[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 386


Allmänna Opinionens Organ. 1810 4/7-6/10. Stockholm. C. Delén, 1810. Fr.

2 v., O. L.; 4 s. 4:o (16,2 x 12,7). 1 rdr bko för 32 nr.

Politisk tidning, utg. af protokollsekreteraren Adolf Régner, hvari äfven C. A. Grevesmöhlen hade mycken del, synes närmast varit afsedd att i mildradt ljus framställa illdådet med Fersens mord 1810 20/6. (Se vidare Ljunggren, Sv. Vitterh. Häfder 4: 137 följ. och Biogr. Lex., NF., 8: 373).

I följd af i nr 2 o. 3 af Allm. Opinionens Organ införda »Reflexioner i anledning af de oroligheter, som föreföllo i Hufvudstaden d. 20 i förledne månad», blef boktryckaren Delén på justitiekanslerns befallning åtalad samt slutligen 1810 4/12 dömd att böta 800 rdr bko för det han tryckt berörda nummer, hvilken dom af kongl. maj:t 1812 27/7 stadfästades. Boktryckaren Delén instämde 1814 25/2 protokollsekreteraren Adolf Regnér, hvilken författat de åtalade artiklarne, men hvars förseglade namnsedel ej behöft öppnas, då brottet ej varit af urbota beskaffenhet, med yrkande, att han skulle åläggas ersätta honom ej blott böterna, 800 rdr bko, utan ock hvad han i öfrigt härigenom förlorat. Regnér blef af kämnersrätten 1814 20/4 ålagd att betala till Delén 800 rdr bko, men af rådhusrätten s. å. 29/10 därifrån fritagen. Rättegångshandlingarna härom äro tryckta dels af Delén, dels af Régner:

Handlingar i Rättegången angående Allmänna Opinionens Organ. Stockholm, O. Grahn, 1810. 4:o, 26 s.

[Delén, C.] Tröstande Upplysningar om Swenska Lagskipningens beskaffenhet eller Berättelse om några juridiska åtgärder vidtagne i anl. af en i... Dagligt Allehanda N:o 229 den 4 Oct. 1818 införd annons. Hvarjemte följer Bihang till Allmänna Opinionens Organ. Stockholm, C. Delén, 1814. (Sid. 21-28 innehåller »Bihanget».)

[Régner, A ] Rättegångs-Handlingar. U. t. Stockholm, Fr. Cederborgh, 1814. 4:o, 8 opag. s.

Ytterligare Bihang till Allmänna Opinionens Organ, eller Stockholms Stads Kämners-Rätts utslag i Målet emellan Boktryckaren C. Delén samt Kanslisten A. Régner. Stockholm, C. Delén, 1814. 4:o, 8 s.

Stockholms Rådhus-Rätts Omröstnings Protokoll och Dom af den 29 Oktober 1814 tillika med Boktryckaren Darl Deléns deröfver anförde Besvär... Stockholm, C. Delén, 1814. 4:o, 12 s.

Följdskrifter till Allmänna Opinionens Organ äro vidare:

Till Utgifvarne af Dagbladet: Allmänna Opinionens Organ. Stockholm, Marquardska Tryckeriet, 1810. 4:o, 3 opag. s.

Några Reflexioner i anledning af de oroligheter, som förefallit i Hufvudstaden den 20 förledne Månad, införde i Bladet Allmänna Opinionens Organ; Stälda till Utgifvaren deraf. Stockholm 1810. 4:o, 8 s.

Några Reflexioner öfver Reflexionerna i anledning af de oroligheter, som förefallit i Hufvudstaden den 20 i förledne månad, införda i Bladet: Allmänna Opinionens Organ; Ställda till Utgifvaren deraf. Stockholm, P. Sohm, 1810, 4:o, 4 opag. s. [Aftryck ur Journal för Litt. o. Theatern 1810: 159 (11/7).]

Swar till Herrar Utgifware af Allmänna Opinionens Organ af Författaren till Reflexionerna i Journal för Litteratur och Theater N:o 159, hvilka åtföljt Dagligt Allehanda, N:o 161. Stockholm, Tryckt hos P. Sohm, 1810. 4:o, 4 opag. s.

Ströskrift utan Prenumeration 1810: 1-4 och 1811: 5. Stockholm, nr 1, 8, 4 tryckta hos Olof Grahn 1810 och nr 5 1811 samt nr 2 i Örebro hos N. M. Lindh 1811. Pr. Utkommo å obestämda tider, hvart nr 8 à 16 s. 4:o (16,8 x 13,1), alla riktade emot Allm. Opinionens Organ. Nr 1 annonseras i Stockholms-Posten 1810 20/8 à 4 sk. bko och nr 5 därstädes 1811 6/4 à 4 sk. bko.

Såsom bihang till Allmänna Opinionens Organ utkom dessutom Hammarskolas under nr 884 nämnda: »Anmärkningar vid Recensionerna öfver Läsning i Hwarjehanda». Sthlm 1810.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_386.htm