[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 365


Wärmlands läns Allmänna Kungörelser (Fotnot: Titeln var t. o. m. 1887 blott Allmän Kungörelse.). 1806-(fortgå 1900). Karlstad, E. Höijer 1806-8, G. Wallencrona 1809-50, Carl Kjellin 1851-73 samt Carl Kjellin & C:o fr. o. m. 1874. Fr. t. o. m. 1876, därefter Ant.

Obestämda utgifningstider, vanligen 1 à 2 v., med växlande sidantal, 4:o (14 à 19,3 x 11 à 14,7). Utdelas gratis till vederbörande myndigheter inom länet, Prenumerationspriset, i äldre tider obekant, var (p. i.) 2 rdr 50 öre 1864, 3 rdr 1865-68 samt fr. o. m. 1889, och 2 kr. (o. p.) 1872-88.

Från 1791 finnas tryckta »kungörelser» af kongl. maj:ts befallningshafvande i Wermlands län, som fr. o. m. 1806 började utgifvas numrerade. Landskansliets och landskontorets kungörelser hafva fr. o. m. 1810 särskilda nummerserier för hvart år, hvarjämte fr. o. m. 1822 däri förekomma äfven »Efterlysningar».

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_365.htm