[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 407


Visby Tidning. 1811 aug.-25 juni? och 13/8-26/8. Tryckt hos Dir. F. G. Bagge 1811-12 25/6, Sven Sedergren och Jonas Nyberg 1812 9/7-14 12/2 Jonas Nyberg 1814 19/2-död 2/12, Nybergska boktryckeriet 1814 10/12-15 ?/9, Brygger och Sahlin 1815 ?/10-17 4/3, Sahlin och Bryggers enka 1817 ?/3-19?/9, i Sahlins boktryckeri af Ol. Kjölin 1819 1/10-22 ?/9, Carl Bergman 1822 1/10-23, Sahlin genom Boberg? 1824 jan.-maj, Sahlin genom P. G. Hejdenberg 1824 juni-25 ?/8 och G. Christiernin 1825 13/8-26/8 Fr., men Ant. 1825 13/8-26/8.

1 v., T. 1811 aug.-12 25/6, sedermera vanl. L.; 48. 4:o (16,5 à 15,8 x 11,3) 1811-25 juni, och 4 s. Fol., 2-sp. (25,5 x 17,2) 1825 13/8-26/8. 1 rdr bko för 26 nr 1811, 12, 14 o. följ.(?), 32 sk. bko 1813.

Kongl. bibl:s exemplar är mycket defekt.

Visby Tidning började utgifvas af direktör F. G. Bagge i juli 1811, hvarmed han fortfor t. o. m. 1812 25/6, hvarefter den jämte tryckeriet såldes, men Bagge lofvade att - i afvaktan på sin flyttning från staden - utgifva lösa nummer däraf. Obekant om så skett. Qvartersmannen Sven Sedergren och skräddaren Jonas Nyberg, som köpt tryckeriet och tidningen, började 1812 9/7 åter utgifva Visby Tidning, men i ny nummerföljd. I febr. 1814 öfvertog Nyberg ensam affären, men dog 1814 2/12, hvarefter den fortgick för hans konkursmassas räkning till 1815 26/9, då den inköptes på konkursauktion af färgaren Christian Christoffer Brygger och garfvaren Matthias Sahlin, hvilka gemensamt drefvo affären till Bryggers död 1817 4/3, hvarefter Sahlin ensam dref den tills han 1819 1/10 på tre år utarrenderade den till faktor Olof Kjölin Kjötin. Efter arrendetidens utgång öfvergick arrendet genom kontrakt 1822 20/4 till glasmästaren C. Bergman. Då denne i okt. 1822 annonserade sig såsom utgifvare af Visby Tidning, infordrade hofkanslern 1822 5/11 skrifvelse till ombudet i Visby förklaring däröfver, att ej mindre boktryckeriet därstädes ombytt egare, än ock att dess nye innehafvare öfvertagit redaktionen af Visby Tidning, utan att hvarken i ena eller andra afseendet tryckfrihetsförordningens föreskrift angående vederbörlig anmälan blifvit iakttagen. Bergman anförde i sin skrifvelse 1822 20/11, att alla hans företrädare hade utgifvit Visby Tidning, ehuru sannolikt endast direktör F. G. Bagge begärt och erhållit tillstånd därtill; af okunnighet hade han försummat den föreskrifna anmälan. Ombudet intygade ock sanningsenligheten af Bergmans uppgift, att redaktionen af Visby Tidning städse varit inskränkt endast till kungörelsers och annonsers emottagande och införande, utdrag af andra inrikes tidningar m. m. d., samt att den aldrig ägt någon litterat redaktör annat än boktryckeri-idkaren, hvadan tidningens »halt och värde också alltid dermed stått i jemnt förhållande». Denna uppgift är dock ej fullt exakt, enär - enligt uppgift i Visby Tidning 1818: nr 28 - mag. C. M. Söderström 1816-18 juni, varit redaktör af tidningen, hvarefter enkefru Brygger enligt annons i 1818: nr 28 åtog sig tidningens utgifvande. Samtidigt med det Bergman afgaf sin ofvan anförda förklaring, - vid hvilken hofkanslern lät saken bero - anhöll han om tillstånd att få utgifva Visby Tidning och erhöll 1822 10/12 äfven utgifningsbevis därå, som 1824 13/12 öfverflyttades på boktryckaren Peter Gustaf Hejdenberg. Ombudet i Visby anmälde hos hofkanslern 1825 10/6, att Visby Tidning upphört, men ett par månader därefter, 1825 26/8, att den åter börjat utgifvas utan vederbörligt utgifningsbevis af förre löjtnanten Georg Henrik Gustaf Christiernin. Fyra nummer (nr 21-24) trycktes häraf i Folio (2-spaltad) med fortlöpande paginering (1-16), som fortsattes fr. 1825 2/9 i Visby Argus, hvartill tidningens titel förändrades och å hvilken Christiernin 1825 17/7 sökte och 19/3 s. å. erhöll utgifningsbevis. (Jfr Molér, Bidrag till en Gotländsk Bibliografi, 1.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_407.htm