[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 408


Visby Stifts Tidningar. 1811 12/8-12 30/6, 1812 16/9-17 31/5, 1821-66 och 1871 8/6-76. Visby, tryckt i F. G. Bagges tryckeri 1811-12 30/6, Sv. Sedergren och J. Nyberg 1812 16/9-13 31/12, J. Nyberg 1814 16/1-31/10 Nybergska tryckeriet 1814 16/11-15 31/5, Chr. Brygger och M. Sahlin 1815 31/7-17 31/5, M. Sahlins boktryckeri af Ol. Kjölin 1821-22 aug., Carl Bergman 1822 sept., okt., Ol. Kjölin 1822 nov.-24 maj, hos M. Sahlin af P. G. Hejdenberg 1824 juni-sept., J. G. Klingwall och L. P. Ihre 1824 okt.-25, J. G. Klingwall 1826 jan.-maj, i Klingwallska boktryckeriet 1826 juni-dec., Axel Cedergren 1827-49, Th. Norrby 1850-58, J. A. Lindbom 1859-66 samt Th. Norrby 1871 8/6-76. Ant.

18 à 24 nr om året 1811-15; 6 nr årl. 1816, 17; 12 nr årl. 1821-76; 8 s. 8:o (14 à 13,5 x 8 à 7,5) 1811-16; därefter 4 s. 8:o (13,8 à 17 x 7,6 à 7,9). 1 rdr 24 sk. bko för 24 nr 1812; 32 sk. bko 1814 för 12 nr och 1821-31; 1 rdr bko 1832-58 och 1 rdr 50 öre fr. o. m. 1859.

Utg. af konsistorienotarien Martin Gustafsson 1811-17, hvarefter stiftstidningarne ej utkommo förr än han åter började utgifva dem 1821-45; C. Ahlberg 1846-57; H. P. Gustafsson 1858-66 och N. F. Öfverberg 1871-76, hvilken erhöll utgifningsbevis 1871 20/5.

Konsistorienotarien H. P. Gustafsson tillkännagaf i dec.-häftet 1866, med hvilket stiftstidningen upphörde, »att han träffat aftal med utgifvaren af Wisby-Posten, boktryckaren Th. Norrby, att i hans tidning få införda underrättelser om ecklesiastika och skolangelägenheter». Stifts-tidningen började åter utgifvas 1871 8/6 samt fortgick t. o. m. dec. 1876, hvarefter den ej vidare utkommit. (Jfr Molér, a. a. 19.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_408.htm