772 24/8-79. Fr. blandad med Ant.; 1763, 64 Ant. med titelvignett: »St Erik», fr. o. m. 1774.

1 v.: L. 1645 [skall vara 1745] 23/2-74 13/7, M. 1771 22/7-73 27/12. 4 s. 4:o (17 à 18,8 x 12,2 à 14), 2 sp. 1745, enspaltad 1746-73; 2 v., M. T., 1775 med suppl. på L.; 3 v., M. T. L., 1776 samt 1 v., L. 1774 och 1777-79; 4 s., Fol. 2 sp. (28,5 à 36 x 17,5 à 20) med talrika supplement 1774-76. 9 dlr kpmt 1745-74; 36 dlr kpmt 1775, 76; 18 dlr kpmt 1777; 1 rdr specie 1778, 79.

Stockholms Weckoblad är 1745-73 öfvertiteln på 2 särskilda tidningar: »Lärda Saker och Rön» samt »Politie och Commercie Tidningar», hvilka upptogo hvar sitt blad af Weckobladets halfark.

  1. Lärda Saker och Rön är paginerad. Sista numret i årg. 1745-55 innehåller alfabetiskt register öfver årgångens innehåll; i årg. 1756-63 är detta ersatt af en »Förteckning på de oeconomiska berättelser och rön, som influtit i årets Weckoblad». Den 30 april 1763 börjades i denna afdelning af Stockholms Weckoblad artikeln »Läkaren», som fortgick i elfva års tid genom hvart nummer och afstannade först 1773 27/12. Artikeln indelas i »Stycken», af hvilka st. 31-36 äro särskildt tryckta 1764, 65 (48 s. 4:o), emedan man ämnade utgifva denna skrift i bokform, men detta kom ej att ske, utan den fortsattes såsom förut i 1765: nr 6 och följ.
  2. Politie och Commercie Tidningar är onumrerad och opaginerad samt innehåller förteckningar på döde, resande, kungörelser, taxor, annonser o. d. Den utgör fortsättning af nr 45 och fortgår t. o. m. 1773.

Politie och Commercie Tidningar började återinföras 1776, Annonserna äro - enligt holländskt bruk - tryckta i marginalerna af åtskilliga nummer, som då hafva betydligt större format (36 x 20,3); något annat exempel på detta annonseringssätt har veterligen ej förekommit i Sverige.

Årsprenumeranterna på Stockholms Weckoblad erhöllo gratis, 1767 20/10-24/11, ett på tisdagar eller fredagar utkommande blad under namn af »Allehanda, såsom tilhörighet til Wekobladet för Oeconomiska underrättelser... och skulle med detta blad förfaras alt efter som Materierna kunde fordra». Sedan åtta dylika blad, hörande till nr 42-47 af Stockholms Weckoblad, 1767 utkommit, utgafs detta bihang under titeln »Dagligt Allehanda» 1767 25/11-68 31/3 hvarje söckendag, utom lördagen, då Weckobladet utkom med påskrift: »Kan läggas til Stockholms Wekoblad detta år», eller »Kan läggas til Politie-Tidningarne wid Wekobladet af nästl. Lördag», 1768 7/4-14/4, samt därefter utan dylikt tillägg till slutet af samma år. Fr. o. m. 1769 började Dagligt Allehanda utkomma såsom särskild tidning (se nr 127).

Såsom bihang till Stockholms Weckoblad utkom 1768 andra delen af Svenska Archivum 1:94 ], utgifvet af Sam. Loenbom.

Boktryckaren P. Momma erhöll i dec. 1744 privilegium å Stockholms Weckoblad, vid hvars redaktion han sannolikt biträddes af Jac. Röding. Under den tid det utgafs af hans måg H. Fougt, redigerades tidningen af hans dotter Elsa Fougt, född Momma, 1774-79.

Se vidare härom Sylwan, a. a., s. 77-80 samt Nya Lärda Tidn. 1774: 25.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_47.htm