[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 40


Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar. Tom. 1-18:1: 1739-57 Mars. Tryckt i Stockholm med Academiens egen bekostnad hos Johan Laur. Horrn, Ant. Arch. Boktr. 1739-41 Sept.; Lorentz Ludewig Grefing med des egen bekostnad 1741 Oct.-1747; Lars Salvius på des egen kostnad 1747-57, hvarefter titeln förändrades:

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. Tom. 18:2-40. 1757 April-1779. Med Kongl. Academiens tilstånd tryckte hos Lars Salvius på des egen kostnad 1757-73; på Salviske sterbhusets kostnad 1774, 75; Johan Georg Lange 1776-79. 8:o.

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar. T. 1-33: 1780-1812. Stockholm, Tryckta hos Johan Georg Lange 1780-89; Anders Zetterberg 1790-92; Johan Peter Lindh 1793-1806 samt Strengnäs, tryckta hos lector A. J. Segerstedt 1807-12. 8:o.

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. [Utan delbeteckning] 1813-54. Stockholm, tryckte hos J. P. Lindh 1813-19; J. P. Lindhs enka 1820-22 samt P. A. Norstedt et Söner 1823-56. 8:o.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd. Bd. 1 (1855)-24 (1890, 91). Stor 4:o. Stockholm, Tryckte hos P. A. Norstedt et Söner, 1858-92.

Fr. 1739-42, sedan ant.; med i koppar graverad titel vignett: En gubbe som planterar träd, och devis: »För efterkommande».

4 h. årl. 80 à 100 s. 8:o (15 à 16 x 8 à 8,8) 1739-1812.

2 h. årl. 134 à 184 s. 8:o (16 x 8,8) 1813-26.

1 bd årl., omkring 520 s. 8:o (16 x 8,8) 1827-54, men utgafs vanligen under följ. årets lopp. Därefter hafva Handlingarna upphört att reguliert utgifvas. Under den ännu fortgående Nya följden hafva banden 1-7 (1858-69), liksom ock bd. 20-24 (1882-91), hvardera omfattat två års handlingar, de öfriga endast ett års förhandlingar, och äro alla tryckta under loppet af närmast följande åren i st. 4:o (22 x 16,5).

Privilegium att utgifva Vetenskaps Akademiens Handlingar utfärdades af Fredrik I d. 5 Sept. 1739 för sedermera riksrådet grefve And. Joh. von Höpken, som först åtog sig att vara Akademiens sekreterare. Handlingarnas utgifvande har sedermera vanligen ombesörjts af hans efterträdare i denna syssla. Vid sidan af »Handlingarna» har sedan 1844 utgifvits »Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar» i 10 h. (in 8:o) årligen.

Kongl. Sv. Vet. Academiens Handlingar 1789-41 blefvo »med Academiens tilstånd ånyo uplagde och tryckte i Stockholm hos Lorentz Ludewig Grefing, med des egen bekostnad, år 1741-43». 8:o.

Till Vetenskaps Akademiens handlingar hafva utgifvits: Register öfver Tom. 1-15 (1739-54) och Tom. 16-30 (1755-69). Stockholm, Lars Salvius 1755 och 1770, samt T. 31-40 (1770-79). Stockholm, J. H. Lange, 1780. 8:o.

Register öfver Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar, T. 1-15 (1780-94). Stockholm, J. P. Lindh, 1798. och T. 16-33 (1795-1812). Stockholm, J. P. Lindhs enka, 1821. 8:o.

Register öfver Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar 1813-25. Stockholm, Norstedt & Söner, 1826. 8:o.

Register öfver Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar ifrån deras början till och med 1825; Sammanfattadt af A. J. Ståhl. Stockholm, Norstedt & Söner, 1831.

Förteckning öfver innehållet i Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Skrifter 1826-83 af E. W. Dahlgren. Stockholm, Norstedt & Söner, 1884. 8:o.

Af Kongl. Vetenskap-Akademiens Handlingar hafva följande öfversättningar utkommit:

1. Extract af det Kongel. Svenske Videnskaps Academiets Afhandlingar fra 1739 Aars Begyndelse til og med 1750. Oversat og Forfatted af A. S. B. [= Abraham Sundius Burensund]. Christiania, S. C. Schwach, u. å. [1742?] Endast detta häfte, innehållande utdrag ur 1739-42 års handlingar. utgafs.

2. Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungekunst und Mechanik auf die Jahre 1739-1779 und Neue Abhandlungen 1780-90, aus dem Schwedischen übersetzt nebst zwiefachen Universalregistern 1739-79 und 1780-90. Hamburg und Leipzig 1749-94. 8:o. Med K V. A:s tillstånd öfversatta af C. M. Holzbecher 1739, 40, af prof. Abr. G. Kästner ensam 1741-83 och i förening med J. D. Brandes 1784-89 samt med dr. H. P. Link 1790.

3. Analecta transalpina, T. 1, 2, hoc est: Epitome Commentariorum Reg. Scientiar. Academiæ Suecanæ pro annis 1739 usque ad an. 1746 Suecico idiomate conscriptorum. Venetiis, Perrana, 1762. 8:o.

4. Mémoires do l'Académie Royale des Sciences de Stockholm concernant l'histoire naturelle, la physique, la médecine, l'anatomie, la chirurgie, l'æconomie, les arts, etc. Traduit par M. de Kéralio, Paris, Panooucke, 1772. 4:o.

5. Åtskilliga afhandlingar i kemi och naturalhistoria hämtade ur »Acta Literaria et Scientiarum Sueciæ» (se nr 15) och ur »K. Vet. Akademiens Handlingar» äro öfversatta på franska i »Recueil des mémoires les plus interessans de Chymie et d'Histoire naturelle, contenus dana les Actes de l'Acad. d'Upsal et dans les Mémoires de l'Academie Royale des Sciences de Stockholm, publié depuis 1720 jusqu'en 1760. Trad. du Latin, et de l'Allemand.» Paris, Didot, 1762. T. 1, 2. 12:o.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_40.htm