[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 315


Skara Stifts-Tidningar. 1793 2/5-1806 10/12. Skara, J. F. Lewerentz 1793-1806. Fr. 1793-94 och därefter Ant.

1 v., T. 1793 2/5-1802 7/10 och O. fr. 1802 13/10; 4 s. (13,3 à 14,1 x 8 à 7,6); 24 sk. specie 1793-94 april; 16 sk. specie för 8 mån. 1794 maj-dec.; 40 sk. specie 1795; 44 sk. specie 1796-99; 1 rdr 1800-1805; 40 sk. bko 1805, 6.

Register finnas till årg. 1793-94, 1795-99 samt hvardera af årg. 1800-2 och 1806. Utgafs 1793-94 af vice notarien N. Salander, hvilken såsom bihang härtill lät trycka »Bref [ifrån Pehr Tham på Daganäs] till Herr Lector Luth i Skara, innehållande några anledningar att i vår nordiska historia äro flera misstag, samt angående wåre Westgöthiske monumenter och antiqviteter.» (17 st. 1793 juni-94 maj och 8 st. 1794 juni-dec.) 1795-1806 utgåfvos dessa tidningar af konsistorienotarien P. E. Lindskog, hvilken 1798 12/6 erhöll privilegium därå. Sedan Skara Stifts Tidningar med årg. 1806 upphört, infördes stifts-nyheterna i Wästgötha Tidningar 1:372 ] 1807-10 och Economisk Tidning för Westergötland 1:401 ] 1811; Skara stiftstidning började 1812 ånyo utkomma.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_315.htm