[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 244


Stockholms Nya Små-saker och Allehanda Underrättelser 1781 (maj). Stockholm, Tryckt 1-4 hos P. Hesselberg 5-16 å obekant tryckeri, 17-19 hos J. A. Carlbohm. 1782.

Intet fullständigt ex. häraf är veterligen i behåll. Upsala Univ.:s biblioteks katalog upptager blott de 4 första numren.

Nedan stående annons härom fins i Dagl. Allehanda 1781 5/5: »Uti Runemarks boklåda... är en ny Weckoskrift utkommen under Titul: Stockholms nya Småsaker och allehanda underrättelser, hvaruti alltid förekommer Samlingar af Curieusa saker uti Oeconomien och andra Wettenskaper, af samma Auctor författad, som skrifvit Hushålls- och Konst-Cabinettet 2 Tom. i 4:o [= G. F. Bruno, se nr 71], så at detta liknar en fortsättning däraf. Prenumeration emottages för 82 skilling för 100 Numror, och äro Prenumerations sedlarne så styliserade, at de altid gälla som contant fordran för hwar och en outtagen Nummer à 4 runst., som är lika med hwad Prenumeration säljes til; således har en Prenumerant full säkerhet och nöje för sine utlagde penningar, emedan om, emot förmodan, denna Weckoskrift icke skulle falla en och annan i smaken at continuera, så kan man för resten af Numrorne på Prenumerationssedelen bekomma andre Courante Böcker i stället eller Courant genast vid åstundan.»

Enligt annons i Dagl. Allehanda 1781: 150 (4/7) hade 9 nr häraf utkommit och redogöres där äfven för dessas innehåll, bl. a. säges: »Dessutom följer altid såsom Bihang wid denna wecko-skrift något annat än Konst- och Oeconomie-stycken, såsom Hallmans Tal öfver Hof-Musicus Pihlman för et Samfund, af hwilket han war ledamot. Förteckning på åtskillige andra Tal. Förteckning på de 120 språk, som hittills äro kände och finnas öfver hela werlden. Underrättelse om de mästa och förnämsta Oeconomiska Swenska Böcker, m. m.» I Dagl. Allehanda 1781: 226 (1/10) omtalas, att 16 nr häraf utkommit, och 1782 25/9, 18 st., där tidskriften blott kallas Fortsättning af »Hushålls- och Konst-Cabinettet.» Wieselgren anför i Sv. Sköna Litt. d. 4: s. 694 ett utdrag ur C. I. Hallmans ofvannämnda Tal öfver kammar musicus Christopher Pihlman. Okändt är, hvarest det ex. af Stockholms Nya Småsaker numera finnes, ur hvilket han hämtat sagda utdrag.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_244.htm