[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 346


Stora Kopparbergs läns kungörelser (Fotnot: Titeln var t. o. m. 1876 blott Allmän Kungörelse.) 1798 4/1-fortgå. Falun, P. O. Axmar 1798, u. o. o. tr. 1799-1827 [tr. hos P. O. Axmar t. o. m. 1816, J. A. Axmar 1817-20, Axmarska tr. 1821 jan.-juni, Arborelius & Comp. 1821 sept]-28 11/6, C. R. Roselli 1828 2/8-41 22/3, J. F. Åkerblom 1841 8/5-51 30/12, Huldbergska tryckeriet 1852-69, J. W. Holm 1870, F. L. Schmidt 1871-85, Falu boktryckeribolag 1886 2/1-7/8 samt Falu nya boktr.-bolag fr. o. m. 1886 14/8. Fr. t. o. m. 1879, därefter Ant,

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 à 2 ggr i veckan med växlande sidantal; 4:o (16,5 à 21,5 x 11,2 à 15,4). Utdelades i början gratis; kostade i prenumeration (p. i.) 2 rdr 1864; 2 rdr 50 öre 1865 och 1868-73; 2 rdr 25 öre 1866, 67 och 72; 2 kr. 75 öre 1874; 8 kr. 30 öre 1875, 76; 3 kr. 85 öre 1877-79 och 1884-92; S kr. 94 öre 1880-83 samt 5 kr. 50 öre tr. o. m. 1893.

Landshöfdingen i St. Kopparbergs län friherre Johan Beck-Friis tillstyrkte 1785 en ansökan af boktryckerikonstförvandten Per Olof Axmar att få anlägga boktryckeri i Falun, »emedan ett tryckeri behöfdes för kungörelsernas utfärdande, hvilka allt hittills måst utgå handskrifna. från och med 1787 började ock »Allmänna kungörelser» att där tryckas, men utkommo onumrerade på obestämda tider t. o. m. 1797 års slut. Från och med 1798 började de utgifvas i nummerföljd 1 à 2 nr i veckan t. o. m. 1816. Från och med 1817 hafva landskansliets och landskontorets kungörelser utgifvits i särskilda nummerserier, hvarjämte fr. o. m. 1877 ett »Bihang till Kopparbergs läns kungörelser», innehållande enskildes tillkännagifvanden m. m., nummervis utkommit.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_346.htm