[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 283


Bergs-Journal... 1787 [juli-sept. och första halfva året 1788]. Stockholm, J. G. Lange 1787, 88. Ant. med graverad titel till årg. 1787.

1 h. i qvartalet 1787 och för halfåret 1788; 80 s. 8:o (15 x 8); 8 sk. för hvart häfte; blott 3 häften utkommo.

Utg. af advokatfiskalen i bergskollegium Thomas Gustaf Bjurling, hvilken hade hos kongl. maj:t anhållit om 30 års privilegium på en Bergs-Journal, men kanslikollegium, som hade att yttra sig öfver dylika ansökningar, föreslog i skrifvelse 1787 4/10, att han blott skulle få 20 års privilegium med villkor, att det ej finge öfverflyttas på annan person samt att manuskriptet före tryckningen borde granskas af bergskollegium; i händelse att denna journal icke fullföljdes, skulle ej heller det privilegium, som meddelades Bjurling, ligga andre i vägen, som ville genom utgifvandet af en dylik journal gynna det allmänna. Kongl. maj:t lämnade 1787 4/12 sitt bifall till detta kanslikollegii förslag.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_283.htm