[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 357


Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser (Fotnot: Titeln var före 1883 blott Allmänna Kungörelser.). 1802-fortgå 1900. Linköping, Groth och Petré 1802-15. Petré & Abrahamsson 1815-22, A. Petré 1823-40 4/3. A. Petré & Son 1840 11/3-49, C. F. Ridderstads tr. 1850-85 samt Isidor Kjellbergs boktryckeri fr. o. m. 1886. Fr. t. o. m. 1886, därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 v., sidantal växlande; 4:o (17,5 à 15 x 12,2 à 12). Utdelas till vederbörande myndigheter inom länet gratis. Prenumerationspriset, i äldre tider obekant, var 4 rdr 1865-72; 3 rdr 50 öre 1864, 1874-86 och 1888-94 samt 1 kr. 30 öre 1887 (o. p.).

Redan 1688 12/2 finnas tryckta Allmänna Kungörelser utgifna af kongl. maj:ts befallningshande i Östergötlands län. De utgåfvos oftare efter medlet af 1700-talet, men började utgifvas numrerade först 1802. Fr. o. m. 1877 hafva landskansliets och landskontorets kungörelser årligen särskilda nummerserier (A, B).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_357.htm