[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 406


Iduna. En skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare. 1811 juli-45. Stockholm, H. A. Nordström 1811, 12, A. Gadelius 1813-17, Fr. B. Nestius 1820-24 och L. J. Hierta 1845. Fr. 1811-24; Ant. 1845.

Utkom i »fria» häften, 2 st., 1811, sedermera ett häfte för hvart år 1812-14, 16, 17, 20, 22, 24 och 1845, tillsammans 11 häften, 90 à 391 s. 8:o (13,7 à 13,3 x 7,2) samt en musikbilaga (10 s. Folio) till h. 9 (1822). 20 sk. à 1 rdr för h. Af h. 1-6 och 8 utgafs sedermera en andra upplaga, af h. 3 t. o. m. en tredje.

Denna åt svensk litteratur, historia och fornforskning ägnade tidskrift började utgifvas i juli 1811 af Götiska förbundet på förslag af prof. Erik Gustaf Geijer. Å densamma erhöll protokollsekreteraren Jacob Adlerbeth utg.-bevis 1813 3/9, innan dess 4:de häfte kom ut. Elfte häftet utgafs 1845 af Knut Geijer.

Bidrag till Iduna hafva lämnats af följande medlemmar i Götiska förbundet, som därvid begagnat sig af nedanstående signaturer:

J. Adlerbeth (-R-.), A. A. Afzelius (A-z-.), A. Ahlqvist, P. D. A. Atterbom (A.), B. von Beskow (B. B.), M. Bruzelius (B-s), E. Dillner (E. G. D...), P. P. Ekelund, F. W. Ekenstam (F. W. E.), M. Floderus (F-s.), E. G. Geijer (G-r.), O. W. Gumæius (G-s.), L. Hammarsköld, L. Klüwer, E. Lidfors, S. Lidman (L-n,), J. G. Liljegren, A. Lindeblad (A. L-d.), P. B. Ling, K. A. Nicander, L. F. Rääf (R-.), J. H. Schröder (S-r.), N. H. Sjöborg, Esaias Tegnér (T-r.), P. W. Tholander (Th-r.), G. W. af Tibell och J. H. Wallman (W-n.). (Se vidare härom R. Hjärne, Götiska Förbundet och dess hufvudmän, Sthlm 1878.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_406.htm