[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 275


Den Svenske Lycurgus. 1785 4/1-86. Stockholm P. A. Brodin 1785, 86. Fr. med olika latinska citat å hvart nr.

2 v., 8 s. 4:o (18,8 x 13,2); 1 rdr. 24 sk. specie för 106 nr, hvaraf nr 78-86 utkommo på en gång med titel: »Til Hans Exellence, Riksrådet... Baron Herr Carl Sparre, Stockholms... Borgerskaps... Femtio Äldstas Skrifwelse Om Handtwerkeriernas här i Staden nuwarande tilstånd.» Följande nr 87-106 utkommo utan titlar. De sista 16 opag. s. innehålla »Register öfwer Lycurgus.»

Innehåller rättegångshandlingar och politiska uppsatser; enl. Apelblad utg. af M. Kewenter. Förläggaren af denna tidskrift, kommissarien P. A. Brodin, fick ej af k. maj:t sin ansökan beviljad, att utan hinder af k. kungörelsen 1785 3/5 få fortsätta utgifningen af såväl denna tidskrift, som de båda öfriga förut nämnda från hans tryckeri utgifna periodiska skrifterna »Den Upmärksamme» (nr 234) och »Tryckfriheten den Välsignade» (nr 265),» enär inga privilegier för flere [än de redan privilegierade hufvudstadstidningarna Post- och Inrikes Tidningar, Dagligt Allehanda och Stockholms Posten] nu kunna härstädes i nåder beviljas.» (Se konseljprotokollet för civilärender 1785 29/8).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_275.htm