[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 422


Nya Skandinaven. Veckoskrift för Medborgares nytta och nöje. 1812 24/9-13 16/9 Stockholm, C. Delén. 1812,13. Ant.

[Fortsatte Skandinaven (1:419).]

2 v., M. T.; 4 s. 4:o (17,5 x 13,5). 1 rdr bko för en samling af 32 nr. 4 »samlingar» om 32 nr (= 128 nr). 1:a samlingen utkom 1812, öfriga 1813, vanligen i dubbelnummer.

Såsom bilaga till Saml. 4: nr 23, 24 (1813 30/8) följde: »Några Bevis på Svenska Lagskipningens närvarande beskaffenhet af Friherre Staël von Holstein» och till Saml. 4: nr 29, 30 (1813 13/9):

»Frih. Staël von Holstein afg. slutliga svar på Stadsfiskalen Salomonssons påminnelser vid bemälte Friherres emot honom gjorde Embets-påstående ».

Politisk tidning, utg. af C. A. Grevesmöhlen. Från hofkanslersembetet åtgick 1813 20/4 bref till justitiekansleren angående nr 72, 73 af Nya Skandinaven, hvilket dock ej synes hafva föranledt någon åtgärd.

I anledning af en i nr 77 af Nya Skandinaven införd artikel: »Reflexioner om krig i allmänhet och om våra närvarande rustningar», anhöll hofkanslern 1813 3/5 om Tryckfrihetskomiténs yttrande, huruvida denna artikel efter lagens bokstaf kunde åtalas eller ej; d. 5/5 inkom det svaret från Tryckfrihetskomitén, »att den ej finner sig tillständigt att öfver ifrågavarande artikel något utlåtande meddela». I följd häraf öfverlämnades målet s. d. till justitiekanslersembetet. På anmälan beslöt dock kongl. maj:t i statsrådet 1813 18/5, »att åtalet mot Nya Skandinaven nr 77 skulle inställas».

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_422.htm