[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 277


Weckoblad för Swenska Ungdomen 1785 8/1-31/12 och Upfostrings-Sälskapets Weckoblad för Swenska Ungdomen 1786 4/10-87 27/6. Stockholm, A. J. Nordström 1785-87. Fr.

2 v., [O. L.?], 8 s. 8:o (14,5 à 14 x 7,7). Häraf utkommo 102 nr 1785, 25 nr 1786 och 51 nr 1787 (878, 200 och 403 s. förutom register till hvar årgång). Med 1785 följde äfven ett »Bihang», utgörande det redan 1777 utgifna »Magazin för Swenska Ungdomen (nr 218), s. 9-122. 1785 utan »bihang» 1 rdr 8 sk. specie, med »bihang» 1 rdr 16 sk. specie. 1786-87 16 sk. specie för 25 nr (= i kvartalet).

Utg. af C. C. Gjörwell, som 1785 13/7 erhöll kgl. privilegium å detta Weckoblad, och i förordet till årg. 1786, 87 tillkännagifver, att hans son Carl Christopher Gjörwell, jun. »både öfversätter åtskilliga i veckobladet förekommande stycken från Fransöskan och Tyskan och ärnar pryda det med et eller annat kopparstycke.»

Weckoblad för Svenska Ungdomen 1785 utgafs ock tillsammans med sitt »Bihang» i bokform under titeln:

Robinson den Yngre, Sedelärande Roman, och Columbus, Sedelärande Historia, Författade på Tyska af Joach. Henr. Campe: Jemte åtskillige mindre Afhandlingar och Stycken uti Sedelära,... här uti et Band samlade til en tjenlig Läse-Bok wid Lediga Stunder för den Swenska Ungdomen. Utgifwen af Upfostrings Sälskapet. Stockholm, A. J. Nordström, 1785. (878 s, + tit. till bihang o. s. 9-122). Det såsom fortsättning häraf sedermera utgifna Upfostrings-Sälskapets Weckoblad 1786, 87 utkom äfven efter hvarje kvartals slut i bokform med titeln Bibliothek för Swenska Ungdomen och innehåller »Dels Hela Wetenskaper, dels Delar af någon särskild Wetenskap samt åtskilliga, i synnerhet Historiska och Sedolärande stycken». Tillsammans 3 band utkommo däraf.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_277.htm